โครงการลดค่าใช้จ่ายที่พักในการจัดอบรมสัมมนานอก คณะฯ โดยความร่วมมือจาก  53  โรงแรม  

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุม พ.ศ. 2561

 *งานบริหารทรัพย์สิน ตึกอำนวยการ ชั้น 3*
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.02-419-9816-7