โปรดสนใจเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่ต้องนำใบเสร็จรับเงิน ไปเบิกเงินค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
จะต้อง ได้รับการอนุมัติ จากต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมได้ ก่อน ที่ท่านจะชำระเงินค่าลงทะเบียน 

มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงิน ไปเบิกคืนจากต้นสังกัดได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-419 2673 


พร้อมทั้ง กรุณาตรวจสอบข้อมูลการออกใบเสร็จให้เรียบร้อยก่อน กดยืนยันการลงทะเบียน

กรณีที่ต้องการแก้ไขใบเสร็จรับเงิน
ต้องทำหนังสือชี้แจงการขอแก้ไขฯ พร้อมแนบใบเสร็จที่จะแก้ไข
ทั้งนี้ จะได้รับใบเสร็จหลังจาก การเงินได้รับเอกสารภายใน 3-5 วันทำการ

 

 

 

Share this page