ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และนักวิชาการ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วม

----------------------------------------------------

 

"การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4"
ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการและสร้างความท้าทายภายใต้ภาวะวิกฤต”

 

----------------------------------------------------

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 (การน าเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์)

----------------------------------------------------

กลุ่มสาขาผลงาน

1) สังคมศาสตร์ ได้แก่ รัฐประศาสนศาสตร์/รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ จิตวิทยา การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สารสนเทศศาสตร์

2) มนุษยศาสตร์ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

3) ศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ดุริยางคศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง

 
รายละเอียดและแบบฟอร์มบทความและการส่งผลงาน คลิกที่นี่