ประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน
 
       บริหารจัดการด้านประกันภัยอาคารและทรัพย์สินทั้งหมดของคณะฯ รวม 5 กรมธรรม์ ดังนี้

       1.ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน 

       2.ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  

       3.ประกันภัยเงิน

       4.ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

       5.ประกันภัยเดินทาง