สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหางานประชุม


ค้นหาด้วยรหัสโครงการ :   ชื่อโครงการ :  
ระหว่างวันที่ : ถึง      
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วันที่จัด
62261 7th Annual Siriraj Anesthesia Conference: Ambulatory Anesthesia: Wake me up before you goDetail: 1. Pre-congress: Ultrasound guided PICC and CVL Workshop (20 Dec 2018) 2. Main Congress: 7th Annual Siriraj Anesthesia Conference: Ambulatory Anesthesia: Wake me up before you go
62227 โครงการ Open House : ระบบบริหารจัดการทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ครั้ง 1 18/12/2018 - 18/12/2018
62008 โครงการ การเรียนรู้แบบ Active learning 17/12/2018 - 17/12/2018
62226 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วย Cardiac Imaging for Nurses 17/12/2018 - 20/12/2018
62001 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 17/12/2018 - 20/12/2018
62010 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต 04/12/2018 - 30/01/2019
62246 โครงการประชุมวิชาการ Siriraj IC Days 2018 29/11/2018 - 30/11/2018
62248 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Irreversible Electroporation of Liver Tumor Workshop 29/11/2018 - 30/11/2018
62014 โครงการ ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ 28/11/2018 - 30/11/2018
62005 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education (Sim-CASE)สามารถนำไปปรับใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนปกติ เนื่องจากมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติการทางคลินิกในอนาคตต่อไป 22/11/2018 - 23/11/2018
62263 International ESRA Cadaveric Workshop 22/11/2018 - 23/11/2018
62259 การประชุมวิชาการ Basic Siriraj Adult Reconstructive Surgery Course (BSAR) 2018 12/11/2018 - 13/11/2018
62244 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Level 1 รุ่นที่ 8 08/11/2018 - 09/11/2018
61043 Asian Prosthetic and Orthotic Scientific Meeting 2018 (APOSM 2018) 07/11/2018 - 09/11/2018
62004 Siriraj Pediatric Annual conference 2018 : Advances in Pediatrics 07/11/2018 - 09/11/2018
62232 5th SIRIRAJ PEDIATRIC AND ADULT CONGENITAL HEART DISEASE SYMPOSIUM Including Congenital and Structural Heart Intervention & New ACC/AHA ACHD guidelines 2018 07/11/2018 - 09/11/2018
62006 การอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก Workshop : Pediatric Advanced Life Support (PALS) 05/11/2018 - 06/11/2018
62262 International Annual Short Course: Ultrasound-guided peripheral nerve block workshopInternational Annual Short Course: Ultrasound-guided peripheral nerve block workshop - สำหรับผู้เรียนเฉพาะวันแรก (บรรยายและ Hand-on workshop scanning with Cadaver and live volunteer 1 วัน) รับจำนวน 20 คน - สำหรับผู้เรียนทั้ง 5 วัน รับจำนวน 6 คน (Hand-on workshop and Hand-on in OR) 05/11/2018 - 06/11/2018
62015 Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 01/11/2018 - 02/11/2018
62002 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรทบทวน พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 01/11/2018 - 02/11/2018
62230 ประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2018: Palliative Care – Because I Matterขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2018 24/10/2018 - 26/10/2018
62007 โครงการ Teachine doctor-patient communication 17/10/2018 - 19/10/2018
62003 โครงการ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 08/10/2018 - 09/10/2018
61121 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-10, ICD-9-CM และ ICD-O ฉบับมืออาชีพ (รุ่นที่ 2) 24/09/2018 - 28/09/2018
61143 Siriraj Child Psychiatry and Pediatrics Annual Conference 2018 14/09/2018 - 14/09/2018
61140 โครงการ Advanced skills for clinical teachers รุ่นที่ 2 13/09/2018 - 14/09/2018
61137 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Cloud computing pipeline for Exome sequencing”วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบส Whole exome และเผยแพร่ความรู้และ pipeline ที่สร้างขึ้นสู่กลุ่มวิจัยต่างๆ ที่มีข้อมูลลำดับเบส Whole exome อยู่แล้วหรือวางแผนที่จะทำการหาลำดับเบสในอนาคต 10/09/2018 - 11/09/2018
61129 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น” (Excel2018)เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น สามารถออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ประมวลผลงานวิจัยอย่างง่ายได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้ 05/09/2018 - 06/09/2018
