สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหางานประชุม


ค้นหาด้วยรหัสโครงการ :   ชื่อโครงการ :  
ระหว่างวันที่ : ถึง      
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วันที่จัด
65091 ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
66005 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก Clinical application in simulation education : SIM-CASE
66009 Assessment of Non-technical Skills ประจำปี 2565 ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 21/11/2022 - 22/11/2022
65195 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Fifth Siriraj Antimicrobial Stewardship Workshopปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในการรักษาโรคติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสำคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ 19/11/2022 - 20/11/2022
66017 ประชุมวิชาการประจำปี Siriraj Pediatric Annual Conference 2022 เรื่อง Changing Trends in Pediatric 19/11/2022 - 20/11/2022
66001 การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2565 ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 20/10/2022 - 21/10/2022
66002 การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2565 รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streaming 20/10/2022 - 21/10/2022
66003 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Onsite) 17 ตุลาคม 2565 (Part 1: บรรยาย) II 18 ตุลาคม 2565 (Part 2: ปฏิบัติ) ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17/10/2022 - 18/10/2022
66004 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ Online SHEE Streaming 17 ตุลาคม 2565 (Part 1: บรรยาย) 17/10/2022 - 17/10/2022
65200 โครงการเสวนาออนไลน์ หัวข้อ ตำแหน่งและความก้าวหน้าของวิชาชีพกายอุปกรณ์ 09/09/2022 - 09/09/2022
65172 Performance assessment validation ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 09/09/2022 - 09/09/2022
65173 Performance assessment validation ประจำปี 2565 รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streaming 09/09/2022 - 09/09/2022
65167 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยมาตรฐาน เรื่อง “หลักสูตรการแสดงพื้นฐาน (Basic acting)” รุ่นที่ 3/2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการฝึกทักษะของผู้ป่วยจำลองเพื่อให้ได้มาตรฐาน ต้องเริ่มจากทักษะการแสดงขั้นฐาน (Basic acting) เป็นสำคัญ ทั้งในส่วนของทักษะการแสดงทางคลินิก (technical skills) เช่น ผู้ป่วยมาตรฐานสามารถแสดงอาการทางกายสอดคล้องกับโรคที่เป็น สามารถให้ประวัติครบถ้วนสัมพันธ์กับโรค และทักษะการสื่อสารการแสดงอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ (non-technical skills) เช่น สามารถสื่อสารแสดงอารมณ์และสภาวะทางกายให้เข้ากับบทบาทผู้ป่วยจำลองที่ได้รับ 05/09/2022 - 07/09/2022
65170 Getting ready for teacher professional standard (SI-PSF and MU-PSF) รุ่น 3 ประจำปี 2565 รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streaming 01/09/2022 - 01/09/2022
65171 Getting ready for teacher professional standard (SI-PSF and MU-PSF) รุ่น 3 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 01/09/2022 - 01/09/2022
65157 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 29/08/2022 - 23/12/2022
65196 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเก็บข้อมูลสำหรับการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้บุคคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่นำเสนอข้อมูลเชิงนโยบาย และผู้ที่สนใจปัจจุบันการประเมิน เทคโนโลยีด้านสุขภาพมีส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบาย ได้มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ส่งผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ ผู้ประสานงาน นางสาวปิติกานต์ พวงพุทธิกุล และนางสาวกุนที พลรักดี 29/08/2022 - 02/09/2022
65193 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง First Hour in Emergency Room 2022: Medicine in the Metaverseการประชุมปีนี้ ทางภาควิชาเน้นไปที่การนำความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ที่ล้ำสมัย มาประยุกต์ใช้กับการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในห้องฉุกเฉิน และการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล เพื่อก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีที่สุด ผู้ประสานงาน นส.ลักษมณ วงษ์จันทร์ (02-4199627) 25/08/2022 - 26/08/2022
65135 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยมาตรฐาน เรื่อง “หลักสูตรการแสดงพื้นฐาน (Basic acting)” รุ่นที่ 2/2565 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการฝึกทักษะของผู้ป่วยจำลองเพื่อให้ได้มาตรฐาน ต้องเริ่มจากทักษะการแสดงขั้นฐาน (Basic acting) เป็นสำคัญ ทั้งในส่วนของทักษะการแสดงทางคลินิก (technical skills) เช่น ผู้ป่วยมาตรฐานสามารถแสดงอาการทางกายสอดคล้องกับโรคที่เป็น สามารถให้ประวัติครบถ้วนสัมพันธ์กับโรค และทักษะการสื่อสารการแสดงอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ (non-technical skills) เช่น สามารถสื่อสารแสดงอารมณ์และสภาวะทางกายให้เข้ากับบทบาทผู้ป่วยจำลองที่ได้รับ 24/08/2022 - 26/08/2022
