สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหางานประชุม


ค้นหาด้วยรหัสโครงการ :   ชื่อโครงการ :  
ระหว่างวันที่ : ถึง      
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วันที่จัด
63082 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับพยาบาลวิชาชีพ ในการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อไป 01/09/2020 - 18/12/2020
63107 โครงการอบรมวิสัญญีพยาบาลเรื่อง การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาทการระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท มีความจำเป็นและแพร่หลายขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากการผ่าตัดทางระบบประสาท มีความจำเพาะ มีการผ่าตัดที่หลากหลายและซับซ้อน บุคลากรทางวิสัญญีที่ไม่คุ้นเคย มักเกิดความไม่มั่นใจและอาจมีข้อผิดพลาด หรือเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะเมื่อต้องให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยโรคระบบประสาทในกรณีที่เร่งด่วน ฉุกเฉิน ด้วยเหตุที่แพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีระบบประสาทมีจำนวนน้อย วิสัญญีพยาบาลนึงมีบทบาทที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรานี โทร. 02-419-7990 ต่ 01/09/2020 - 18/12/2020
63029 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding รุ่นที่ 3การส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยแม่ได้ยาวนานที่สุด มารดาจะต้องมีความมั่นใจ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ พยาบาลเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญที่จะช่วยให้มารดาประสบความสาเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หากพยาบาลมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 31/08/2020 - 24/09/2020
63101 Common Medical Laboratory: From Bench to Bedsideการอบรมเชิงปฏิบัติการ Common Medical Laboratory: From Bench to Bedside ให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคใหม่ๆ ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ในการวินิจฉัยโรครวมทั้งการรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่งานวิจัย การอบรมครั้งนี้ยังมี Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประสบการณ์ตรงในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร นางสาวกุลธิดา พูลแก้ว โทร.97767-9 ต่อ 113 31/08/2020 - 24/09/2020
63077 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4เพื่อช่วยให้ทารกมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย รวมถึงปลอดจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด(Practical Points forNurse in Update Neonatal Resuscitation) สำหรับพยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับทารกแรกเกิด 19/08/2020 - 21/08/2020
63074 การประชุมวิชาการประจำปี 2563 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2020 (SICMPH 2020) 05/08/2020 - 07/08/2020
63079 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ ร่วมกับงานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง เริ่มตั้งแต่ประเมินสภาพของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เพื่อตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการ Stroke Fast Track จนถึงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อลดภาวะภาวะแทรกซ้อน ลดความพิการให้เหลือน้อยที่สุด ลดการกลับเป็นซ้ำ รวมถึงการลดอัตราตาย จึงได้จัดทำโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาล ให้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ตามมาตรฐานสากล นำไปสู่ก 03/08/2020 - 05/08/2020
63084 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5จากเหตุผลดังกล่าว ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกับภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิดให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา ในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่อยู่ในระยะวิกฤตแบบองค์รวม ส่งผลให้ผู้ป่วยทารกได้รับบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 03/08/2020 - 27/11/2020
63078 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) รุ่นที่ 5งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพยาบาล จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลผู้มีประสบการณ์ให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการล้างทางช่องท้องให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและพัฒนาบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานต่อไป 20/07/2020 - 14/08/2020
63023 โครงการฝึกอบรม การแปลผลภาพถ่ายทางรังสีเบื้องต้นสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 1 15/07/2020 - 17/07/2020
63092 Assessment workshop for clinical teachers สำหรับอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 15/07/2020 - 18/09/2020
63075 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า รุ่นที่ 3งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาจึงจัดโครงการฝึกอบรมเรื่องการพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้และพัฒนาต่อยอดการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 13/07/2020 - 24/07/2020
