สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหางานประชุม


ค้นหาด้วยรหัสโครงการ :   ชื่อโครงการ :  
ระหว่างวันที่ : ถึง      
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วันที่จัด
64002 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมนักเทคนิคสำหรับการจัดการเรียนการสอน ด้วยสถานการณ์จำลอง (SimulationOperation Technician) 18/12/2020 - 18/12/2020
64006 การเรียนรู้แบบ Active Learning ตอน Blended learning เข้าอบรมห้องประชุม 1514 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 18/12/2020 - 18/12/2020
64007 กาเรียนรู้แบบ Active Learning ตอน Blended learning เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 18/12/2020 - 18/12/2020
64008 Design Thinking ประจำปี 2563 14/12/2020 - 15/12/2020
64013 โครงการงานประชุมวิชาการออนไลน์ วาระครบ 60 ปี หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2563 Update in Gynecologic Endocrinology Treatmentโครงการนี้ เป็นโครงการที่สามารถนำวิชาการที่ทันยุคทันสมัยไปต่อยอดในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ซึ่งครอบคลุมทุกช่วงอายุสตรีตั้งแต่ วัยเด็ก วัยแรกรุ่น วัยเจริญพันธุ์ วัยใกล้หมดระดู วัยหมดระดู กระทั่งไปถึงวัยหลังหมดระดู เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาโรคของสตรีสืบไป 03/12/2020 - 04/12/2020
64004 โครงการอบรม ความรู้พื้นฐานของการจัดสอบในโรงเรียนแพทย์ ตอน การจัดสอบ OSCE 26/11/2020 - 27/11/2020
64001 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education :Sim- CASE) 26/11/2020 - 27/11/2020
64003 Assessment of non-teachnical skills ประจำปี 2563 19/11/2020 - 20/11/2020
64011 Siriraj Pediatric Annual conference 2020 : Clinical Pearls in Pediatricsขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจ าปี Siriraj Pediatric Annual Conference 2020 : Clinical Pearls in Pediatrics ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2563 ผ่านทาง webinar ติดตามการประชุมได้ที่ www.ped.si.mahidol.ac.th 09/11/2020 - 13/11/2020
63121 โครงการ Assessment workshop for clinical teachers ประจำปี 2563 เข้าอบรมห้อง 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นการบรรยายความรู้ วิธีการและทักษะที่ส าคัญในการวัดและประเมินผลนักศึกษาชั้นคลินิก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 Part ดังนี้ Part 1 : หลักการพื้นฐานของการวัดผล ได้แก่ What is good assessment?, How to choose assessment methods?, Validity, Reliability, Standard setting, Grading, Summary Part 2 : การพัฒนาสอบข้อเขียน ได้แก่ Multiple-choice questions, Multiple-choice questions item analysis, Constructed response, OSCE, Long case examination, Portfolio, Clinical performance 28/10/2020 - 30/10/2020
63122 โครงการ Assessment workshop for clinical teachers ประจำปี 2563 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinarเป็นการบรรยายความรู้ วิธีการและทักษะที่ส าคัญในการวัดและประเมินผลนักศึกษาชั้นคลินิก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 Part ดังนี้ Part 1 : หลักการพื้นฐานของการวัดผล ได้แก่ What is good assessment?, How to choose assessment methods?, Validity, Reliability, Standard setting, Grading, Summary Part 2 : การพัฒนาสอบข้อเขียน ได้แก่ Multiple-choice questions, Multiple-choice questions item analysis, Constructed response, OSCE, Long case examination, Portfolio, Clinical performance 28/10/2020 - 30/10/2020
63125 Doctor-patient communication skills workshop เข้าอบรมห้อง 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 14/10/2020 - 16/10/2020
63126 Doctor-patient communication skills workshop เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 14/10/2020 - 16/10/2020
63123 โครงการ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เข้าอบรมห้อง 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 08/10/2020 - 09/10/2020
63124 โครงการ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 08/10/2020 - 09/10/2020
63120 โครงการ Standardized patient training workshopเป็นการบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการฝึกผู้ป่วยมาตรฐาน โดยมีเนื้อหา เช่น Principles of standardized patient in education จะเลือกใช้ผู้ป่วยมาตรฐานเมื่อใด ผู้ป่วยมาตรฐานทำอะไรได้บ้าง Principles of scenario design การออกแบบผู้ป่วยมาตรฐานสำหรับการสอนเป็นอย่างไร How to train SP? (technical skills/ non - technical skills) เป็นต้น 05/10/2020 - 06/10/2020
64005 Siriraj Internal Medicine Board Review 2020ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทบทวนเตรียมความพร้อมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โดยแบ่งการจัดเป็น 4 วัน วันที่ 1 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร นางสาวสุภาภรณ์ จุลเศียร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติได้ที่ 02-419-7778 หรือ 088-631-6009 01/10/2020 - 19/11/2020
63082 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 01/09/2020 - 18/12/2020