61099 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท (Neuro Anesthesia)การระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท มีความจำเป็นและแพร่หลายขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการผ่าตัดทางระบบประสาท มีความจำเพาะ มีการผ่าตัดที่หลากหลายและซับซ้อน บุคลากรทงวิสัญญีที่ไม่คุ้นเคย มักเกิดความไม่มั่นใจ และอาจมีข้อผิดพลาด หรือเกิดผลเสียต่อผู้ป่วยโดยเฉพะเมื่อต้องให้การรรงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยโรคระบบประสาทในกรณีที่เร่งด่วน ฉุกเฉิน ด้วยเหตุที่แพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีระบบประสาทมีจำนวนนน้อย วิสัญญีจึงมีบทบาทที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วย 05/09/2018 - 06/09/2018
61142 การประชุมวิชาการ ครอบรอบ 25 ปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู เรื่อง Smart NeuroRehab, Smart Thailand 4.0 01/09/2018 - 30/09/2018
61141 การอบรมความรู้เบื้องต้น สำหรับผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด รุ่นที่ 1 28/08/2018 - 31/08/2018
61126 โครงการฝึกอบรมเรื่อง Aggression Management in elderly (Training for the Trainer) 24/08/2018 - 24/08/2018
61135 โครงการอบรมเรื่อง การเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก 24/08/2018 - 24/08/2018
61092 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Essential Laboratory Testing in Medical Investigationsโครงการนี้เป็นการบรรยายความรู้ วิทยาการ ทักษะที่สำคัญและประเ็ที่ควรรู้ในการตรวจสวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการวินัจฉัยโรคอย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว เหมาะสม และทันสมัย โดยมีรูปแบบการนำเสนอเป็น การบรรยาย และการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยอาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ/ชำนาญการพิเศษ จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาตร์ 23/08/2018 - 24/08/2018
61131 โครงการ Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 3 22/08/2018 - 23/08/2018
61136 การบรรยาย เรื่อง การออกกำลังกาย ไม่วุ่นวายอย่างที่คิด 22/08/2018 - 22/08/2018
61067 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NCPR for nurse 16/08/2018 - 17/08/2018
61118 โครงการ Coaching and mentoring roles of medical teachers 16/08/2018 - 17/08/2018
61139 การจัดอบรมวิชาการ เรื่อง the 1st NCNP-Siriraj Muscle school 15/08/2018 - 17/08/2018
61125 การประชุมวิชาการ เรื่อง First hour in Emergency Room 2018 14/08/2018 - 17/08/2018
61123 โครงการประชุมวิชาการ 1st/2 Thai Chapter of CT Advances 1/2 (Powered by GE Healthcare) 03/08/2018 - 04/08/2018
61086 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 33 01/08/2018 - 23/11/2018
61088 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3 01/08/2018 - 23/11/2018
61089 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 3 01/08/2018 - 23/11/2018
61080 การประชุมวิชาการประจำปี 2561 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2018 (SICMPH 2018)The academic content of SICMPH 2018 is to emphasize on the integration between various medical science specialties that contribute to innovation in medical science and public health that in turn supports the holistic healthcare for elderly. The outcome of this academic conference will contribute to the improvement of medicine and public health in both domestic and international levels, especially in ASEAN region for the quality of life among the elderly in every dimension. 01/08/2018 - 03/08/2018
61102 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 01/08/2018 - 30/11/2018
61083 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 01/08/2018 - 30/11/2018
61038 โครงการOpen House :การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่2 26/07/2018 - 26/07/2018
61037 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ ครั้งที่ 2 18/07/2018 - 20/07/2018
61117 โครงการ Advanced skills for clinical teachers รุ่นที่ 1 18/07/2018 - 19/07/2018
61023 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device 17/07/2018 - 20/07/2018
61036 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง 16/07/2018 - 26/07/2018
61115 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Level 2 รุ่นที่ 4 12/07/2018 - 13/07/2018
