โปรดสนใจ ตามมติที่ประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ครั้งที่ 7/2563

ให้ยกเลิกกิจกรรมการจัดประชุมเป็นเวลา 1 ปี 

ทั้งนี้เรื่องการคืนเงินค่าลงทะเบียน ขอให้ติดต่อกับผู้ประสานงานในแต่ละโครงการ

 

 

 

Share this page