63109 โครงการอบรมวิสัญญีพยาบาลเรื่อง การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาทการระงับความรู้สึกสำหรับผู้ป่วยโรคระบบประสาท มีความจำเป็นและแพร่หลายขึ้นในปัจจุบันเนื่องจากการผ่าตัดทางระบบประสาท มีความจำเพาะ มีการผ่าตัดที่หลากหลายและซับซ้อน บุคลากรทางวิสัญญีที่ไม่คุ้นเคย มักเกิดความไม่มั่นใจและอาจมีข้อผิดพลาด หรือเกิดผลเสียต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะเมื่อต้องให้การระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยโรคระบบประสาทในกรณีที่เร่งด่วน ฉุกเฉิน ด้วยเหตุที่แพทย์เฉพาะทางด้านวิสัญญีระบบประสาทมีจำนวนน้อย วิสัญญีพยาบาลนึงมีบทบาทที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรานี โทร. 02-419-7990 ต่ 01/09/2020 - 18/12/2020
63127 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง การฝึกทักษะการผ่าตัดทางจักษุด้วย Eyesimulator Ophthalmic Surgical Skill Development 01/09/2020 - 18/12/2020
63029 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding รุ่นที่ 3 31/08/2020 - 24/09/2020
63101 Common Medical Laboratory: From Bench to Bedsideการอบรมเชิงปฏิบัติการ Common Medical Laboratory: From Bench to Bedside ให้ความรู้พื้นฐานและเทคนิคใหม่ๆ ในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการใช้ผลการตรวจวิเคราะห์ในการวินิจฉัยโรครวมทั้งการรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่งานวิจัย การอบรมครั้งนี้ยังมี Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประสบการณ์ตรงในการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร นางสาวกุลธิดา พูลแก้ว โทร.97767-9 ต่อ 113 31/08/2020 - 24/09/2020
63077 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 19/08/2020 - 21/08/2020
63090 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการ การคัดกรอกภาวะครรภ์เป็นพิษในสตรีตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1 Preeclampsia Predictionเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการศึกษาวิจัยและผลงานทางวิชาการตลอดจนวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ด้านการคัดกรองและป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษ โดยมีการบรรยายและการสอนสาธิต 07/08/2020 - 07/08/2020
63074 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health 2020 (SICMPH 2020) 04/08/2020 - 31/07/2021
63079 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3 03/08/2020 - 05/08/2020
63084 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5 03/08/2020 - 27/11/2020
63078 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง (CAPD) รุ่นที่ 5 20/07/2020 - 14/08/2020
63117 โครงการ ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ ประจำปี 2563 20/07/2020 - 24/07/2020
63096 การประชุมวิชาการ 103 ปี ศัลยศาสตร์ศิริราชโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ และให้เห็นความก้าวหน้าในด้านการบริการวิชาการ วิจัย การบริการสาธารณสุข และแสดงถึงความเป็นมาในการพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วย และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ 16/07/2020 - 17/07/2020
63023 โครงการฝึกอบรม การแปลผลภาพถ่ายทางรังสีเบื้องต้นสำหรับพยาบาล รุ่นที่ 1 15/07/2020 - 17/07/2020
63092 Assessment workshop for clinical teachers สำหรับอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 15/07/2020 - 17/07/2020
63110 การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2563 Update Diabetes Management and Holistic Care 2020 หัวข้อการประชุม “Challenging in Diabetes Management 2020”การให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติเป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพและจัดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลศิริราช เน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม(Holistic Approach) เป็นหลัก ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างทักษะผู้เป็นเบาหวานจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานขั้นสูง และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 15/07/2020 - 17/07/2020
63075 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า รุ่นที่ 3 13/07/2020 - 24/07/2020
63083 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 35 13/07/2020 - 30/10/2020
63085 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การเตรียมความพร้อมการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 6 13/07/2020 - 04/09/2020
63118 โครงการ : Digital tools for disruptive education สถานที่ : Online (Google hangouts meet)เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย Live ผ่าน Google Hangouts meet เกี่ยวกับการเตรียมการสาหรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทาสื่อการสอนออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดทักษะความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ 09/07/2020 - 09/07/2020
63093 Essential skills for clinical teachers สำหรับอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 02/07/2020 - 03/07/2020
63053 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ รุ่นที่ 5 (ครั้งที่2) 24/06/2020 - 26/06/2020
63054 โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล รุ่นที่ 5 24/06/2020 - 26/06/2020
63080 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางอายุรศาสตร์ด้วยการใช้ Simulation 24/06/2020 - 25/06/2020
63089 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) 15/06/2020 - 31/07/2020
