สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหางานประชุม


ค้นหาด้วยรหัสโครงการ :   ชื่อโครงการ :  
ระหว่างวันที่ : ถึง      
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วันที่จัด
65006 Digital tools for disruptive education รุ่นที่ 3 SHEE live training อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกม ZOOMการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของผู้สอนนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ผู้สอนต้องรู้จักนำเอาวิธีการและสื่อต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ทำให้การสอนบรรลุผลสำเร็จตา 24/12/2021 - 24/12/2021
65014 Active learning ตอน Thinking-based learning SHEE live training อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกม ZOOMActive Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้าง องค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบ การมีวินัยในการทำงานแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของ 21st Century Ski 20/12/2021 - 20/12/2021
65015 Active learning ตอน Thinking-based learning เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ SHEE StreamingActive Learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้ในระดับทักษะการคิดขั้นสูง อันประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ สามารถสร้าง องค์ความรู้ และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรับผิดชอบ การมีวินัยในการทำงานแก่ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับการฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะของ 21st Century Ski 20/12/2021 - 20/12/2021
65012 Developing a Competency-Based Curriculum รุ่นที่ 2 SHEE live training อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกม ZOOM“เรียนจบแล้วไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียนมา” เป็นคำพูดที่ได้ยินอยู่บ่อยครั้งในสังคมไทย จนทำให้เกิดคำถามที่ว่า แล้วเราเรียนไปเพื่ออะไรกันนะ? เพื่อแก้ปัญหานี้ การศึกษาไทยในปัจจุบันกำลังพัฒนาจากการศึกษาอิงมาตรฐาน (Standards-based Education) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นตาม “ตัวชี้วัด” และ “มาตรฐาน” รายวิชา ไปสู่การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-based Education) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของตนเองที่แสดงออกทาง “พฤติกรรม” ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และคุณ 13/12/2021 - 14/12/2021
65013 Developing a Competency-Based Curriculum รุ่นที่ 2 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ SHEE Streaming“เรียนจบแล้วไม่ได้ใช้สิ่งที่เรียนมา” เป็นคำพูดที่ได้ยินอยู่บ่อยครั้งในสังคมไทย จนทำให้เกิดคำถามที่ว่า แล้วเราเรียนไปเพื่ออะไรกันนะ? เพื่อแก้ปัญหานี้ การศึกษาไทยในปัจจุบันกำลังพัฒนาจากการศึกษาอิงมาตรฐาน (Standards-based Education) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นตาม “ตัวชี้วัด” และ “มาตรฐาน” รายวิชา ไปสู่การศึกษาฐานสมรรถนะ (Competency-based Education) ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของตนเองที่แสดงออกทาง “พฤติกรรม” ในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และคุณ 13/12/2021 - 14/12/2021
64058 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education :Sim- CASE) 02/12/2021 - 03/12/2021
64094 Teaching non-technical skills with facilitation ประจำปี 2564 29/11/2021 - 30/11/2021
65001 โครงการประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2564 9th Annual Siriraj Anesthesia Conference: Acute perioperative pain managementโครงการนี้เป็นโครงการที่ตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายและการนำพาภาควิชาฯ ไปสู่ระดับอาเซียน รวมถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีและยั่งยืนกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ด้านวิสัญญี จึงได้เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีและประสบการณ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยระหว่างผ่าตัด และหลังผ่าตัดอย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณรานี รัชตามุขยนันต์ โทร. 024197975 ต่อ 201 26/11/2021 - 26/11/2021
64090 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง The Fourth Siriraj Antimicrobial Stewardship Workshopปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในการรักษาโรคติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสำคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ 20/11/2021 - 21/11/2021
65009 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมนักเทคนิค ด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (Simulation Technician)ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (SiMSET) จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การฝึกอบรมนักเทคนิค ด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์” (Simulation Technician) ให้กับ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทางการศึกษา ช่างเทคนิคเชี่ยน เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ simulation ผู้ช่วยสอนทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่สนใจ ฯลฯ เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด 18/11/2021 - 19/11/2021
65002 ประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2021ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2021 12/11/2021 - 12/11/2021
