งานบริหารพัสดุ

 

ภาระงาน  ดำเนินการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และ

                การจำหน่ายพัสดุ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

หน่วยทะเบียน

            -  ขึ้นทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

            -  จำหน่ายพัสดุที่หมดความต้องการใช้งาน

            -  ตรวจสอบพัสดุประจำปี (ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ)

            -  ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหากับหน่วยงานภายในคณะทางด้านสินทรัพย์

 

หน่วยบริหารคลังวัสดุ

            -  จัดหาวัสดุเข้าคลัง / เก็บรักษาวัสดุคงคลัง

            -  ควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุคงคลัง

            -  ควบคุมวัสดุคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน

 

หน่วยบริหารคลังวัสดุ (ภาควิชา)

            -  กำกับดูแล และควบคุมการบริหารคลังวัสดุภาควิชา/หน่วยงาน

            -  จัดอบรมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคลังวัสดุภาควิชา/หน่วยงาน

            -  จัดทำคู่มือ แบบฟอร์มต่างๆ เพื่อช่วยในการบริหารคลังวัสดุภาควิชา/หน่วยงาน

                -  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดสรรงบประมาณค่าวัสดุคงคลังประจำปี
                   งบประมาณ