63058 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้บริการปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 6 10/06/2020 - 14/06/2020
63028 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยหู คอ จมูก รุ่นที่ 1 08/06/2020 - 19/06/2020
63116 โครงการ การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ ประจำปี 2563 08/06/2020 - 09/06/2020
63056 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง รุ่นที่ 6 08/06/2020 - 26/06/2020
63076 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค รุ่นที่ 4 08/06/2020 - 19/06/2020
63088 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผล และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 20 08/06/2020 - 07/08/2020
63111 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 29โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 29 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 05/06/2020 - 28/05/2021
63119 โครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง ประสาทพยาธิวิทยาน่ารู้ ครั้งที่ 5 01/06/2020 - 14/06/2020
63113 Siriraj Child Psychiatry and Pediatrics Annual Conference 2020ขอเชิญ กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็ก และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Siriraj Child Psychiatry and Pediatrics Annual Conference 2020 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00-15.45 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี พระศรีนครินทร์ ชั้น 15 โรงพยาบาลศิริราช ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.อรพิน ลีมะทวีกูล โทร.02-4198796 29/05/2020 - 29/05/2020
63086 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device รุ่นที่ 4 26/05/2020 - 29/05/2020
63115 the 3nd NCNP-Siriraj Muscle schoolAlthough Neuromuscular Diseases (NMDs) are rare, they affect patient’s quality of life in the long run. Accurate diagnosis is vital in planning the treatment and bringing the outcome into research evaluation for better treatment options in the future. 26/05/2020 - 28/05/2020
63027 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก (หลักสูตร 5วัน) 25/05/2020 - 29/05/2020
63114 โครงการฝึกอบรมเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ โดยการส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และความคิด Functional Emotional Development for patients with chronic Musculoskeletal Painการใช้ CBT ร่วมรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง เป็นการใช้กระบวนการจิตบำบัดเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วย โดยช่วยปรับเปลี่ยนความรู้สึกและความคิดเกี่ยวกับอาการปวด ลดการหลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าสังคม การหยุดงาน และลดความคิดชวนตระหนก (Catastrophizing thought) ตลอดจนลดความเชื่อผิดๆ และความคิดด้านลบเกี่ยวกับอาการปวดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมอารมณ์และความคิดที่เกื้อหนุนต่อการลดความเจ็บปวด และเพิ่มการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลตนเอง ติดต่อผู้ประสานงาน คุณชวลิต หงษาพล โทร. 25/05/2020 - 25/05/2020
63069 การอบรมระยะสั้น เรื่อง Customized management in Infectious Diseasesขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น เรื่อง Customized management in Infectious Diseases จัดโดย สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอารยุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกัญยา โทร. 024197783 23/05/2020 - 24/05/2020
63081 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 5 18/05/2020 - 29/05/2020
63057 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รุ่นที่ 6 12/05/2020 - 22/05/2020
63107 Siriraj Internal Medicine Board Review 2020ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทบทวนเตรียมความพร้อมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โดยแบ่งการจัดเป็น 4 วัน วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2563 และ 16-17 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร นางสาวสุภาภรณ์ จุลเศียร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติได้ที่ 02-419-7778 หรือ 088-631-6009 09/05/2020 - 17/05/2020
63098 โครงการ Advanced in competency-based assessmentเป็นการบรรยายความรู้ วิธีการและทักษะที่สำคัญในการวัดและประเมินผลนักศึกษาชั้นคลินิก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 Part ดังนี้ Part 1 : หลักการวัดและประเมินผล (อบรมภาคทฤษฎี) Part 2 : แนวทางการประเมินทักษะขั้นสูง (อบรมภาคทฤษฎี+workshop) 27/04/2020 - 28/04/2020
63055 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง รุ่นที่ 4 20/04/2020 - 01/05/2020
63059 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 10 20/04/2020 - 26/06/2020
63060 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง รุ่นที่ 10 20/04/2020 - 06/08/2020
63099 โครงการ Design Thinking : How to create A Lifelong Learnerเป็นการบรรยายความรู้และทำกิจกรรมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการทำความเข้าใจผู้เรียนในเชิงลึก (Empathy) การกำหนดปัญหาที่แท้จริงที่มีผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างไอเดียใหม่และการกลั่นกรองแนวความคิด การสร้างต้นแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Prototypes) และกระบวนการทดสอบกิจกรรมการเรียนรู้ และรับฟังความคิดเห็น (Test prototypes & Get feedback) 20/04/2020 - 21/04/2020