63083 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 35พยาบาลจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ นำไปสู่ความสามารถและทักษะเฉพาะสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ที่สามารถพัฒนาการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทำงานแบบวิชาชีพเฉพาะและแบบสหสาขาวิทยาการที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในหน่วยวิกฤต สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพการพยาบาลในการตอบสนองความต้องการการดูแลของผู้ป่วยวิกฤตและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 13/07/2020 - 30/10/2020
63085 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การเตรียมความพร้อมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 6งานการพยาบาลผ่าตัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้เบื้องต้น ในด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนหลักการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคณะกรรมการวิชาการงานการพยาบาลผ่าตัด เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้จึงจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ก่อนขึ้นปฏิบัติงานให้มีความมั่นใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน 13/07/2020 - 04/09/2020
63103 The Renal Biopsy Courseการเจาะชิ้นเนื้อไตตรวจทางพยาธิวิทยา มีความสำคัญในการวินิจฉัยโรคไตทางอายุรกรรม พยาธิแพทย์จะต้องมีความรู้ และทักษะการตรวจชิ้นเนื้อไตในเทคนิคต่างๆ รวมถึงอาศัยข้อมูลทางคลินิก และการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยในการวางแผนดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม รวมไปถึงนำไปสู่การวิจัย และทางเลือกในการรักษาในอนาคต ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.พรพิรุณ ลิปิมงคล โทร. 96524 10/07/2020 - 11/07/2020
63053 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5 (ครั้งที่2)งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบหายใจขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเด็ก เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย อีกทั้งเกิดความมั่นใจ และมีสมรรถนะในการให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 24/06/2020 - 26/06/2020
63054 โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล รุ่นที่ 5หน่วยผ่าตัดและตรวจโรคอุบัติเหตุ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน “ Trauma Center” ของโรงพยาบาลศิริราช และเป็นด่านแรกที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตฉุกเฉินซึ่งเป็นชั่วโมงทอง(Golden Hour) ในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้รอดพ้นจากภาวะคุกคามชีวิต ดังนั้นงานการพยาบาลผ่าตัด จึงจัดโครงการฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากลให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยผ่าตัดและตรวจโรคอุบัติเหตุขึ้น เพื่อให้มีสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นแนวทางเดียวกันกับทีมในการดูแลผ 24/06/2020 - 26/06/2020
63080 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรศาสตร์ด้วยการใช้ Simulationงานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรศาสตร์ด้วยการใช้ simulation” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลอง โดยมีเป้าหมายให้พยาบาลสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 24/06/2020 - 25/06/2020
63089 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนดให้มีการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 15/06/2020 - 31/07/2020
63058 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 6เพื่อป้องกันภาวะวิกฤตทางอารมณ์บุคลากรพยาบาลเป็นผู้ให้การดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยและญาติมากที่สุด จึงจ าเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการให้การปรึกษา การประเมินความต้องการด้านจิตสังคม การช่วยเหลือเยียวยา ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริการพยาบาล เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยและครอบครัว พัฒนางานบริการผู้ป่วยระยะประคับประคองให้เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ที่เสริมคุณค่าการทำงานเสริมสร้างจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ สร้างเสริมองค์ความรู้และทักษะการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและครอบครัวให้ได้รับการดูแลอย่างเป็นองค์ร 10/06/2020 - 14/06/2020
63028 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยหู คอ จมูก รุ่นที่ 1การรักษาโรคทางหู คอ จมูกจะผสมผสานความร่วมมือของแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา รวมทั้งทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก แพทย์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง นักโภชนาการ พยาบาล ฯลฯ รวมทั้งการนาวิทยาการใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล 08/06/2020 - 19/06/2020
