งานพัฒนาระบบพัสดุ


หน่วยสารสนเทศและธุรการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ :

     -  วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล การบริหารงานบุคคล งานด้านธุรการ งานด้านประชาสัมพันธ์

        งานข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกฝ่าย

     -  ควบคุม กำกับ ดูแล วิเคราะห์ วางแผน และจัดวางระบบจัดเก็บเอกสารของฝ่าย เพื่อให้สอดคล้อง

        กับหลักการและนโยบายของคณะฯ

 

หน่วยวิชาการและฝึกอบรม

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ :

     พัฒนาฝึกอบรม ปรับกระบวนการทำงาน และศักยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างทักษะ

     การทำงานของบุคคลากรในเชิงรุก ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งตอบสนอง

     ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