โปรดสนใจเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่ต้องนำใบเสร็จรับเงิน ไปเบิกเงินค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด
จะต้อง ได้รับการอนุมัติ จากต้นสังกัดให้เข้ารับการอบรมได้ ก่อน ที่ท่านจะชำระเงินค่าลงทะเบียน


มิฉะนั้น ท่านจะไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงิน ไปเบิกคืนจากต้นสังกัดได้
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-419 2673

 

 

 

Share this page