63056 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง รุ่นที่ 6ในปัจจุบัน ภาวะโรคของผู้ป่วย มีความรุนแรงซับซ้อนมากขึ้น รวมถึง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท สมอง และ ไขสันหลัง จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพิ่มพูน องค์ความรู้เฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย ความสามารถและทักษะการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อช่วยให้การพยาบาลมีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพิ่มคุณภาพการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 08/06/2020 - 26/06/2020
63076 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค รุ่นที่ 4ในการดูแลผู้ป่วยทางสูติศาสตร์ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง การพยาบาลก็จำเป็นต้องพัฒนาทั้งความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลนี้ โรคและ/หรือภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่พบได้ในหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบต่อทั้งมารดาและทารก ซี่งหากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้ว จะเกิดผลลัพธ์ตามที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนมีความมุ่งมั่น คือ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาจึงจัดโครงการฝ 08/06/2020 - 19/06/2020
63088 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผล และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 20การพยาบาลที่ยึดหลักจริยธรรมและการสร้างคุณค่าให้กับผู้ป่วยและวิชาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชตระหนักถึงปัญหานี้จึงได้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมีและแผลขึ้น เพื่อพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาลผู้ป่วยออสโตมีและแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 08/06/2020 - 07/08/2020
63105 โครงการ Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการเรียนการสอนทางคลินิก และรูปแบบของการเรียนการสอนทางคลินิก อาทิ Giving feedback, Questioning techniques, Clinical Supervision, Teaching on the run, Basic concepts of active learning, Small group teaching, Ward round and bedside teaching, Clinical performance assessment, Teaching attitudes and ethics และ การให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียน (Reflection) โดยจะสอดแทรกการสอน Professionalism และ Attitude ในระหว่างการสอนแบบต่างๆ อีกทั้งยังเป็ 28/05/2020 - 29/05/2020
63086 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device รุ่นที่ 4งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดถาวรและเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพทางคลินิกของพยาบาลให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าได้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม 26/05/2020 - 29/05/2020
63027 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก (หลักสูตร 5วัน)ให้ความรู้แก่บิดา มารดาเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าจาเป็นต้องมีความรู้และทักษะในด้านการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เพื่อช่วยให้บิดา มารดาไม่ต้องพาลูก มารับบริการที่โรงพยาบาลใหญ่ๆลดค่าใช้จ่ายและลดเวลาในการเดินทาง ทาให้ครอบครัวมีเวลาในการเลี้ยงดูและ ฝึกกระตุ้นพัฒนาการลูกได้มากขึ้น 25/05/2020 - 29/05/2020
63069 การอบรมระยะสั้น เรื่อง Customized management in Infectious Diseasesขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น เรื่อง Customized management in Infectious Diseases จัดโดย สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอารยุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกัญยา โทร. 024197783 23/05/2020 - 24/05/2020
63081 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 5งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย อีกทั้งเกิดความมั่นใจ และมีสมรรถนะในการให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 18/05/2020 - 29/05/2020
63093 Essential skills for clinical teachers สำหรับอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 14/05/2020 - 03/07/2020
63057 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 6เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษาและการผ่าตัดของแพทย์ ที่มีความหลากหลายและผู้ป่วย มีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการใช้ความรู้และทักษะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขึ้น 12/05/2020 - 22/05/2020
63108 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาภาควิชาปรสิตวิทยา กำหนดจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพด้านการตรวจวินิจฉัยและให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อปรสิตและสัตว์ขาข้อที่พบบ่อยและที่พบน้อยแต่มีความสำคัญทางการแพทย์แก่บุคลากรทางห้องปฏิบัติการและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจ 12/05/2020 - 22/05/2020
63107 Siriraj Internal Medicine Board Review 2020ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทบทวนเตรียมความพร้อมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โดยแบ่งการจัดเป็น 4 วัน วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 และ 16-17 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา 09/05/2020 - 17/05/2020