65115 ประชุมสัมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22 24/08/2022 - 26/08/2022
65179 โครงการอบรม การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง สำหรับบุคลากรสาธารณสุขขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงและผู้สนใจเข้ารับการอบรม “การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงสำหรับบุคลากรสาธารณสุข” ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00-16.00 น. 16/08/2022 - 19/08/2022
65169 การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streamingเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักวิธีการวิจัยอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ หลักการ แนวคิด กระบวนการและวิธีการออกแบบการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ให้แก่อาจารย์และผู้ที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 15/08/2022 - 16/08/2022
65144 การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 15/08/2022 - 16/08/2022
65186 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8 Engagement Thailand Annual Conference 2022) 15/08/2022 - 16/08/2022
65075 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5 08/08/2022 - 09/12/2022
65153 การประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 08/08/2022 - 09/12/2022
65182 the 4th medical laboratory conference: From Bench to Bedsideการอบรมเชิงปฏิบัติการ Common Medical Laboratory: From Bench to Bedside ให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคใหม่ๆ ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ในการวินิจฉัยโรครวมทั้งการรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่งานวิจัย การอบรมครั้งนี้ยังมี Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประสบการณ์ตรงในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร นางสาวกุลธิดา พูลแก้ว โทร.97767-9 ต่อ 113 04/08/2022 - 05/08/2022
65069 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 03/08/2022 - 05/08/2022
65000 SICMPH2022 03/08/2022 - 05/08/2022
65202 หลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2565 Certification of Health Science Education, Faculty of Medicine Siriraj Hospital 01/08/2022 - 06/05/2023
65148 การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 (Steering Towards Frontier University: Challenges and Foresight) 01/08/2022 - 06/05/2023
65134 การวิจัยเชิงอนาคต (Future Research) ห้องประชุมสิรินธร ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 26/07/2022 - 26/07/2022
65166 การวิจัยเชิงอนาคต (Future Research) รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streaming 26/07/2022 - 26/07/2022
65189 การประชุมวิชาการ Hospital Blood Bank: Moving Forward to Precision Medicineผู้ที่รับผิดชอบในห้องปฏิบัติการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย จะต้องมีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจในทฤษฎี มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล และจะต้องมีการประสานงานกับทีมที่ทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับการรักษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศรินทิพย์ โทร 024198081 ต่อ 119 25/07/2022 - 27/07/2022
65164 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด เรื่อง Breathing and postural correction for upper and lower crossed syndrome 25/07/2022 - 27/07/2022
65192 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นิติมานุษยวิทยาบทนำเกี่ยวนิติมานุษยวิทยา หลักการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากการตรวจกระดูก ได้แก่ การพิสูจน์เชื้อชาติ เพศ อายุ และส่วนสูง หลักการตรวจการบาดเจ็บที่กระดูก รอยโรคและความแปรผันของลักษณะกระดูก กรณีศึกษาทางนิติมานุษยวิทยา การแบ่งกลุ่มเพื่อทำการตรวจพิสูจน์กระดูกและทำการนำเสนอในที่ประชุม 20/07/2022 - 22/07/2022
65133 ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโรงเรียนแพทย์มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างบัณฑิตในรุ่นต่อๆ ไป ก็คือครู อาจารย์แพทย์ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รักษาคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่เป็นครู เพื่อสอนนักศึกษาแพทย์ด้วย และในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาครู ผู้ทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ 18/07/2022 - 22/07/2022
65132 ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streamingโรงเรียนแพทย์มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่จะเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างบัณฑิตในรุ่นต่อๆ ไป ก็คือครู อาจารย์แพทย์ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่รักษาคนไข้เท่านั้น แต่ยังต้องทำหน้าที่เป็นครู เพื่อสอนนักศึกษาแพทย์ด้วย และในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาครู ผู้ทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ 18/07/2022 - 22/07/2022
