ประชุมชี้แจงเพื่อเน้นย้ำการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยวิชาการและฝึกอบรม หมายเลขโทรศัพท์ 97696

วันที่    เวลา จำนวน
ที่เปิดรับ
 
 สถานที่

Download

เอกสาร

14 พฤษภาคม 2562 

9.00 น.-12.00 น.

เต็ม ห้องประชุม 4-5 
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ 
14 พฤษภาคม 2562

13.30 น. -16.00 น

เต็ม  ห้องประชุม 4-5 
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
15 พฤษภาคม 2562 

13.30 น. -16.00 น.

เต็ม  ห้องประชุม 4-5 
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
16 พฤษภาคม 2562

13.30 น. -16.00 น.

เต็ม  ห้องประชุม 4-5 
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
17 พฤษภาคม 2562 

9.00 น. -12.00 น.

เต็ม  ห้องประชุม 4-5 
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
17 พฤษภาคม 2562

13.30 น. -16.00 น.

เต็ม  ห้องประชุม 4-5 
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
21 พฤษภาคม 2562 

   13.30 น. -16.00 น.  

เต็ม  ห้องประชุม 4-5 
ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