63098 โครงการ Advanced in competency-based assessmentเป็นการบรรยายความรู้ วิธีการและทักษะที่สำคัญในการวัดและประเมินผลนักศึกษาชั้นคลินิก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 Part ดังนี้ Part 1 : หลักการวัดและประเมินผล (อบรมภาคทฤษฎี) Part 2 : แนวทางการประเมินทักษะขั้นสูง (อบรมภาคทฤษฎี+workshop) 27/04/2020 - 28/04/2020
63097 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Practical Points in Clinical Laboratoryเพื่อเผยแพร่ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในห้องปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ การตรวจทางห้องปฏิบัติการระบบการห้ามเลือด เป็นการทดสอบที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อน ความผิดพลาดของการตรวจทางห้องปฏิบัติการอาจส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตได้ การประชุมนี้จึงมุ่งเน้นในการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบระบบการห้ามเลือดอีกด้วย ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.อรวี รอดนิล 96587 23/04/2020 - 24/04/2020
63055 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง รุ่นที่ 4งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เล็งเห็นความส าคัญใน การพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้มีความรู้และทักษะความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ 20/04/2020 - 01/05/2020
63059 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจวีรานุวัตติ์ โรงพยาบาล ศิริราช และงานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาลฯ เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อย่างเป็นระบบและ ได้มาตรฐาน เพื่อให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้ไปพัฒนางานส่องกล้องฯ ให้เกิดประโยชน์แก่วงการพยาบาลสืบต่อ 20/04/2020 - 26/06/2020
63060 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง รุ่นที่ 10ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ โรงพยาบาล ศิริราช และงานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เล็งเห็นความส้าคัญในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้้าดีอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน เพื่อให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหารที่ผ่านการอบรม สามารถน้าความรู้ ความช้านาญ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้ไปพัฒนางานส่องกล้องฯให้เกิดประโยชน์แก่วงการพยาบาลสืบต่อไป 20/04/2020 - 06/08/2020
63099 โครงการ Design Thinking : How to create A Lifelong Learnerเป็นการบรรยายความรู้และทำกิจกรรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการทำความเข้าใจผู้เรียนในเชิงลึก (Empathy) การกำหนดปัญหาที่แท้จริงที่มีผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างไอเดียใหม่และการกลั่นกรองแนวความคิด การสร้างต้นแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Prototypes) และกระบวนการทดสอบกิจกรรมการเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็น (Test prototypes & Get feedback) 20/04/2020 - 21/04/2020
63096 การประชุมวิชาการ 103 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราชโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และให้เห็นความก้าวหน้าในด้านการบริการวิชาการ วิจัย การบริการสาธารณสุข และแสดงถึงความเป็นมาในการพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 31/03/2020 - 01/04/2020
63047 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Third Siriraj Antimicrobial Stewardship Workshopปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในการรักษาโรคติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสำคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ 28/03/2020 - 29/03/2020
63100 Menopause Academic Conference 2020ขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมประชุมวชิาการเพิ่มพูนความรู้ดา้นวิชาการสตรีวัยทอง ในการประชุม Menopause Academic Conference 2020 (MAC2020) ในหัวข้อ“Standards & Innovations in Menopause” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร นส.จงดี แดงรัตน์/นส.สุนทรี รุจิระวาณิชย์ โทร 9-4657 28/03/2020 - 29/03/2020
63068 โครงการ Assessment workshop for clinical teachers ประจำปี 2563เป็นการบรรยายความรู้ วิธีการและทักษะที่ส าคัญในการวัดและประเมินผลนักศึกษาชั้นคลินิก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 Part ดังนี้ Part 1 : หลักการพื้นฐานของการวัดผล ได้แก่ What is good assessment?, How to choose assessment methods?, Validity, Reliability, Standard setting, Grading, Summary Part 2 : การพัฒนาสอบข้อเขียน ได้แก่ Multiple-choice questions, Multiple-choice questions item analysis, Constructed response, OSCE, Long case examination, Portfolio, Clinical performance 18/03/2020 - 20/03/2020
63091 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา THEME : What is Hot - What is Not 17/03/2020 - 20/03/2020
63033 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 6โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย อีกทั้งเกิดความมั่นใจ และมีสมรรถนะในการให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 16/03/2020 - 19/03/2020
63061 SIMPIC 2020 13/03/2020 - 16/03/2020
