การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้

หัวข้อ ผู้นำเสนอ วันที่
การหมดภาระผูกพันของสัญญา

นางปิยวดี โชคขจรเกียรติ

นางสาวศิวพร สอดศรี

นางสาวภัทรินทร์ ทับทิมแดง

13 กันยายน พ.ศ. 2561
ค่าปรับในระบบ SAP

คุณพศิน สดทิม

คุณชัยวิทย์ นิโครสหเกียรติ์

14 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ซ้อมความเข้าใจงานก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

คุณทัศนียภรณ์ พิทักษ์

คุณวีรภัทร วรลักษณ์ภักดี

10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การแก้แขข้อมูลผู้ชนะ

วิธี e-bidding (กรณียังไม่ประกาศผู้ชนะ)

คุณสุภาพร   ทองมีสิทธิ์

คุณพิฏชญนันท์ วรวิทย์สัตถญาณ

8 มีนาคม 2561

การจัดทำเอกสารขอผ่อนผันนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ

คุณภัสร์ณวรา นุชถิ่น

คุณสุธาสินี น้อยรักษา  

8 กุมภาพันธ์ 2561
การกำหนดจุดสั่งซื้อ (Reorder Point)
คุณนิภาวรรณ สุชาติวุฒิ 11 มกราคม 2561
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนงานจ้างปรับปรุงก่อสร้าง คุณฐิติรัตน์ ทองรวย

คุณประกาศิต สงวนชาติ

14 ธันวาคม  2560
การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่ดาเนินการจัดซื้อเป็นชุด คุณพรรณทิพย์ ปรางค์วิเศษ
คุณสุเทพ วิเศษ
9 พฤศจิกายน 2560
การบริหารจัดการวัสดุไม่เคลื่อนไหว คุณสุพัตรา ปุณกาลกุล
คุณพิมลพร โทรจุฬานนท์
12 ตุลาคม 2560
การแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยวิธีการประกวดราคา หลังจากประกาศลงเว็บไซต์แล้ว คุณเดี่ยว สิงหานนท์
คุณสุวลี ยันเยี่ยม
13 กรกฎาคม 2560
ค่าปรับตามสัญญา คุณชัยวิทย์ นิโครสหเกียรติ์
คุณพศิน สดทิม
14กันยายน 2560
การคิดค่าปรับ คุณปิยวดี  โชคขจรเกียรติ
คุณอรทิพย์  แท่นนิล
8 มิถุนายน 2560
หน้าที่ของคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา คุณสุภาพร ทองมีสิทธิ์
คุณศิวพร สอดศรี
11 พฤษภาคม 2560
การดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีทางการอิเล็กทรอนิกส์ คุณสุภาวดี เตชะงามวงศ์
คุณพีระเสฐ โภคินเอกวัฒน์
9 มีนาคม 2560
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หัวข้อ “การใช้เรือไทย” คุณจักรพันธ์ สงวนแก้ว
คุณปิยะรัตน์ รัศมีทรัพย์        
9 กุมภาพันธ์ 2560
เกร็ดความรู้การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา คุณทัศนียภรณ์ พิทักษ์
คุณทัศนีย์ ยะภาแจ่ม
26 มกราคม 2560