63047 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Third Siriraj Antimicrobial Stewardship Workshopปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในการรักษาโรคติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสำคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ 28/03/2020 - 29/03/2020
63100 Menopause Academic Conference 2020ขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมประชุมวชิาการเพิ่มพูนความรู้ดา้นวิชาการสตรีวัยทอง ในการประชุม Menopause Academic Conference 2020 (MAC2020) ในหัวข้อ“Standards & Innovations in Menopause” ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร นส.จงดี แดงรัตน์/นส.สุนทรี รุจิระวาณิชย์ โทร 9-4657 28/03/2020 - 29/03/2020
63033 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 6 16/03/2020 - 19/03/2020
63061 SIMPIC 2020 13/03/2020 - 16/03/2020
63094 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education (Sim-CASE)สามารถนำไปปรับใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนปกติ เนื่องจากมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติการทางคลินิกในอนาคตต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางพรรณิภา เลิศปิยะสิริพงศ์ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) โทร. 02-4141005-6, 081-8229250 Fax. 02-4141007 Email : sitec.sim@gmail.com 12/03/2020 - 13/03/2020
63095 โครงการฝึกอบรมผู้สนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลอง (Simulation Operation Specialist)สามารถนำไปปรับใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนปกติ เนื่องจากมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติการทางคลินิกในอนาคตต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อนางพรรณิภา เลิศปิยะสิริพงศ์ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) โทร. 02-4141005-6, 081-8229250 Fax. 02-4141007 Email : sitec.sim@gmail.com 12/03/2020 - 13/03/2020
63066 TB Whole Genome Sequencing Analysis: Principles and Applications (TB2020)สร้างบุคคลากรด้านสาธารณสุข และด้านวิชาการของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสของเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ต่าง ๆ ทางทฤษฎีและการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัณโรค และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรจากสหราชอาณาจักรและจากประเทศไทยในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับเบสทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรคจาก High throughput sequencing และสร้างเครือข่ายการวิจัยเรื่องวัณโรคของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต 09/03/2020 - 12/03/2020
63067 โครงการ Basic non-technical skills for healthcare providers รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านทักษะ non-technical อาทิ Enhancing performance with NTS, Situation awareness and decision making และ Teamwork and communication skills improvement โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม และมีการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ทดลองสอนจริงด้วย 05/03/2020 - 05/03/2020
63049 โครงการ Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการเรียนการสอนทางคลินิก และรูปแบบของการเรียนการสอนทางคลินิก อาทิ Giving feedback, Questioning techniques, Clinical Supervision,Teaching on the run, Basic concepts of active learning, Small group teaching, Ward round and bedside teaching, Clinical performance assessment, Teaching attitudes and ethics และการให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียน (Reflection) โดยจะสอดแทรกการสอน Professionalism และ Attitude ในระหว่างการสอนแบบต่างๆ อีกทั้งยังเป็นก 27/02/2020 - 28/02/2020
63102 การประชุมวิชาการ Dementia Forumความสำคัญ เป็นการเผยแพร่ความรู้ แนวคิดและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่ม Neurodegenerative Disorders and Behavioral Neurology ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงความก้าวหน้าในด้านการวินิจฉัย การดูแลรักษา และบำบัดฟื้นฟูเพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยในสังคมไทยต่อไป รวมถึงมีการรณรงค์สอนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจกับผู้ดูแลหรือญาติของผู้ป่วยในกลุ่มโรคดังกล่าวอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พัณณิตา วงษ์รักษ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร 02-4197665 27/02/2020 - 28/02/2020
63045 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ใช้เครื่องช่วยหายใจ รุ่นที่ 4เพื่อให้พยาบาลเกิดความมั่นใจในการใช้ความรู้และทักษะ เพิ่มศักยภาพของพยาบาลในการให้การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ วมทั้งเพิ่มความมั่นใจในการให้การดูแลผู้ป่วยมากขึ้น จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจขึ้น 24/02/2020 - 27/02/2020
