รายการพัสดุที่ต้องดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Market : e - market)

 

download icon รายการสินค้าและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าใน e - catalog