65180 การประชุมวิชาการ One-Day Rheumatology : Common Arthritisขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ จัดโดยสาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในรูปแบบ virtual online ผ่านโปรแกรม zoom เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทบทวน ต่อยอด และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางอายุรศาสตร์โรคข้อและรูปมาติสซั่มที่ทันสมัย โดยอาศัยหลักบานเชิงประจักษ์ทางการวิจัย ให้เข้ากับบริบท ระบบ และทรัพยากรทางสาธารณสุขของประเทศไทย 09/07/2022 - 09/07/2022
65131 Technology Enhanced Learning รุ่นที่ 2/2565 อบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM ** รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมัครฟรีการเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ผู้สอนต้องรู้จักนำเอาวิธีการและสื่อต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ทำให้การสอนบรรลุผลสำ 07/07/2022 - 08/07/2022
65151 ประชุมวิชาการ เรื่อง การบำบัดที่เน้นการหาทางออก 07/07/2022 - 08/07/2022
65076 โครงการอบรมระยะสั้น การพยาบาลภาวะวิกฤตทางนรีเวช รุ่นที่ 1 04/07/2022 - 08/07/2022
65163 TB Whole Genome Sequencing Analysis: Principles and Applications (TB2022)สร้างบุคคลากรด้านสาธารณสุข และด้านวิชาการของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสของเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ต่าง ๆ ทางทฤษฎีและการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัณโรค และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรคจาก High throughput sequencing และสร้างเครือข่ายการวิจัยเรื่องวัณโรคของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต 04/07/2022 - 07/07/2022
65111 อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2565 Update Diabetes Management and Holistic Care 2022การให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติเป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพและจัดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลศิริราช เน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic Approach) เป็นหลัก ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างทักษะผู้เป็นเบาหวานจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานขั้นสูง 29/06/2022 - 01/07/2022
65130 การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ (MCQ) ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการวัดและการประเมินผลเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้สอน ด้วยเหตุผลที่ว่าการวัดและการประเมินผลจะเป็นวิธีการที่ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนใช้เป็นวิธีการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอนได้ว่า ได้ดำเนินการสอนเป็นไปตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการวัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี สำหรับข้อสอบแบบปรนัย (multiple-choice question) เป็นรูปแบบการประเมินผลประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการแพทยศาสตรศึกษาท 27/06/2022 - 28/06/2022
65129 การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ (MCQ) รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streamingการวัดและการประเมินผลเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับผู้สอน ด้วยเหตุผลที่ว่าการวัดและการประเมินผลจะเป็นวิธีการที่ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ตลอดจนใช้เป็นวิธีการในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้สอนได้ว่า ได้ดำเนินการสอนเป็นไปตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการวัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี สำหรับข้อสอบแบบปรนัย (multiple-choice question) เป็นรูปแบบการประเมินผลประเภทหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการแพทยศาสตรศึกษาท 27/06/2022 - 28/06/2022
65156 การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 27/06/2022 - 28/06/2022
65098 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565 27/06/2022 - 28/06/2022
65146 การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 30 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง 27/06/2022 - 28/06/2022
65145 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 27/06/2022 - 28/06/2022
65103 ประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 เรื่อง ศิลปศาสตร์ในยุคติสรัปชั่น : การศึกษาและนวัตกรรมทางมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 27/06/2022 - 28/06/2022
65128 Digital tools for disruptive education รุ่น 1/2565 อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM 17/06/2022 - 17/06/2022
65141 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 31โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 31 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 17/06/2022 - 12/05/2023
65183 ขอเชิญชวนส่งบทความด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2565 17/06/2022 - 12/05/2023