63070 Technology Disruptors in Aesthetic Dermatology To celebrate the 13th year Anniversary of Siriraj Skin Laser Centerปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ในหลายแขนงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในโอกาสที่ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังศิริราช ภาควิชาตจวิทยาได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการมาครบ 13 ปีในวันที่ 1 มีนาคม 2563 ทางศูนย์ฯ จึงดำริที่จะจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Technology Disruptors in Aesthetic Dermatology” ขึ้น เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้านตจวิทยา และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่มีความสนในด้านตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกนกพร โทร. 02-419-9 24/02/2020 - 24/02/2020
63071 การประชุมวิชาการ Fundamental of Sustainable Development of Blood Bankขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานธนาคารเลือดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Fundamental of Sustainable Development of Blood Bank 24/02/2020 - 25/02/2020
63030 โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 14 21/02/2020 - 20/03/2020
63013 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเป็น Diabetes Educator Workshop : How to be a Smart Diabetes Educatorเป็นการอบรมให้ผู้ที่สนใจในเรื่องการให้ความรู้เบาหวาน เพื่อสามารถให้ผู้เป็นเบาหวานสามารถดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ให้บรรลุเป้าหมายการรักษาที่ดีได้ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้าน Diabetes Self-management Education อย่างยาวนาน เน้นเทคนิคด้าน Communication, Behavior change, Adult leaning principle และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร สอบถาม คุณธาวินี โทร 0 2419 9568-9 ต่อ 105 19/02/2020 - 21/02/2020
63044 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา รุ่นที่ 6งานการพยาบาลผ่าตัด จึงได้จัดอบรมความรู้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทักษะและประสบการณ์แก่พยาบาลที่มีความสนใจให้เกิดการเรียนรู้ มีความเข้าใจในการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในสาขาต่างๆ 8 สาขา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานและพัฒนางานต่อไป 17/02/2020 - 28/02/2020
63046 โครงการ The Master class : Coaching and mentoring ประจำปี 2563โครงการนี้เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกิจกรรม เกี่ยวกับทักษะที่สำคัญของการเป็น coach และ mentor เทคนิคและเคล็ดลับในการ coach และ mentor นักศึกษาแพทย์ รวมถึงการทำความรู้จักนักศึกษาแพทย์ในยุคปัจจุบัน และเมื่อนักศึกษามีปัญหาจะต้องทำอย่างไร 13/02/2020 - 14/02/2020
63031 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 4พยาบาลที่ให้บริการผู้ป่วยนอก จึงต้องมีความสามารถในการประเมินเพื่อระบุปัญหาและความต้องการที่เร่งด่วนและสาคัญได้อย่างแม่นยา ครอบคลุม และนาไปสู่ความพึงพอใจต่อการบริการ และตอบสนองกลยุทธ์การเข้าถึงบริการ 06/02/2020 - 06/02/2020
63022 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 6เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ และความจำเป็นของการขยายขอบเขตการพยาบาลทางด้านรังสีวิทยา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรังสี และการป้องกันอันตรายจากรังสี ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านรังสีวินิจฉัย การใช้รังสีร่วมรักษาในการรักษา โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดระบบประสาท หลอดเลือดทั่วร่างกาย และบทบาทของพยาบาลทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังได้รับรังสีร่วมรักษา ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษา เครื่องมือและอุปกรณ์ และบทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้รับบริการด้านรังสีรักษา ความรู้พื้นฐานด้านฟิสิกส์และสารกัมมันตรังสี อุปกรณ์ 03/02/2020 - 22/05/2020
63032 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต รุ่นที่ 2การให้บริการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถช่วยรักษาชีวิตและให้ผู้ป่วยดารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ จึงจาเป็นต้องพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และในการให้การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต ให้มีการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยเน้นผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง ทางานแบบวิชาชีพและแบบสหสาขาวิชาชีพที่เป็นมาตรฐานสากล 03/02/2020 - 22/05/2020
63042 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 6งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เห็นความสำคัญการยกระดับคุณภาพการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยไฟไหม้-น้ำร้อนลวก จึงจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเรื่อง “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้” ขึ้นแก่บุคลากรที่มีความสนใจในการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรพยาบาลให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยแผลไหม้ให้ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อน และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี 03/02/2020 - 07/02/2020
63052 โครงการ Basic non-technical skills for healthcare providers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านทักษะ non-technical อาทิ Enhancing performance with NTS, Situation awareness and decision making และ Teamwork and communication skills improvement โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม และมีการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้ทดลองสอนจริงด้วย 03/02/2020 - 03/02/2020