65007 พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom research) SHEE live training อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกม ZOOMการวิจัยทางการศึกษาถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากจะเป็นอาจารย์สายวิชาการที่ทำหน้าที่สอนแล้วนั้น บุคลากรสายสนับสนุนก็ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยทางการศึกษา สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวนมาก ทั้งสังกัด 11/11/2021 - 12/11/2021
65008 พื้นฐานการวิจัยการศึกษา ตอน การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom research) เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ SHEE Streamingการวิจัยทางการศึกษาถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากจะเป็นอาจารย์สายวิชาการที่ทำหน้าที่สอนแล้วนั้น บุคลากรสายสนับสนุนก็ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยทางการศึกษา สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวนมาก ทั้งสังกัด 11/11/2021 - 12/11/2021
65010 Siriraj Pediatric Annual Meeting 2021 : Practical Pediatric Emergencies (PPE) in COVID-19 Pandemicขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี Siriraj Pediatric Annual Meeting 2021 : Practical Pediatric Emergencies (PPE) in COVID-19 Pandemic ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 15.00 น. เป็นการประชุมด้วยระบบ Virtual Meeting สำหรับแพทย์/กุมารและผู้สนใจภายนอก ติดตามการประชุมได้ที่ www.ped.si.mahidol.ac.th 08/11/2021 - 12/11/2021
65005 ประชุมวิชาการ 3rd Urology Siriraj Annual Meeting (USAM 2021) Siriraj real lives 04/11/2021 - 05/11/2021
65003 การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 SHEE live training อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกม ZOOMการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของผู้สอนนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากควาก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ผู้สอนต้องรู้จักนำเอาวิธีการและสื่อต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ทำให้การสอนบรรลุผลสำเร็จตาม 14/10/2021 - 15/10/2021
65004 การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ SHEE Streamingการจัดทำสื่อการเรียนการสอนของผู้สอนนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากควาก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ผู้สอนต้องรู้จักนำเอาวิธีการและสื่อต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ทำให้การสอนบรรลุผลสำเร็จตาม 14/10/2021 - 15/10/2021
64098 โครงการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล ปีการศึกษา 2564-2565 01/10/2021 - 30/09/2022
65011 Imaging of pulmonary embolism: technique,protocols, and DRL establishmentCT pulmonary angiography (CTPA) เป็นการตรวจหลักที่ใช้ในการวินิจฉัยภาวะลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดกัน อย่างแพร่หลาย ซึ่งโรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องการการวินิจฉันที่ถูกต้องและให้การรักษาอย่างทันท่วงทีการตรวจ ด้วยวิธีนี้ต้องอาศัยรังสีเอกซ์นารสร้างภาพ จึงต้องมีการระวังป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีมากเกินจำเป็น ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร นางศรีสวัสดิ์ ใจสมัคร 02-419-7074 ต่อ 104 นางสาวนุสรา ดำเนิน 02-419-7074 ต่อ 101 084-0723358 01/10/2021 - 01/10/2021
64097 การประชุมวิชาการ Online Conference on Cancer Immunotherapy 2021 (OCCI 2021)การประชุมวิชาการ Online Conference on Cancer Immunotherapy 2021 (OCCI 2021) ในหัวข้อ “Activated and Engineered T Cells for Cancer Treatment” วันที่ 21 กันยายน 2564 ผ่านระบบ ZOOM webinar โดย โดย ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช และ หน่วยอณูเวชศาสตร์ ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 21/09/2021 - 21/09/2021
64076 การอบรมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด เรื่อง Manual Therapy and Taping Approach for Soft Tissue Problems วันที่ 16-17 กันยายน 2564 16/09/2021 - 17/09/2021
64089 โครงการ Running Science for Medical personnel : A Virtual Meetingลักษณะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วยการบรรยาย การอภิปรายและซักถาม 09/09/2021 - 10/09/2021
64099 ประชุมวิชาการ ภาควิชารังสีวิทยา : SIRAD2021ในปัจจุบันโรคมะเร็งถือเป็นภาวะคุกคามที่คร่าชีวิตผู้ป่วยจำนวนมาก งานทางด้านรังสีวิทยามีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง เริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยที่แม่นยำ การรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมไปถึงการตรวจติดตามการตอบสนองของการรักษา องค์ความรู้ทางด้านรังสีวิทยามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รังสีแพทย์ที่ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองตามเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เพื่อการวินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ 09/09/2021 - 10/09/2021
64068 การฝึกอบรมการบริบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยในสถานพักฟื้น 01/09/2021 - 03/09/2021
64064 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 5 01/09/2021 - 24/12/2021