65136 การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ IAPRI 2022 17/06/2022 - 12/05/2023
65138 ประชุมวิชาการ เรื่อง ID Rama Symposium 2022 17/06/2022 - 12/05/2023
65162 โครงการอบรม เรื่อง การเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก และเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าอื่นๆ ตามแนวทาง DIR/Floortime 11/06/2022 - 11/06/2022
65085 ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานทางวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ หัวข้อ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่ 11/06/2022 - 11/06/2022
65119 โครงการอบรมวิชาการระยะสั้น เรื่อง ธาราบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ 11/06/2022 - 11/06/2022
65101 โครงการประชุมวิชาการร่วมระหว่างสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย และสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เรื่อง The Science of Successful Ageing: from Physiopharmacological Perspectives and Beyond 11/06/2022 - 11/06/2022
65127 Developing a Competency-Based Curriculum รุ่นที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ชั้น 2 ตึกสยามินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 06/06/2022 - 07/06/2022
65126 Developing a Competency-Based Curriculum รุ่นที่ 1/2565 รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streaming 06/06/2022 - 07/06/2022
65143 ประชุมวิชาการ 7th Annual Ranathibodi Anesthesia Conference 7 th ARAC 06/06/2022 - 07/06/2022
65181 โครงการฝึกทักษะความจำ Memory Training ประจำปี 2565 03/06/2022 - 24/06/2022
65139 งานประชุมวิชาการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 03/06/2022 - 24/06/2022
65185 ประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ เชียงใหม่ [Ambulatory Pediatrics : Among the Changes] 03/06/2022 - 24/06/2022
65159 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2565 03/06/2022 - 24/06/2022
65155 การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 8 03/06/2022 - 24/06/2022
65097 การประชุมวิชาการ Siriraj Infectious Diseases Conference 2022 (SiID 2022) เรื่อง Best practice in Infectious diseasesขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น เรื่อง Best practice in Infectious diseases จัดโดย สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอารยุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกัญยา โทร. 024197783 28/05/2022 - 29/05/2022
65150 ประชุมวิชาการ เรื่อง การบำบัดโดยการแก้ปัญหาเพื่อลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย 28/05/2022 - 29/05/2022
65068 โครงการอบรมการให้ข้อมูลและคำปรึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อลดความขัดแย้ง รุ่นที่ 1 26/05/2022 - 27/05/2022
65109 Advanced skills for clinical teachers ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาอาจารย์ ผู้ทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะในส่วนของ Clinical Science เพราะเป็นส่วนที่ประยุกต์ความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ และเจตคติวิชาชีพกับผู้ป่วยจริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในช่วงคลินิกจึงเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพแพทย์ สมควรได้รับความเอาใจใส่ พัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาแพทยศาสตรศึกษา 26/05/2022 - 27/05/2022
65110 Advanced skills for clinical teachers รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streamingในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาอาจารย์ ผู้ทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะในส่วนของ Clinical Science เพราะเป็นส่วนที่ประยุกต์ความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ และเจตคติวิชาชีพกับผู้ป่วยจริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในช่วงคลินิกจึงเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพแพทย์ สมควรได้รับความเอาใจใส่ พัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาแพทยศาสตรศึกษา 26/05/2022 - 27/05/2022
65147 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 26/05/2022 - 27/05/2022
65089 โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 นวัตกรรมเพื่อการศึกษาแบบองค์รวม การเปลี่ยนผ่านจากภาวะปกติใหม่สู่ความปกติที่เปลี่ยนไป 26/05/2022 - 27/05/2022
65086 ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานทางวิชาการ The 10th PSU Education Confernece Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality 26/05/2022 - 27/05/2022
65152 ประชุมวิชาการ The 10 PSU Education Conference (Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality) 26/05/2022 - 27/05/2022
65125 Getting ready for teacher professional standard (SI-PSF and MU-PSF) รุ่น 2 รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streaming 09/05/2022 - 09/05/2022
65124 Getting ready for teacher professional standard (SI-PSF and MU-PSF) รุ่น 2 อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM ** รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมัครฟรี 09/05/2022 - 09/05/2022
