สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหางานประชุม


ค้นหาด้วยรหัสโครงการ :   ชื่อโครงการ :  
ระหว่างวันที่ : ถึง      
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วันที่จัด
64033 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5ผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต เป็นผู้ที่เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉินมีปัญหาซับซ้อนและเสี่ยงต่อชีวิต ต้องการการดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต จึงได้จัดการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิดให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา ในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่อยู่ในระยะวิกฤตแบบองค์รวม ส่งผลให้ผู้ป่วยทารกได้รับบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 02/08/2021 - 03/12/2021
64032 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การเตรียมความพร้อมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 6งานการพยาบาลผ่าตัเป็นงานบริการ ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะพิเศษเฉพาะสาขา ดังนั้นพยาบาลทุกคนต้องมีความรู้ในเรื่อง เทคนิคปลอดเชื้อ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี การส่งเครื่องมือผ่าตัด การช่วยแพทย์ผ่าตัดและตรวจพิเศษ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรค พยาธิสรีรภาพ ในส่วนต่างๆของร่างกาย รวมถึงการให้การพยาบาลผู้ป่วยทั้งในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น งานการพยาบาลผ่าตัด เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงจัดทำหลักสูต 12/07/2021 - 03/09/2021
64041 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า รุ่นที่ 3ในการดูแลผู้ป่วยทางนรีเวชวิทยาปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง การพยาบาลก็จำเป็นต้องพัฒนาทั้งความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลโรคและ/หรือภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่พบได้ในสตรีซี่งหากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้ว จะเกิดผลลัพธ์ต่อภาวะสุขภาพของสตรีไทย งานการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จึงจัด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้และพัฒนาต่อยอดการดูแลผู้ป่วย 28/06/2021 - 09/07/2021
64036 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5ในการวินิจฉัยและบำบัดผู้ป่วย ที่มีปัญหาวิกฤตและซับซ้อน โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาระบบการหายใจที่พบเห็นได้ทั้งในหอผู้ป่วยวิกฤต หรือหอผู้ป่วยทั่วไปที่มีผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ การทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในด้านการรักษาและการดูแลให้ผู้ป่วยหายจากโรคที่เป็น และปลอดภัยจากการใช้เครื่องช่วยหายใจและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งสามารถหย่าเครื่องช่วยหายใจและจำหน่ายกลับบ้านได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาระบบหายใจขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน 23/06/2021 - 25/06/2021
64037 โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล รุ่นที่ 5หน่วยผ่าตัดและตรวจโรคอุบัติเหตุ เป็นหน่วยงานหนึ่งใน “ Trauma Center” ของโรงพยาบาลศิริราช และเป็นด่านแรกที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตฉุกเฉินซึ่งเป็นชั่วโมงทอง (Golden Hour) ในการรักษาชีวิตของผู้ป่วยให้รอดพ้นจากภาวะคุกคามชีวิต ดังนั้นงานการพยาบาลผ่าตัด จึงจัดโครงการฝึกอบรมการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล ให้กับพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยผ่าตัดและตรวจโรคอุบัติเหตุขึ้น เพื่อให้มีสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นแนวทางเดียวกันกับทีมในกา 23/06/2021 - 25/06/2021
64040 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วย หู คอ จมูก รุ่นที่ 1ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางการดูแลผู้ป่วยทางหู คอ จมูก จึงได้ร่วมกันจัดอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยหู คอ จมูก เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้ก้าวทันต่อวิทยาการและเทคโนโลยีการรักษาแบบใหม่ ทั้งยังเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะแพทย์ฯ ในการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ 14/06/2021 - 25/06/2021
64038 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและไขสันหลัง รุ่นที่ 6งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เล็งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้มีความรู้และทักษะความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์ นับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่เพิ่มโอกาสรอดชีวิตและคืนสุขภาวะที่ดีแก่ผู้ป่วย จึงจัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมอง และ ไขสันหลัง” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการพยาบาลผู้ป่วย โรคระบบประสาท สมอง และ ไขสันหลัง 07/06/2021 - 25/06/2021
64039 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผล และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 20ความเจ็บป่วยที่เกิดกับผู้ป่วยที่มีออสโตมีและแผลเป็นความเจ็บป่วยที่ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหลายประการ เช่น ผลกระทบทางด้านร่างกายที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน ผลกระทบทางด้านจิตใจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และความเรื้อรังของพยาธิสภาพ ทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการดูแลที่จำเป็น ผลกระทบเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัว พยาบาลเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยและครอบครัวมากที่สุด แต่เนื่องจากความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดกับผู้ป่วย พยาบาลจึงจำเป็ 07/06/2021 - 05/08/2021
64030 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 6เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษาและการผ่าตัดของแพทย์ ที่มีความหลากหลายและผู้ป่วยมีปัญหาซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการใช้ความรู้และทักษะทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ขึ้น 17/05/2021 - 28/05/2021
64031 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค รุ่นที่ 4ในการดูแลผู้ป่วยทางสูติศาสตร์ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง การพยาบาลก็จำเป็นต้องพัฒนาทั้งความรู้และทักษะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลนี้ โรคและ/หรือภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่พบได้ในหญิงตั้งครรภ์จะส่งผลกระทบต่อทั้งมารดาและทารก ซี่งหากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้ว จะเกิดผลลัพธ์ตามที่บุคลากรสาธารณสุขทุกคนมีความมุ่งมั่น คือ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย 17/05/2021 - 28/05/2021
64028 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจวีรานุวัตติ์ โรงพยาบาลศิริราช และงานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาลฯ เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อย่างเป็นระบบและ ได้มาตรฐาน เพื่อให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้ไปพัฒนางานส่องกล้องฯ ให้เกิดประโยชน์แก่วงการพยาบาลสืบต่อ 26/04/2021 - 02/07/2021