61124 การอบรมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2561 Update diabetes management and holistic care 2018การให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลเบาหวานแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพและจัดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลศิริราช เน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม(holistic approach)เป็นหลัก ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างทักษะผู้เป็นเบาหวานจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานขั้นสูง และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์เบาหวานศิริราชจึงกำหนดให้มีการ“อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน” Update diabetes management and holistic 11/07/2018 - 13/07/2018
61034 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 18 09/07/2018 - 07/09/2018
61066 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : เตรียมความพร้อมการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 09/07/2018 - 31/08/2018
61128 การประชุมวิชาการ 1st Orthogeriatrics for Health Care Professionals:Fragility fracture and secondary prevention 05/07/2018 - 06/07/2018
61134 การอบรม ตำรา/หนังสือทางวิชาการกับ E-book ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดการอบรมครั้งนี้เน้นเนื้อหาหลักเป็นการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการเตรียมต้นฉบับก่อนส่งให้โรงพิมพ์ การทำตำรา/หนังสือทางวิชาการในรูปแบบ E-book เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายตำรา/หนังสือทางวิชาการ 04/07/2018 - 04/07/2018
61064 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ 02/07/2018 - 06/07/2018
61065 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือด 02/07/2018 - 13/07/2018
61104 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อรัง Level 1 รุ่นที่ 7 28/06/2018 - 29/06/2018
61132 การใช้โปรแกรม Endnote ในการอ้างอิงตำรา/หนังสือทางวิชาการการอบรมครั้งนี้เน้นเนื้อหาหลักเป็นการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะโปรแกรม Endnote มาประยุกต์ใช้ในการอ้างอิงตำรา/หนังสือทางวิชาการให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน จนนำไปสู่การพัฒนาให้บรรณาธิการสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสารสนเทศในการพิมพ์ตำรา/หนังสือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 27/06/2018 - 27/06/2018
61096 โครงการ การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ 26/06/2018 - 27/06/2018
61127 โครงการประชุมวิชาการโภชนาการศิริราช ครั้งที่ 2 (์Nutrition Literacy in Healthcare) 22/06/2018 - 22/06/2018
61033 โครงการประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 21/06/2018 - 22/06/2018
61031 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก ครั้งที่ 2 18/06/2018 - 18/06/2018
61032 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดทฤษฎี 18 - 22 มิถุนายน 2561 บุคลากรภายนอกปฏิบัติ 25 - 29 มิถุนายน 2561 บุคลากรภายในปฏิบัติ 2 - 6 กรกฎาคม 2561 18/06/2018 - 06/07/2018
61063 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการล้างทางช่องท้อง(CAPD) 18/06/2018 - 21/06/2018
61103 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 27โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 27 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 15/06/2018 - 24/05/2019
61061 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค 11/06/2018 - 12/06/2018
61062 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลัง 11/06/2018 - 29/06/2018
61030 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ 04/06/2018 - 15/06/2018
61120 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-10, ICD-9-CM และ ICD-O ฉบับมืออาชีพ 04/06/2018 - 08/06/2018
61122 โครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2018ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานโครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2018 04/06/2018 - 26/07/2018
61079 การอบรมเชิงปฎิบัติ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล จากมาตรฐาน Rational Drug Use Hospital (RDU)ขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล จากมาตรฐาน Rational Drug Use Hospital (RDU), hospital Accreditation (HA) และ Joint Commission International (JCI) สู่การปฏิบัติ จัดโดย โรคติดเชื้อ และอาระศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 28/05/2018 - 28/05/2018
61114 The 9th Asian MCA / 1st Southeast Asian Master​ Class on Ageing 27/05/2018 - 29/05/2018
61077 การอบรมระยะสั้น เรื่อง Management of Infectious Diseases: From Theory to Realityขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น เรื่อง Management of infectious disease: from theory to reality จัดโดย โรคติดเชื้อ และอาระศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 26/05/2018 - 27/05/2018