65184 ประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 09/05/2022 - 09/05/2022
65118 งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 Theme: Collaboration for Community Resilience and Beyond 09/05/2022 - 09/05/2022
65100 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2565 (The 7th RSU International Research Conference 2022) 09/05/2022 - 09/05/2022
65084 Design and Validation of Assessment Tools in Education รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streamingการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ นอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนแล้วยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพการสอนของผู้สอน สะท้อนคุณภาพการการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาด้วย 28/04/2022 - 29/04/2022
65104 Design and Validation of Assessment Tools in Education อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOMการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ นอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนแล้วยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพการสอนของผู้สอน สะท้อนคุณภาพการการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาด้วย 28/04/2022 - 29/04/2022
65087 ประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2564 Emerging Diseases: New Normal for Pathologists 28/04/2022 - 29/04/2022
65149 การประชุมวิชาการ การบำบัดโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมเพื่อลดภาวะซึมเศร้า 28/04/2022 - 29/04/2022
65154 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 28/04/2022 - 29/04/2022
65107 Teaching technique with standardized patient ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการเรียนการสอนทางคลินิกนั้นนอกจากการเรียนการสอนจากบทเรียนในชั้นเรียนและตำราต่างๆ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติหัตถการกับหุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์เสมือนจริงแล้ว การที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะการซักประวัติตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคการดูแลรักษาและการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยมาตรฐาน (standardized patient, SP) ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการใช้ผู้ป่วยมาตรฐานในการเรียนการสอนทางการแพทย์นั้น จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ สามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนเกิดความชำนาญและมีความมั่น 21/04/2022 - 22/04/2022
65108 Teaching technique with standardized patient รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streamingในการเรียนการสอนทางคลินิกนั้นนอกจากการเรียนการสอนจากบทเรียนในชั้นเรียนและตำราต่างๆ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติหัตถการกับหุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์เสมือนจริงแล้ว การที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะการซักประวัติตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคการดูแลรักษาและการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยมาตรฐาน (standardized patient, SP) ถือเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการใช้ผู้ป่วยมาตรฐานในการเรียนการสอนทางการแพทย์นั้น จะช่วยทำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ครบตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ สามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนเกิดความชำนาญและมีความมั่น 21/04/2022 - 22/04/2022
65105 การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streamingการวิจัยทางการศึกษาถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากจะเป็นอาจารย์สายวิชาการที่ทำหน้าที่สอนแล้วนั้น บุคลากรสายสนับสนุนก็ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยทางการศึกษา สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวนมาก ทั้งสังกัด 18/04/2022 - 18/04/2022
65106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOMการวิจัยทางการศึกษาถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากจะเป็นอาจารย์สายวิชาการที่ทำหน้าที่สอนแล้วนั้น บุคลากรสายสนับสนุนก็ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยทางการศึกษา สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวนมาก ทั้งสังกัด 18/04/2022 - 18/04/2022
65121 โครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2022ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานโครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2022 18/04/2022 - 03/06/2022
65114 ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวรามาธิบดี เรื่อง Demystifying the perplexing problems in family practice 18/04/2022 - 03/06/2022