63104 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Practical Point in Gait Biomechanicsชีวกลศาสตร์ของการเดินทำให้เราสามารถเข้าใจได้ถึงการทำงานของร่างกายในแต่ละส่วนที่เกิดขึ้นขณะที่เรากำลังเดิน ในผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบประสาทหรือระบบกล้ามเนื้อและกระดูกอาจจะทำให้ชีวกลศาสตร์ของการเดินในผู้ป่วยกลุ่มนี้เปลี่ยนไปจากคนปกติ ผู้ป่วยอาจจะเดินในทางที่ผิดปกติ เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนและการหกล้ม หรือในบางกรณีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจทำให้ผู้ป่วย สอบถามโทร. 0 2419 7508 ต่อ 113 13/03/2020 - 13/03/2020
63094 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education (Sim-CASE)สามารถนำไปปรับใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนปกติ เนื่องจากมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติการทางคลินิกในอนาคตต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางพรรณิภา เลิศปิยะสิริพงศ์ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) โทร. 02-4141005-6, 081-8229250 Fax. 02-4141007 Email : sitec.sim@gmail.com 12/03/2020 - 13/03/2020
63095 โครงการฝึกอบรมผู้สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลอง (Simulation Operation Specialist)สามารถนำไปปรับใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนปกติ เนื่องจากมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติการทางคลินิกในอนาคตต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางพรรณิภา เลิศปิยะสิริพงศ์ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) โทร. 02-4141005-6, 081-8229250 Fax. 02-4141007 Email : sitec.sim@gmail.com 12/03/2020 - 13/03/2020
63066 TB Whole Genome Sequencing Analysis: Principles and Applications (TB2020)สร้างบุคคลากรด้านสาธารณสุข และด้านวิชาการของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสของเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ต่าง ๆ ทางทฤษฎีและการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัณโรค และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรคจาก High throughput sequencing และสร้างเครือข่ายการวิจัยเรื่องวัณโรคของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต 09/03/2020 - 12/03/2020
63062 การประชุมวิชาการประชุมวิชาการจิตเวชปฎิบัติ 2020 Siriraj Psychiatry 2020ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2020 (Siriraj Psychiatric 2020) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 จึงขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประำบ้าน พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมโครงการฯ 05/03/2020 - 06/03/2020
63067 โครงการ Basic non-technical skills for healthcare providers รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านทักษะ non-technical อาทิ Enhancing performance with NTS, Situation awareness and decision making และ Teamwork and communication skills improvement โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม และมีการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ทดลองสอนจริงด้วย 05/03/2020 - 05/03/2020
63049 โครงการ Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการเรียนการสอนทางคลินิก และรูปแบบของการเรียนการสอนทางคลินิก อาทิ Giving feedback, Questioning techniques, Clinical Supervision,Teaching on the run, Basic concepts of active learning, Small group teaching, Ward round and bedside teaching, Clinical performance assessment, Teaching attitudes and ethics และการให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียน (Reflection) โดยจะสอดแทรกการสอน Professionalism และ Attitude ในระหว่างการสอนแบบต่างๆ อีกทั้งยังเป็นก 27/02/2020 - 28/02/2020
63102 การประชุมวิชาการ Dementia Forumความสำคัญ เป็นการเผยแพร่ความรู้ แนวคิดและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม Neurodegenerative Disorders and Behavioral Neurology ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าในด้านการวินิจฉัย การดูแลรักษา และบำบัดฟื้นฟูเพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในสังคมไทยต่อไป รวมถึงมีการรณรงค์สอนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยในกลุ่มโรคดังกล่าวอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พัณณิตา วงษ์รักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร 02-4197665 27/02/2020 - 28/02/2020
63045 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 4เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการใช้ความรู้และทักษะ เพิ่มศักยภาพของพยาบาลในการให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ วมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการให้การดูแลผู้ป่วยมากขึ้น จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจขึ้น 24/02/2020 - 27/02/2020
63071 การประชุมวิชาการ Fundamental of Sustainable Development of Blood Bankขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานธนาคารเลือดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Fundamental of Sustainable Development of Blood Bank 24/02/2020 - 25/02/2020