61060 โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในห้องผ่าตัด 24/05/2018 - 25/05/2018
61100 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาโครงการนี้เป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อปรสิตตลอดจนสัตว์ขาข้อที่พบบ่อยหรือที่พบน้อยแต่มีความสำคัญทางการแพทย์แก่บุคลากรทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ให้มีคามรู้ ความชำนาญในการตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและกีฎวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้นั้น เป็นสิ่งจำเป็น เพราะจะช่วยให้ทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความมั่นใจว่า ผลการตรวจวินิจฉัยสัตว์ขาข้อ มีความถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้ 23/05/2018 - 25/05/2018
61029 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 21/05/2018 - 25/05/2018
61113 1st ANNUAL MRI MEETING BY SIRIRAJ 18/05/2018 - 19/05/2018
61041 การประชุมการแพทย์แผนไทยระดับชาติ ครั้งที่ 2: การแพทย์แผนไทยในสังคมยุคนวัตกรรม (The 2nd National Conference in Thai Traditional Medicine: Thai Traditional Medicine in an Innovative Society) 17/05/2018 - 18/05/2018
61085 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด 15/05/2018 - 18/05/2018
61119 หลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฉบับปีพ.ศ.2560 10/05/2018 - 10/05/2018
61059 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า 07/05/2018 - 18/05/2018
61057 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารพื้นฐาน 30/04/2018 - 06/07/2018
61058 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น :การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง 30/04/2018 - 03/08/2018
61075 โครงการ Advances in Competency-Based Assessment ประจำปี 2561โครงากรนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการประเมินที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นธรรม ทันสมัย และได้มาตรฐาน 24/04/2018 - 25/04/2018
61056 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง 23/04/2018 - 04/05/2018
61112 ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ 23/04/2018 - 04/05/2018
61105 การอบรมการใช้ MS Word ในการแต่งตำรา/หนังสือทางวิชาการ ครั้งที่ 2การอบรมครั้งนี้เน้นเนื้อหาหลักเป็นการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word มาประยุกต์ใช้ในการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน จนนำไปสู่การพัฒนาให้บรรณาธิการสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมสารสนเทศในการพิมพ์ตำรา/หนังสือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 03/04/2018 - 03/04/2018
61093 โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research (R2R) สำหรับองค์กรข่าวดี!! สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่พลาดการอบรม Open House R2R Siriraj และ R2R Advanced Facilitator ในปีที่ผ่านมา และยังถามไถ่กันมาเสมอว่าจะจัดครั้งต่อไปเมื่อไรนั้น ขอแจ้งข่าวดีให้ทราบทั่วกันว่าในปี 2561 นี้ หน่วย R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ (R2R Thailand) เปิดรับสมัครบุคลากรภายนอกที่สนใจเข้ารับการอบรมอีกครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร โปรดติดตามรายละเอียด>> 02/04/2018 - 03/04/2018
61094 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย R2R Facilitator Advanced Course รุ่นที่ 5ข่าวดี!! สำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่พลาดการอบรม Open House R2R Siriraj และ R2R Advanced Facilitator ในปีที่ผ่านมา และยังถามไถ่กันมาเสมอว่าจะจัดครั้งต่อไปเมื่อไรนั้น ขอแจ้งข่าวดีให้ทราบทั่วกันว่าในปี 2561 นี้ หน่วย R2R คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ (R2R Thailand) เปิดรับสมัครบุคลากรภายนอกที่สนใจเข้ารับการอบรมอีกครั้ง โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร โปรดติดตามรายละเอียด>> 02/04/2018 - 23/05/2018
61098 การประชุมวิชาการนานาชาติ 101 ปี ศัลยศาสตร์ (Surgical Innovation)โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และให้เห็นความก้าวหน้าในด้านการบริการวิชาการ วิจัย การบริการสาธารณสุข และแสดงถึงความเป็นมาในการพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 02/04/2018 - 02/04/2018
61069 Siriraj Internal Medicine Board Review 2018ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทบทวนเตรียมความพร้อมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โดยแบ่งการจัดเป็น 4 วัน วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 และ วันที่ 6 - 7 เมษายน 2561 ณ ห้องอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 31/03/2018 - 07/04/2018
