หน่วยทรัพย์สินและที่ดิน


   
บริหารจัดการที่ดินของคณะฯรวมถึงการบำรุงรักษาทำการรังวัด สอบเขต แบ่งแยก

โฉนดในที่ดินต่างๆของคณะฯ รวมเนื้อที่กว่า 900 ไร่ และการหาประโยชน์จากที่ดินและทรัพย์สิน 

โดยแบ่งการบริหารจัดการที่ดินออกเป็น 4 ประเภทดังนี้

    1. ที่ดินที่คณะฯจัดสรรให้เช่า   

    2. ที่ดินคณะฯ รอดำเนินการขาย

    3. ที่ดินคณะฯ ว่างเปล่า(รอดำเนินการ)

    4. ที่ดินที่คณะฯใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน