การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานจัดหาพัสดุและบริหารสัญญา

หัวข้อ ผู้นำเสนอ วันที่
สัญญาจ้าง (แบบปรับราคาได้) คุณวนิดา จ่างสุวรรณ์ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
การรับประกันชารุดบกพร่อง คุณเดี่ยว สิงหานนท์ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 ปัจจัยในการแก้ไขสัญญา (อุปสรรค)  คุณจักรพันธ์ สงวนแก้ว  14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
 ขั้นตอนการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุง  คุณวนิดา จ่างสุวรรณ์  7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ค่าปรับ คุณพศิน สดทิม 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามมาตรา 96 คุณเดี่ยว สิงหานนท์ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การโอนสิทธิเรียกร้อง คุณจักรพันธ์ สงวนแก้ว 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สัญญาฝากขาย คุณพศิน สดทิม 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกาหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณเดี่ยว สิงหานนท์ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
กรรมการตรวจรับพัสดุมีมติไม่รับมอบงานจะต้องดำเนินการอย่างไร  คุณจักรพันธ์ สงวนแก้ว  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
หน้าที่ของคณะกรรมการโดยวิธีคัดเลือก คุณพศิน สดทิม 17 เมษายน พ.ศ. 2561
การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและตาแหน่ง คุณเดี่ยว สิงหานนท์ 10 เมษายน พ.ศ. 2561
การแต่งตั้งกรรมการพิจารณาผล คุณจักรพันธ์ สงวนแก้ว 3 เมษายน พ.ศ. 2561

สัญญาจะซื้อจะขายยา / จัดหารวม / การตรวจสอบเอกสาร (หนังสือรับรองผลงาน ในวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คุณพศิน  สดทิม/ คุณภัสร์ณวรา นุชถิ่น / คุณพีระเสฐ โภคินเอกวัฒน์ 20 มีนาคม 2561

สัญญาจ้าง 

คุณพศิน  สดทิม

6 มีนาคม 2561

การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

คุณเดี่ยว สิงหานนท์ 27 กุมภาพันธ์ 2561

แนวทางการลงทะเบียนผู้ค้าต่างด้าว

คุณจักรพันธ์  สงวนแก้ว 20 กุมภาพันธ์ 2561

ขั้นตอนการทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง 

คุณพีระเสฐ โภคินเอกวัฒน์ 20 กุมภาพันธ์ 2561

การจัดเอกสารประกอบการทำสัญญา

คุณวนิดา  จ่างสุวรรณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2561
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดย วิธีคัดเลือก คุณจิณณภักดิ์ ศรีศิลารักษ์ 6 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 

 

   Google Calendar คือ บริการปฏิทินแบบออนไลน์ของ Google ซึ่งทำให้สามารถเก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ รวมไว้ในที่เดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกำหนดการนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ สามารถใช้ปฏิทินร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และ ค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้