โครงการ "ลดค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมสัมมนานอก คณะฯ" โดยความร่วมมือจาก  46  โรงแรม  

แบบสอบถามความพึงพอใจ

 
*งานบริหารทรัพย์สิน ตึกอำนวยการ ชั้น 3*
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.02-419-9816-7