สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหางานประชุม


ค้นหาด้วยรหัสโครงการ :   ชื่อโครงการ :  
ระหว่างวันที่ : ถึง      
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วันที่จัด
64058 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education :Sim- CASE) 20/09/2021 - 21/09/2021
64072 โครงการเทคนิคการใช้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ The technical coding of ICD-O professional editionทางสถานวิทยามะเร็งศิริราชจึงเล็งเห็นว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการขอข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนั้น ข้อมูลการให้รหัสโรคระดับโรงพยาบาลมีความสำคัญมาก จึงจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเรื่อง “เทคนิคการให้รหัส ICD-O ฉบับมืออาชีพ” ขึ้น 06/09/2021 - 10/09/2021
64068 การฝึกอบรมการบริบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยในสถานพักฟื้น 01/09/2021 - 03/09/2021
64035 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding รุ่นที่ 3การที่เด็กจะเติบโต มีสติปัญญาที่เหมาะสม และมีพัฒนาการที่ดีนั้น ขึ้นกับการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ซึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือการได้รับอาหารที่เหมาะสมตั้งแต่แรกเกิด โดยเฉพาะในวัยทารก อาหารที่สำคัญที่สุดก็คือนมแม่ เนื่องจากนมแม่เป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก มีสารอาหารครบถ้วน ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันโรคที่ไม่สามารถหาได้ในสารอาหารทดแทนอื่นๆ จึงเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้พยาบาลมีทักษะในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจให้กับมารดาให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนานที่สุด 30/08/2021 - 23/09/2021
64034 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดเป็นช่วงเวลาวิกฤติ ที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของทีมสหสาขาวิชาชีพ เราจึงตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทารกแรกเกิด ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะที่ถูกต้องในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด ด้วยมาตรฐานสากล และสิ่งสำคัญคือ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ทารกมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย รวมถึงปลอดจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ 16/08/2021 - 18/08/2021
64033 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5ผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต เป็นผู้ที่เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉินมีปัญหาซับซ้อนและเสี่ยงต่อชีวิต ต้องการการดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต จึงได้จัดการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิดให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา ในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่อยู่ในระยะวิกฤตแบบองค์รวม ส่งผลให้ผู้ป่วยทารกได้รับบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 02/08/2021 - 03/12/2021
64039 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผล และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 20ความเจ็บป่วยที่เกิดกับผู้ป่วยที่มีออสโตมีและแผลเป็นความเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหลายประการ เช่น ผลกระทบทางด้านร่างกายที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และความเรื้อรังของพยาธิสภาพ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการดูแลที่จำเป็น ผลกระทบเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว พยาบาลเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและครอบครัวมากที่สุด แต่เนื่องจากความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดกับผู้ป่วย พยาบาลจึงจำเป็ 02/08/2021 - 30/09/2021
64081 โครงการอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์หลักสูตรการฝึกอบรมสาขาวิชาตจวิทยา ปัจจุบันด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลา และความพร้อมของคณาจารย์และเครื่องมือในการทำหัตถการต่างๆ ทำให้หลายสถาบันการฝึกอบรมไม่สามารถให้การฝึกอบรมในงานตจศัลยกรรมให้ได้มาตรฐานในระดับสากลได้ในทุกหัตถการ ซึ่งเป็นปัญหาให้ตจแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยในงานด้านตจศัลยกรรม ไม่ว่าจะในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทำไม่ได้มาตรฐาน เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย และเกิดความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องต่อตัวแพทย์เอง จึงสมควรที่จะมีการเปิดการฝึกอบรมในระดับหลักสูตรต่อยอด (Fellowship training) เพื่อให้ได้แพทย์ผู้เช 01/08/2021 - 31/07/2022
64067 โครงการอบรม การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง สำหรับบุคลากรสาธารณสุขขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงและผู้สนใจเข้ารับการอบรม “การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงสำหรับบุคลากรสาธารณสุข” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2564 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2564 เวลา 8.00-16.00 น. 20/07/2021 - 20/08/2021
64078 ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ ประจำปี 2564 อบรม SHEE Live training ผ่านระบบ Zoom meeting 19/07/2021 - 23/07/2021
64079 ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน SHEE Streaming 19/07/2021 - 23/07/2021