63087 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 3งานการพยาบาลระบบหัวใจและหลอดเลือด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางคลินิกของพยาบาล ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญในการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด ตอบสนองความต้องการตามความคาดหวังของผู้รับบริการ เกิดผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่ดีผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยและไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน 24/02/2020 - 28/02/2020
63030 โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 14 21/02/2020 - 20/03/2020
63013 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเป็น Diabetes Educator Workshop : How to be a Smart Diabetes Educatorเป็นการอบรมให้ผู้ที่สนใจในเรื่องการให้ความรู้เบาหวาน เพื่อสามารถให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ให้บรรลุเป้าหมายการรักษาที่ดีได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้าน Diabetes Self-management Education อย่างยาวนาน เน้นเทคนิคด้าน Communication, Behavior change, Adult leaning principle และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร สอบถาม คุณธาวินี โทร 0 2419 9568-9 ต่อ 105 19/02/2020 - 21/02/2020
63044 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 6งานการพยาบาลผ่าตัด จึงได้จัดอบรมความรู้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะและประสบการณ์แก่พยาบาลที่มีความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในสาขาต่างๆ 8 สาขา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานและพัฒนางานต่อไป 17/02/2020 - 28/02/2020
63046 โครงการ The Master class : Coaching and mentoring ประจำปี 2563โครงการนี้เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกิจกรรม เกี่ยวกับทักษะที่สำคัญของการเป็น coach และ mentor เทคนิคและเคล็ดลับในการ coach และ mentor นักศึกษาแพทย์ รวมถึงการทำความรู้จักนักศึกษาแพทย์ในยุคปัจจุบัน และเมื่อนักศึกษามีปัญหาจะต้องทำอย่างไร 13/02/2020 - 14/02/2020
63025 การประชุมวิชาการ 103 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช 103rd Siriraj Medicine: Evidence-based to Personalized Medicineการประชุมวิชาการ 103 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นความเป็นมาและสิ่งที่ดีงามในด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การบริการสุขภาพ ด้านการศึกษาฯ เพื่อทบทวนความรู้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงานและสังคม 11/02/2020 - 14/02/2020
63031 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรอง รุ่นที่ 4พยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยนอก จึงต้องมีความสามารถในการประเมินเพื่อระบุปัญหาและความต้องการที่เร่งด่วนและสาคัญได้อย่างแม่นยา ครอบคลุม และนาไปสู่ความพึงพอใจต่อการบริการ และตอบสนองกลยุทธ์การเข้าถึงบริการ 06/02/2020 - 06/02/2020
63022 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 6เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และความจำเป็นของการขยายขอบเขตการพยาบาลทางด้านรังสีวิทยา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี และการป้องกันอันตรายจากรังสี ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านรังสีวินิจฉัย การใช้รังสีร่วมรักษาในการรักษา โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดระบบประสาท หลอดเลือดทั่วร่างกาย และบทบาทของพยาบาลทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังได้รับรังสีร่วมรักษา ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ และบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการด้านรังสีรักษา ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์และสารกัมมันตรังสี อุปกรณ์ 03/02/2020 - 22/05/2020
63032 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต รุ่นที่ 2การให้บริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถช่วยรักษาชีวิตและให้ผู้ป่วยดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ จึงจาเป็นต้องพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และในการให้การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต ให้มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ทางานแบบวิชาชีพและแบบสหสาขาวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล 03/02/2020 - 22/05/2020
63042 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 6งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เห็นความสำคัญการยกระดับคุณภาพการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก จึงจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเรื่อง “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้” ขึ้นแก่บุคลากรที่มีความสนใจในการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาลให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยแผลไหม้ให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 03/02/2020 - 07/02/2020