63073 Setup an allergy clinic in general practiceคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมจัดโครงการนี้เพื่อให้แก่กลุ่มแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โสต ศอ นาสิกแพทย์ กุมารแพทย์ อายุรแพทย์ จักษุแพทย์ และตจแพทย์ รวมทั้งกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้และแนวทางในการตรวจวินิจฉัย รักษาและดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ได้ตามมาตรฐาน 21/01/2020 - 21/01/2020
63034 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลจักษุวิทยา รุ่นที่ 6ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีบุคลากรในหน่วยงานที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะทางการพยาบาลจักษุ รวมทั้งทักษะการพยาบาลด้านจักษุวิทยาในระดับตติยภูมิที่ยุ่งยากซับซ้อน มีความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลในสาขาจักษุวิทยาให้มีความสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติภารกิจบริการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ร่วมกันจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลจักษุ 20/01/2020 - 31/01/2020
63043 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต รุ่นที่ 3งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธ ปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช เล็งเห็นความสำคัญใน การพัฒนาบุคลากรที่มีบทบาทดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ ให้มีความรู้และทักษะความสามารถในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง และทันสมัยต่อความก้าวหน้าทางการแพทย์นับเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่เพิ่มโอกาสรอดชีวิตและคืนสุขภาวะที่ดีแก่ผู้ป่วยจึงจัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต” เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอก 20/01/2020 - 31/01/2020
63051 หลักสูตรการอบรมกัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์ Medical cannabis and cannabinoidsโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับทั้งภายในโรงพยาบาลศิริราชและภายนอก ตั้งแต่ แพทย์ เภสัชกร และ พยาบาล จึงควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาและแคนนาบินอยด์เป็นอย่างดีเพื่อให้การบริบาลผู้ป่วยได้ผลดี มีความปลอดภัยและคุ้มค่า และทำการวิจัยเพื่อสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ได้ ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงจัดหลักสูตรอบรม “กัญชาและแคนนาบินอยด์ทางการแพทย์” ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยการอบรมดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ 16/01/2020 - 17/01/2020
63039 Siriraj Neuroscience Annual Conference 9 (SNAC9)ความสำคัญ เป็นการเผยแพร่ความรู้ แนวคิดและทักษะในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท เพื่อที่แพทย์ทั่วไปจะสามารถนำความรู้ทางด้านประสาทวิทยาที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้ได้ทันที สำหรับประสาทแพทย์ อายุรแพทย์และแพทย์ทั่วไปที่จะนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อประโยชน์สูงสุด 16/01/2020 - 17/01/2020
63024 โครงการ พื้นฐานวิจัยทางการศึกษา ตอน การวิจัยด้วยการสำรวจ ประจำปี 2563เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความสำคัญของการทำวิจัยการศึกษา คำถามวิจัย กระบวนการทำวิจัยเชิงสำรวจ การเขียนโครงการวิจัย (research proposal) การสร้างแบบสอบถาม จริยธรรมการวิจัยทางการศึกษา รวมทั้งการหาคุณภาพของแบบสอบถาม และเคล็ดลัดในการทำวิจัยให้สำเร็จ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดทักษะความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ 09/01/2020 - 10/01/2020
63014 Siriraj Dermatology Annual Meeting & Interhospital Conference หัวข้อ Meet the Experts in Dermatology: Dermatology Up-to-dateเป็นการบรรยายภาคทฤษฎี โดยเนื้อหาการบรรยายจะครอบคลุมความรู้ด้านวิชาการและความรู้ที่จำเป็นในการดูแลรักษาโรคทางผิวหนัง เส้นผม และผิวพรรณ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร คุณพรพรรณ เบอร์ติดต่อ 02-4194337 08/01/2020 - 10/01/2020
63021 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 7 06/01/2020 - 20/11/2020
63048 External Quality Assessment Program in Parasitology (EQAPP)ภาควิชาปรสิตวิทยาเล็งเห็นว่า การจัดการให้มีการควบคุมคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment) จะช่วยให้ทั้งแพทย์และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความมั่นใจว่า การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตและมาเลเรีย มีความถูกต้อง แม่นยำ ตลอดจน ห้องปฏิบัติการฯ สามารถนำสิ่งส่งตรวจจาก EQA มาใช้เป็น reference ในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการประจำวัน ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.นารีรัตน์ สายธิไชย / โทร 02-419-6468 01/10/2019 - 30/09/2020
62308 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 28โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 28 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 07/06/2019 - 22/05/2020
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2020