65040 Technology Enhanced Learning รุ่น 1/2565 อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM ** รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สมัครฟรีการเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ผู้สอนต้องรู้จักนำเอาวิธีการและสื่อต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ทำให้การสอนบรรลุผลสำ 04/04/2022 - 05/04/2022
65099 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 ไทย-จีน : เส้นทางสู่อนาคต เพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน 04/04/2022 - 05/04/2022
65137 งานประชุมวิชาการ ประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (17th NSTDA Annual Conference หรือ NAC2022) 04/04/2022 - 05/04/2022
65096 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Siriraj ALLergy clinic SET up course (Si ALL SET)” ครั้งที่ 4 25/03/2022 - 25/03/2022
65092 การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2565 เรื่อง ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย 25/03/2022 - 25/03/2022
65053 Assessment workshop for clinical teachers รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streamingสำหรับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของผู้เรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ โดยเฉพาะในระดับชั้นคลินิกเนื่องจากมีรูปแบบการวัดและประเมินที่หลากหลาย มีลักษณะเฉพาะ เช่น การสอบปรนัย (multiple-choice question), การสอบอัตนัย (Modified Essay Question), การสอบปากเปล่า, การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้นและยาว, การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (Objective structured Clinical Examination), การประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน, การประเมินด้วยการสังเกตการทำงานเป็นกลุ่ม และการประเ 23/03/2022 - 25/03/2022
65054 Assessment workshop for clinical teachers อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOMสำหรับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของผู้เรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ โดยเฉพาะในระดับชั้นคลินิกเนื่องจากมีรูปแบบการวัดและประเมินที่หลากหลาย มีลักษณะเฉพาะ เช่น การสอบปรนัย (multiple-choice question), การสอบอัตนัย (Modified Essay Question), การสอบปากเปล่า, การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้นและยาว, การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (Objective structured Clinical Examination), การประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน, การประเมินด้วยการสังเกตการทำงานเป็นกลุ่ม และการประเ 23/03/2022 - 25/03/2022
65072 ประชุมวิชาการทางกายภาพบำบัดออนไลน์ เรื่อง Posture-breath technique for axial pain syndrome 23/03/2022 - 25/03/2022
65102 การประชุมวิชาการนานาชาติ 2022 The 3rd International Conference on Decision Aid Sciences and Applications (DASA\'22) 23/03/2022 - 25/03/2022
65017 Basic Concepts of Constructive Alignment in Health Science Education Online workshop via ZOOMOutcome-based education is an educational system management, focused on learning outcomes and aimed to create competence learners equipped with essential skills. It is divided into two levels: course learning outcomes (CLOs) and program learning outcomes (PLOs). Course learning outcomes emphasize on defining structures, learning activities and effective assessment approaches; therefore, teachers play a key role in supporting learners to achieve learning outcomes or expected knowledge, skills an 22/03/2022 - 22/03/2022
65051 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3 21/03/2022 - 23/03/2022
65117 ประชุมวิชาการ Essentials on Supportive and Survivor Care 21/03/2022 - 23/03/2022
65140 การประชุม ASAIHL International Conference 2022 21/03/2022 - 23/03/2022
65050 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 6 14/03/2022 - 17/03/2022
65090 ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 59ขอเรียนเชิญท่านที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังจากต้นสังกัด เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.พญ.จันทราภา ศรีสวัสดิ์ โทร. 027165977 14/03/2022 - 17/03/2022
65019 SIMPIC11th Siriraj International Medical Microbiology, Parasitology and Immunology Competition 11thSIMPIC is an international online medical competition. This competition is on 5, 12 - 13 March, 2022 05/03/2022 - 13/03/2022
65039 Microsoft 365 for education อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOMถ้ากล่าวถึง Microsoft office ทุกคนคงเคยใช้งาน Microsoft office เพราะเป็นชุดโปรแกรมที่ใช้สำหรับการทำงานในสำนักงานทั่วๆ ไป Microsoft office มีหลากหลายเวอร์ชั่น แต่ที่ใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมี Microsoft office 2003, Microsoft office 2007, Microsoft office 2010 และ Microsoft office 2013 แต่ที่แปลกไปคือ Microsoft 365 Microsoft 365 คือเวอร์ชั่นพิเศษของโปรแกรม Microsoft office เพราะไม่ใช่โปรแกรมที่เราสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้ แต่จะสามารถใช้งานได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต การบริการออนไลน์ 03/03/2022 - 04/03/2022
