หน่วยจัดเก็บเอกสาร
 

     บริหารจัดการด้านการจัดเก็บเอกสารให้แก่ภาควิชาและหน่วยงาน รวม 14 หน่วยงาน

โดยมีการบริหารจัดเก็บเอกสารภายนอก 2 ที่คือ

      1. บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด(มหาชน)

      2. บริษัท บี.ไอ.ที แลนด์ จำกัด