61082 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 31/03/2018 - 07/04/2018
61070 Basic R Programing and Basic Statistics for Research (R2018)R programing language is a computer language designed for statistical analysis and data visualization. Currently, R is becoming more popular, especially in the field of data science. R is open-source software and freely distributed to public. In addition, the R community is continuously developing and adding new tools to R enabling it to perform tasks as advanced as other proprietary statistical software. 27/03/2018 - 30/03/2018
61076 2nd Asia-Pacific Cholangiocarcinoma ConferenceWelcome to the 2nd Asia Pacific Cholangiocarcinoma Conference 2018 which will be hosted by Siriraj Hospital in Bangkok, Thailand. As this malignancy is one of the major problems in Thai population, I am pleased that we will have an opportunity to learn more about this devastating disease, to collaborate with authority expertise in this field, and hopefully, to be able to improve the outcome of our patients. 23/03/2018 - 24/03/2018
61028 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ครั้งที่ 2 20/03/2018 - 20/03/2018
61055 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ :การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ 19/03/2018 - 22/03/2018
61078 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบ MCQ และ OSCE สำหรับวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 14/03/2018 - 16/03/2018
61073 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 THEME : SME OB & GYN ระหว่างวันอังคารที่ 13 – วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 13/03/2018 - 16/03/2018
61091 คลินิกให้คำปรึกษาโครงร่างวิจัย 01/03/2018 - 31/05/2018
61049 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ 26/02/2018 - 28/02/2018
61074 Siriraj Neuroscience Annual Conference (SNAC)วิชาความรู้ทางด้าน Neurology ได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ทั้งในด้านการวินิจฉัย การตรวจประเมินและการรักษา ทางสาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดประชุมอบรมวิชาการประจำปีด้านประสาทวิทยาศาสตร์ Siriraj Neuroscience Annual Conference(SNAC) เป็นประจำมาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ซึ่งในปีนี้ได้กำหนด Theme เรื่อง " Case-based Approach and Update in Neurology" 22/02/2018 - 23/02/2018
61027 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ ครั้งที่ 1 21/02/2018 - 23/02/2018
61087 การอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ อย่างมืออาชีพ 19/02/2018 - 19/02/2018
61022 โครงการ Open House:การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่1 15/02/2018 - 15/02/2018
61040 การฝึกอบรม Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 15/02/2018 - 16/02/2018
61048 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 12/02/2018 - 23/02/2018
61039 The 3rd Abbas in Advanced Course in Basic and Clinical Immunology 2018 08/02/2018 - 10/02/2018
61047 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 3 06/02/2018 - 06/02/2018
61045 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ 05/02/2018 - 09/02/2018
61046 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา 05/02/2018 - 16/02/2018
61054 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 4 05/02/2018 - 25/05/2018
61021 โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 12 02/02/2018 - 30/03/2018
61026 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก ครั้งที่ 1 22/01/2018 - 22/01/2018
61072 การบรรยาย เรื่อง รังสีในชีวิตประจำวัน 17/01/2018 - 17/01/2018
61044 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลจักษุวิทยา 15/01/2018 - 26/01/2018
61015 การอบรมระยะสั้น เภสัชวิทยาคลินิก (หลักสูตรพิเศษ) Certificate in Clinical Pharmacology 11/01/2018 - 05/04/2018
61020 โครงการอบรม Safety in Contrast Medium:Role of Radiology Nurse รุ่นที่ 3 11/01/2018 - 12/01/2018
61019 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่ 5 08/01/2018 - 16/11/2018
61051 External Quality Assessment Program in Parasitology (EQAP) 01/11/2017 - 30/09/2018
60109 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 26โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 26 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 16/06/2017 - 27/04/2018
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2018