65049 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 6 01/03/2022 - 04/03/2022
65044 โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 10 (MCRUNC 2022) 01/03/2022 - 04/03/2022
65022 การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ครั้งที่ 12 01/03/2022 - 04/03/2022
65055 The DIR Floortime Southeast Asia Regional Conference 25/02/2022 - 26/02/2022
65112 ประชุมวิชาการศัลยศาสตร์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 36 Theme: Esan Surgical Network 25/02/2022 - 26/02/2022
65032 โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 16 21/02/2022 - 18/03/2022
65113 ประชุมวิชาการเรื่อง Biophamaceutical Training Courses ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ 21/02/2022 - 18/03/2022
65042 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 12 21/02/2022 - 18/03/2022
65030 Essential skills for clinical teachers รุ่น 1 / 2565 รับชมถ่ายทอดสดทาง Online SHEE Streamingในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาอาจารย์ ผู้ทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะในส่วนของ Clinical Science เพราะเป็นส่วนที่ประยุกต์ความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ และเจตคติวิชาชีพกับผู้ป่วยจริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในช่วงคลินิกจึงเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพแพทย์ สมควรได้รับความเอาใจใส่ พัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาแพทยศาสตรศึกษา 10/02/2022 - 11/02/2022
65031 Essential skills for clinical teachers รุ่น 1 / 2565 ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาอาจารย์ ผู้ทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะในส่วนของ Clinical Science เพราะเป็นส่วนที่ประยุกต์ความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ และเจตคติวิชาชีพกับผู้ป่วยจริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในช่วงคลินิกจึงเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพแพทย์ สมควรได้รับความเอาใจใส่ พัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาแพทยศาสตรศึกษา 10/02/2022 - 11/02/2022
65038 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 5 08/02/2022 - 08/02/2022
65035 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต รุ่นที่ 3 07/02/2022 - 27/05/2022
65036 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 7 07/02/2022 - 11/02/2022
65093 โครงการฝึกทักษะความจำ Memory Training ประจำปี 2565 04/02/2022 - 25/02/2022
65041 ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 04/02/2022 - 25/02/2022
65016 Cognitive Test Development in Health Science Education Online workshop via ZOOMThe rising demand for 21st-century skills in educational systems has forced educators and curriculum developers to integrate the 21st-century skills e.g., learning skills, information and technology skills, life and career skills, into a curriculum. Designing practical assessments for these skills is also required to ensure that learners could meet expected learning outcomes and be qualified for the labor market in a disruptive era. In medical schools and health science institutions, 24/01/2022 - 24/01/2022
65045 Siriraj Neuroscience Annual Conference ครั้งที่ 11สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงาน Siriraj Neuroscience Annual Conference (SNAC) ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อคือ “Neurological Disorders in Systemic Diseases” โดยจัดงานประชุมในรูปแบบ hybrid ที่ผสมผสานทั้งการจัดรูปแบบปกติในห้องประชุม ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3-4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประชุมออนไลน์ในรูปแบบ video on demand 20/01/2022 - 21/01/2022
65018 โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2565 The Next Normal Dermatology : Beyond the Excellenceขอเรียนชิญตจแพทย์ และแพทย์ทั่วไปที่มีความสนใจกี่ยวกับโรดผิวหนังเข้าร่วมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2565โดยติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมประชุมวิทาการทางระบบออนไลน์ที่ www1.simahidol.ac.th/divisior/conference/ หรือ sirajderm.com และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเต็มได้ที่ 02 419-4337 หรือ ID Line : sirirajdermatology ผู้ประสานงาน: นางสาวพรพรรณ ปันใจ เบอร์โทรศัพท์ : 063-865-1191 19/01/2022 - 20/01/2022
65028 Getting ready for teacher professional standard (SI-PSF and MU-PSF) รุ่น 1 อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM 17/01/2022 - 17/01/2022