64069 อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2564 Update Diabetes Management and Holistic Care 2021การให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติเป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพและจัดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลศิริราช เน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic Approach) เป็นหลัก ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างทักษะผู้เป็นเบาหวานจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานขั้นสูง 14/07/2021 - 17/07/2021
64082 การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “BCG Models and Physiologists in the Disruptive Era”โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ได้ประโยชน์เต็มที่ 14/07/2021 - 16/07/2021
64055 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 35ผู้ป่วยภาวะวิกฤตเป็นผู้ที่เจ็บป่วยภาวะฉุกเฉิน เฉียบพลัน มีปัญหาซับซ้อนและคุกคามต่อชีวิต การจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในหน่วยวิกฤต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการตอบสนองความต้องการ การดูแลของผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 05/07/2021 - 05/11/2021
64084 โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ภาวะดื้อต่อสารโบทูลินัม ทอกซิน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้ในการใช้สารโบทูลินัม ทอกซินได้อย่างถูกวิธี เพื่อลดสาเหตุการเกิด ภาวะดื้อต่อสารโบทูลินัม ทอกซินจากแอนติบอดี รวมถึงวิธีการส่งตรวจหาแอนติบอดีเพื่อวินิจฉัยภาวะดื้อต่อสารโบทูลินัม ทอกซิน รวมถึงเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 02/07/2021 - 02/07/2021
64076 Manual Therapy and Taping Approach for Soft Tissue Problems 28/06/2021 - 29/06/2021
64077 Digital tools for disruptive education ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 24/06/2021 - 24/06/2021
64036 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5ในการวินิจฉัยและบำบัดผู้ป่วย ที่มีปัญหาวิกฤตและซับซ้อน โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบการหายใจที่พบเห็นได้ทั้งในหอผู้ป่วยวิกฤต หรือหอผู้ป่วยทั่วไปที่มีผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ การทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในด้านการรักษาและการดูแลให้ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็น และปลอดภัยจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจและจำหน่ายกลับบ้านได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาระบบหายใจขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน 23/06/2021 - 25/06/2021
64037 โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล รุ่นที่ 5หน่วยผ่าตัดและตรวจโรคอุบัติเหตุ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน “ Trauma Center” ของโรงพยาบาลศิริราช และเป็นด่านแรกที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตฉุกเฉินซึ่งเป็นชั่วโมงทอง (Golden Hour) ในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้รอดพ้นจากภาวะคุกคามชีวิต ดังนั้นงานการพยาบาลผ่าตัด จึงจัดโครงการฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล ให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยผ่าตัดและตรวจโรคอุบัติเหตุขึ้น เพื่อให้มีสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นแนวทางเดียวกันกับทีมในกา 23/06/2021 - 25/06/2021
64070 โครงการ การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 21/06/2021 - 22/06/2021
64074 โครงการ การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน SHEE Streaming 21/06/2021 - 22/06/2021
64066 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 30โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 30 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 18/06/2021 - 27/05/2022
64049 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รอบที่ 2 14/06/2021 - 30/09/2021
64038 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและไขสันหลัง รุ่นที่ 6งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้มีความรู้และทักษะความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ นับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่เพิ่มโอกาสรอดชีวิตและคืนสุขภาวะที่ดีแก่ผู้ป่วย จึงจัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมอง และ ไขสันหลัง” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการพยาบาลผู้ป่วย โรคระบบประสาท สมอง และ ไขสันหลัง 07/06/2021 - 25/06/2021
64062 Advanced skills for clinical teachers ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 27/05/2021 - 28/05/2021
64063 Advanced skills for clinical teachers ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน SHEE Streaming 27/05/2021 - 28/05/2021
64071 ประชุมวิชาการ Siriraj Alumni Foot and Ankle Orthopaedics Meeting 2021โครงการนี้จัดขึ้นเพิ่มความร่วมมือระหว่างแพทย์ต่างสถาบัน อันจะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ทั้งในแง่การเรียนการสอนการพัฒนางานวิจัย และการบริการผู้ป่วย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ได้ที่http://www.sirirajconference.comผู้ประสานงาน/เบอร์โทรน.ส.ดุจเดือน วิรัตนชัย โทร.02-419-7968 ต่อ 139 อีเมล์ siortho.conference@gmail.com 24/05/2021 - 24/05/2021
64030 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 6เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษาและการผ่าตัดของแพทย์ ที่มีความหลากหลายและผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการใช้ความรู้และทักษะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขึ้น 17/05/2021 - 28/05/2021