63052 โครงการ Basic non-technical skills for healthcare providers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านทักษะ non-technical อาทิ Enhancing performance with NTS, Situation awareness and decision making และ Teamwork and communication skills improvement โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม และมีการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ทดลองสอนจริงด้วย 03/02/2020 - 03/02/2020
63073 Setup an allergy clinic in general practiceคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดโครงการนี้เพื่อให้แก่กลุ่มแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โสต ศอ นาสิกแพทย์ กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ จักษุแพทย์ และตจแพทย์ รวมทั้งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และแนวทางในการตรวจวินิจฉัย รักษาและดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้ตามมาตรฐาน 21/01/2020 - 21/01/2020
63034 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลจักษุวิทยา รุ่นที่ 6ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลจักษุ รวมทั้งทักษะการพยาบาลด้านจักษุวิทยาในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อน มีความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลในสาขาจักษุวิทยาให้มีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติภารกิจบริการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลจักษุ 20/01/2020 - 31/01/2020
63043 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต รุ่นที่ 3งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธ ปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช เล็งเห็นความสำคัญใน การพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้มีความรู้และทักษะความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์นับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่เพิ่มโอกาสรอดชีวิตและคืนสุขภาวะที่ดีแก่ผู้ป่วยจึงจัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก 20/01/2020 - 31/01/2020
63051 หลักสูตรการอบรมกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ Medical cannabis and cannabinoidsโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับทั้งภายในโรงพยาบาลศิริราชและภายนอก ตั้งแต่ แพทย์ เภสัชกร และ พยาบาล จึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาและแคนนาบินอยด์เป็นอย่างดีเพื่อให้การบริบาลผู้ป่วยได้ผลดี มีความปลอดภัยและคุ้มค่า และทำการวิจัยเพื่อสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดหลักสูตรอบรม “กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์” ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการอบรมดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ 16/01/2020 - 17/01/2020
63039 Siriraj Neuroscience Annual Conference 9 (SNAC9)ความสำคัญ เป็นการเผยแพร่ความรู้ แนวคิดและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท เพื่อที่แพทย์ทั่วไปจะสามารถนำความรู้ทางด้านประสาทวิทยาที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ได้ทันที สำหรับประสาทแพทย์ อายุรแพทย์และแพทย์ทั่วไปที่จะนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุด 16/01/2020 - 17/01/2020
63024 โครงการ พื้นฐานวิจัยทางการศึกษา ตอน การวิจัยด้วยการสำรวจ ประจำปี 2563เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความสำคัญของการทำวิจัยการศึกษา คำถามวิจัย กระบวนการทำวิจัยเชิงสำรวจ การเขียนโครงการวิจัย (research proposal) การสร้างแบบสอบถาม จริยธรรมการวิจัยทางการศึกษา รวมทั้งการหาคุณภาพของแบบสอบถาม และเคล็ดลัดในการทำวิจัยให้สำเร็จ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดทักษะความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ 09/01/2020 - 10/01/2020
63014 Siriraj Dermatology Annual Meeting & Interhospital Conference หัวข้อ Meet the Experts in Dermatology: Dermatology Up-to-dateเป็นการบรรยายภาคทฤษฎี โดยเนื้อหาการบรรยายจะครอบคลุมความรู้ด้านวิชาการและความรู้ที่จำเป็นในการดูแลรักษาโรคทางผิวหนัง เส้นผม และผิวพรรณ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร คุณพรพรรณ เบอร์ติดต่อ 02-4194337 08/01/2020 - 10/01/2020
63021 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 7 06/01/2020 - 20/11/2020
63048 External Quality Assessment Program in Parasitology (EQAPP)ภาควิชาปรสิตวิทยาเล็งเห็นว่า การจัดการให้มีการควบคุมคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment) จะช่วยให้ทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความมั่นใจว่า การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตและมาเลเรีย มีความถูกต้อง แม่นยำ ตลอดจน ห้องปฏิบัติการฯ สามารถนำสิ่งส่งตรวจจาก EQA มาใช้เป็น reference ในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการประจำวัน ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.นารีรัตน์ สายธิไชย / โทร 02-419-6468 01/10/2019 - 30/09/2020
62308 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 28โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 28 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 07/06/2019 - 22/05/2020
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2020