64029 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง รุ่นที่ 10ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ โรงพยาบาล ศิริราช และงานการพยาบาลผ่าตัด ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและทางเดินน้ำดีอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน เพื่อให้พยาบาลส่องกล้องระบบทางเดินอาหารที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมนี้ ไปพัฒนางานส่องกล้องฯให้เกิดประโยชน์แก่วงการพยาบาลสืบต่อไป 26/04/2021 - 30/07/2021
64027 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง รุ่นที่ 4งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชเล็งเห็นความสำคัญใน การพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้มีความรู้และทักษะความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์จึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ 19/04/2021 - 30/04/2021
64019 Basic non-technical skills for healthcare providers รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564 อบรม ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (SICSC) ชั้น 3 ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02/04/2021 - 02/04/2021
64047 SIMPIC 2021 13/03/2021 - 14/03/2021
64017 Basic non-technical skills for healthcare providers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 08/03/2021 - 08/03/2021
64018 Basic non-technical skills for healthcare providers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 08/03/2021 - 08/03/2021
64026 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 5เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการใช้ความรู้และทักษะ เพิ่มศักยภาพของพยาบาลในการให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการให้การดูแลผู้ป่วยมากขึ้น จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจขึ้น 02/03/2021 - 05/03/2021
64022 การประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช 104th Siriraj Medicine: Beyond the Best Practiceการประชุมวิชาการ 104 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นความเป็นมาและสิ่งที่ดีงามในด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การบริการสุขภาพ ด้านการศึกษาฯ เพื่อทบทวนความรู้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงานและสังคม 16/02/2021 - 19/02/2021
64048 หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 15/02/2021 - 30/04/2021
64025 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 7งานการพยาบาลผ่าตัด จึงได้จัดอบรมความรู้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ แก่พยาบาลที่มีความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในสาขาต่างๆ 8 สาขา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและพัฒนางานต่อไป 08/02/2021 - 19/02/2021
64014 โครงการ ค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราชครั้งที่ 22 06/02/2021 - 07/02/2021
64023 โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 15ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหารดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมผู้บริหารขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจหลักการบริหารจัดการ การบริหารความขัดแย้ง การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบบริหารต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานต่างๆได้ อย่างเหมาะสม โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายการพยาบาลฯ 05/02/2021 - 05/03/2021
64015 Essential skills for clinical teachers ประจำปี 2564 อบรม ณ ศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิก (SICSC) ชั้น 3 ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 04/02/2021 - 05/02/2021
64016 Essential skills for clinical teachers ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 04/02/2021 - 05/02/2021
64045 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 5การคัดกรองผู้ป่วย เป็นกระบวนการประเมินสภาพของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เพื่อตัดสินความเร่งด่วนของอาการและนำมาใช้ในการจัดลำดับความเร่งด่วนของอาการและการรักษาอย่างเหมาะสม งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก จึงจัดโครงการฝึกอบรม การคัดกรอง – คัดแยกผู้ป่วย เพื่อให้บุคลากรพยาบาลที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการคัดกรองผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามมาตราฐาน 03/02/2021 - 03/02/2021
64024 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 7งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เห็นความสำคัญการยกระดับคุณภาพ การให้บริการพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก จึงจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น เรื่อง “การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้” ขึ้นแก่บุคลากรที่มีความสนใจในการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาลให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยแผลไหม้ให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 01/02/2021 - 05/02/2021
64046 Siriraj Neuroscience Annual Conference ครั้งที่ 10สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดงาน Siriraj Neuroscience Annual Conference (SNAC) ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อคือ “ Clinical Pearls in Neurology” โดยจัดงานประชุมในรูปแบบ hybrid ที่ผสมผสานทั้งการจัดรูปแบบปกติในห้องประชุม ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3-4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประชุมออนไลน์ในรูปแบบ video on demand 28/01/2021 - 29/01/2021
64009 พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย Systematic review เข้าอบรมห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ SiMR (ชั้น 12) 07/01/2021 - 08/01/2021
64010 พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วย Systematic review เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 07/01/2021 - 08/01/2021
64044 External Quality Assessment Program in Parasitology (EQAPP)ภาควิชาปรสิตวิทยาเล็งเห็นว่า การจัดการให้มีการควบคุมคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment) จะช่วยให้ทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความมั่นใจว่า การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตและมาเลเรีย มีความถูกต้อง แม่นยำ ตลอดจน ห้องปฏิบัติการฯ สามารถนำสิ่งส่งตรวจจาก EQA มาใช้เป็น reference ในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการประจำวัน ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.นารีรัตน์ สายธิไชย / โทร 02-419-6468 01/10/2020 - 30/09/2021
63074 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2020 (SICMPH 2020) 04/08/2020 - 31/07/2021
63111 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 29โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 29 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 05/06/2020 - 28/05/2021
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2021