64052 การอบรมระยะสั้น เรื่อง Customized management in Infectious Diseasesขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น เรื่อง Customized management in Infectious Diseases จัดโดย สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอารยุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกัญยา โทร. 024197783 15/05/2021 - 16/05/2021
64028 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจวีรานุวัตติ์ โรงพยาบาลศิริราช และงานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาลฯ เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อย่างเป็นระบบและ ได้มาตรฐาน เพื่อให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้ไปพัฒนางานส่องกล้องฯ ให้เกิดประโยชน์แก่วงการพยาบาลสืบต่อ 26/04/2021 - 02/07/2021
64029 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง รุ่นที่ 10ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ โรงพยาบาล ศิริราช และงานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน เพื่อให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหารที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้ ไปพัฒนางานส่องกล้องฯให้เกิดประโยชน์แก่วงการพยาบาลสืบต่อไป 26/04/2021 - 30/07/2021
64060 Advances in competency-based assessment ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 26/04/2021 - 27/04/2021
64061 Advances in competency-based assessment ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน SHEE Streaming 26/04/2021 - 27/04/2021
64027 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง รุ่นที่ 4งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชเล็งเห็นความสำคัญใน การพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้มีความรู้และทักษะความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์จึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 19/04/2021 - 30/04/2021
64053 โครงการ How to teach non-technical skills ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 01/04/2021 - 02/04/2021
64042 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 Meet the Experts in Dermatology: Let Meet (with social Distancing)การประชุมวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวชปฏิบัติ 01/04/2021 - 02/04/2021
64054 โครงการ How to teach non-technical skills ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 01/04/2021 - 02/04/2021
64056 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 Meet the Experts in Dermatology: Let Meet (with social Distancing) (รับชมออนไลน์-ช่วงบ่าย)การประชุมวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวชปฏิบัติ 01/04/2021 - 02/04/2021
64057 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมนักเทคนิค ด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (Simulation Technician) 01/04/2021 - 02/04/2021
64043 โครงการ Media creation tools for online course ประจำปี 2564 29/03/2021 - 30/03/2021
64059 โครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2021ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานโครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2021 22/03/2021 - 26/03/2021
64050 โครงการ Assessment workshop for clinical teachers ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17/03/2021 - 19/03/2021
64051 โครงการ Assessment workshop for clinical teachers ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 17/03/2021 - 19/03/2021
64047 SIMPIC 2021 13/03/2021 - 14/03/2021
64073 สัมมนาออนไลน์ United States National Eye Institute-ASEAN-Thailand Virtual Symposium on Vision Healthด้วยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, สถานเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย และ National Eye Institute (NEI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมทางวิชาการ หัวข้อ “UnitedStates National Eye Institute-ASEAN-Thailand Virtual Symposium on Vision Health” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Webinar ร่วมกันระหว่างหลายสถาบันการแพทย์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศไทย เป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางจักษุวิทยาในปัจจุบัน และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในระดับนานาชาติ 12/03/2021 - 12/03/2021
64017 Basic non-technical skills for healthcare providers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 08/03/2021 - 08/03/2021
64018 Basic non-technical skills for healthcare providers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 08/03/2021 - 08/03/2021
64044 External Quality Assessment Program in Parasitology (EQAPP)ภาควิชาปรสิตวิทยาเล็งเห็นว่า การจัดการให้มีการควบคุมคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment) จะช่วยให้ทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความมั่นใจว่า การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตและมาเลเรีย มีความถูกต้อง แม่นยำ ตลอดจน ห้องปฏิบัติการฯ สามารถนำสิ่งส่งตรวจจาก EQA มาใช้เป็น reference ในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการประจำวัน ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.นารีรัตน์ สายธิไชย / โทร 02-419-6468 01/10/2020 - 30/09/2021
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2021