65029 Getting ready for teacher professional standard (SI-PSF and MU-PSF) รุ่น 1 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ SHEE Streamingความเป็นอาจารย์มืออาชีพเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมานานแล้วโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรและในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรได้จัดทำ UK Professional Standard Framework (UKPSF) ซึ่งกำหนดว่าอาจารย์มืออาชีพจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ ๓ ด้าน คือ Areas Activity, Knowledge และ Professional Value และมีระดับของมาตรฐานอาจารย์ ๔ ระดับ คือ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และPrincipal Fellow ซึ่งสอดคล้องและใกล้เคียงกับ Australian Professional Standard for Teachers ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกำหนดมาตรฐานอาจารย์มืออาชี 17/01/2022 - 17/01/2022
65088 โครงการบรรยาย เรื่อง การนำนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 17/01/2022 - 17/01/2022
64105 ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond 17/01/2022 - 17/01/2022
65026 ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ตอน การจัดสอบ OSCE ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไปจะดำเนินการวัดและประเมิน 3 องค์ประกอบคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) ซึ่งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนั้นมีหลายวิธี เช่น การสอบแบบ Multiple Choice Question (MCQ), Modified Essay Question (MEQ), การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น/ยาว และ (OSCE) ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพนั้น นอกจากระดับความรู้ของผู้เรียน ประสิทธิภาพการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน และคุณภาพของข้อสอบแล้ว ปัจจัยที่สำคัญอี 06/01/2022 - 07/01/2022
65027 ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ตอน การจัดสอบ OSCE เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ SHEE Streamingการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยทั่วไปจะดำเนินการวัดและประเมิน 3 องค์ประกอบคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และเจตคติ (Attitude) ซึ่งวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนั้นมีหลายวิธี เช่น การสอบแบบ Multiple Choice Question (MCQ), Modified Essay Question (MEQ), การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้น/ยาว และ (OSCE) ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพนั้น นอกจากระดับความรู้ของผู้เรียน ประสิทธิภาพการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอน และคุณภาพของข้อสอบแล้ว ปัจจัยที่สำคัญอี 06/01/2022 - 07/01/2022
64098 โครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2564-2565 01/10/2021 - 30/09/2022
65094 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการตัดเย็บ Pressure Garment (ผ้ายืดรัดแผลเป็นนูน)บรรยายเกี่ยวกับ pressure garment for burn & edema และระบบการจัดการ เช่น การสั่งซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้อใช้ การนัดหมายผู้ป่วย ระบบเอกสาร สอนปฏิบัติการสร้างแบบและการตัดเย็น pressure garment ปลอกแขน ถุงมือ ปลอกขา ถุงเท้า เสื้อ กางเกง และหน้ากาก 01/10/2021 - 30/09/2022
64102 โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการฉีดยาลดเกร็งฟีนอล/แอลกอฮอล์/โบทูลินุมท็อกซิน โดยใช้ภาพอัลตราซาวด์และการกระตุ้นไฟฟ้านำการฉีดการฉีดยาลดเกร็งเป็นวิธีมาตรฐานวิธีหนึ่งที่ใช้ส าหรับการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งเฉพาะที่ ช่วยลด ความรุนแรงของอาการเกร็ง ลดปวด เพิ่มความสามารถและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ การฉีดยาลดเกร็งนับเป็นหัตถการที่ต้องอาศัยทักษะ ความช านาญ ความแม่นย า เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดต่อผู้ป่วย ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.สุธิดา จันทร์เปล่ง , น.ส.ลลนา ภู่ระย้า เบอร์โทรศัพท์ 0-2419-7508, 8627 ต่อ 107, 110 01/08/2021 - 30/09/2022
64081 โครงการอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์หลักสูตรการฝึกอบรมสาขาวิชาตจวิทยา ปัจจุบันด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลา และความพร้อมของคณาจารย์และเครื่องมือในการทำหัตถการต่างๆ ทำให้หลายสถาบันการฝึกอบรมไม่สามารถให้การฝึกอบรมในงานตจศัลยกรรมให้ได้มาตรฐานในระดับสากลได้ในทุกหัตถการ ซึ่งเป็นปัญหาให้ตจแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยในงานด้านตจศัลยกรรม ไม่ว่าจะในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทำไม่ได้มาตรฐาน เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย และเกิดความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องต่อตัวแพทย์เอง จึงสมควรที่จะมีการเปิดการฝึกอบรมในระดับหลักสูตรต่อยอด (Fellowship training) เพื่อให้ได้แพทย์ผู้เช 01/08/2021 - 31/07/2022
64104 หลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2564 Certification of Health Science Education, Faculty of Medicine Siriraj Hospital 01/08/2021 - 06/05/2022
64066 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 30โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 30 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 18/06/2021 - 27/05/2022




หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2022