งานจัดหาและบริหารสัญญา

 

ด่วนที่สุด ที่ นฐ 0017.3/ว 17239 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  เรื่อง การรายงานโครงการที่มีการจัดจ้างให้เอกชน 

   ผู้รับจัดงาน (Organizer) งานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ที่มีวงเงินการจัดจ้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

    ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว509 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558  เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันแนะแนวทาง

      ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2558 และการใช้
  หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา


แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
  

       โดย กลุ่มพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ


ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
  เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดหาโดยวิธีพิเศษ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย   

   มหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551


คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ 3045/2558 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558  เรื่อง มอบหมายหน้าที่


คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ 262/2558 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558เรื่อง มอบอำนาจ


คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 5080/2551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  เรื่อง กำหนดอำนาจการอนุมัติจัดหาพัสดุที่ใช้
    ในการบริการสุขภาพ


คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 5079/2551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551  เรื่อง กำหนดอำนาจการอนุมัติจัดหาพัสดุ 


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

     ข้อ บังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2551