64101 โครงการอบรมเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟฟี่ (Triple Quadrupole GC/MS) สำหรับวิเคราะห์ย่าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC) ควบคู่กับ Mass spectrometry (MS) เป็นเครื่องมือที่มีความไวและความน่าเชื่อถือสำหรับการวิเคราะห์สารสำคัญในยาสมุนไพรตำรับและยาเดี่ยว ได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและมีฐานข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและยอมรับในระดับสากล ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร ณัฐชยา เซี่ยงฉิน/064-809-1622 23/08/2021 - 25/08/2021
64095 3rd Othogeriatrics for Health Care Professionals Basic Principle of Osteoporosis 19/08/2021 - 28/10/2021
64034 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิดเป็นช่วงเวลาวิกฤติ ที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของทีมสหสาขาวิชาชีพ เราจึงตระหนักถึงความสำคัญในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด และการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรพยาบาล ที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทารกแรกเกิด ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ที่ทันสมัย มีทักษะที่ถูกต้องในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด ด้วยมาตรฐานสากล และสิ่งสำคัญคือ เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ทารกมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย รวมถึงปลอดจากภาวะแทรกซ้อนที่สามารถป้องกันได้ 16/08/2021 - 18/08/2021
64075 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง Oxford Nanopore Technologies for Beginnersการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโนพอร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทางภาคทฤษฎี เช่น วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการสกัดสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ หลักการหาลำดับพันธุกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับพันธุกรรมและเมตาจีโนม รวมทั้งเทคนิคและข้อความระวังต่างๆ ทางภาคปฏิบัติ เช่น การเตรียมตัวอย่าง DNA ให้พร้อมในการหาลำดับสารพันธุกรรม (library preparation) การหาลำดับพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีอ็อกซ์ฟอร์ดนาโนพอร์การใช้วิธีทางชีวสารสนเทศเบื้องต้น (Basic Bioinformatics) 05/08/2021 - 06/08/2021
64088 งานประชุมวิชาการประจำปี สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 2564 (Hold on pain Ends) 03/08/2021 - 06/08/2021
64033 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด รุ่นที่ 5ผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต เป็นผู้ที่เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉินมีปัญหาซับซ้อนและเสี่ยงต่อชีวิต ต้องการการดูแลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นและอาจมีความรุนแรงถึงแก่ชีวิต จึงได้จัดการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิดให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะสาขา ในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่อยู่ในระยะวิกฤตแบบองค์รวม ส่งผลให้ผู้ป่วยทารกได้รับบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 02/08/2021 - 03/12/2021
64100 โครงการฝึกทักษะการผ่าตัดทางจักษุด้วย Eye simulator ประจำปี 2564 (สำหรับบุคลากรภายนอก)Eye simulator เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำลองสถานการณ์การผ่าตัดสลายต้อกระจก ที่เสมือนจริงในสถานการณ์ต่างๆ ของการผ่าตัดต้อกระจก เริ่มตั้งแต่การผ่าตัดในผู้ป่วย case ปกติที่ง่าย จนถึงการผ่าตัดในผู้ป่วย case ที่ยากๆ และมีโรคแทรกซ้อน ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร นางสาวธัญญธร เมธาลักษณ์ เบอร์โทร. 02-419-9208 01/08/2021 - 30/08/2021
64102 โครงการอบรม เรื่อง เทคนิคการฉีดยาลดเกร็งฟีนอล/แอลกอฮอล์/โบทูลินุมท็อกซิน โดยใช้ภาพอัลตราซาวด์และการกระตุ้นไฟฟ้านำการฉีดการฉีดยาลดเกร็งเป็นวิธีมาตรฐานวิธีหนึ่งที่ใช้ส าหรับการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งเฉพาะที่ ช่วยลด ความรุนแรงของอาการเกร็ง ลดปวด เพิ่มความสามารถและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยได้ การฉีดยาลดเกร็งนับเป็นหัตถการที่ต้องอาศัยทักษะ ความช านาญ ความแม่นย า เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดต่อผู้ป่วย ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.สุธิดา จันทร์เปล่ง , น.ส.ลลนา ภู่ระย้า เบอร์โทรศัพท์ 0-2419-7508, 8627 ต่อ 107, 110 01/08/2021 - 30/09/2022
64081 โครงการอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาตจศัลยศาสตร์หลักสูตรการฝึกอบรมสาขาวิชาตจวิทยา ปัจจุบันด้วยข้อจำกัดเรื่องเวลา และความพร้อมของคณาจารย์และเครื่องมือในการทำหัตถการต่างๆ ทำให้หลายสถาบันการฝึกอบรมไม่สามารถให้การฝึกอบรมในงานตจศัลยกรรมให้ได้มาตรฐานในระดับสากลได้ในทุกหัตถการ ซึ่งเป็นปัญหาให้ตจแพทย์ที่ต้องดูแลผู้ป่วยในงานด้านตจศัลยกรรม ไม่ว่าจะในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทำไม่ได้มาตรฐาน เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย และเกิดความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องต่อตัวแพทย์เอง จึงสมควรที่จะมีการเปิดการฝึกอบรมในระดับหลักสูตรต่อยอด (Fellowship training) เพื่อให้ได้แพทย์ผู้เช 01/08/2021 - 31/07/2022
64104 หลักสูตรประกาศนียบัตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2564 Certification of Health Science Education, Faculty of Medicine Siriraj Hospital 01/08/2021 - 06/05/2022
64092 การประชุมวิชาการ Hospital Blood Bank in the era of COVID-19 : Virtualผู้ที่รับผิดชอบในห้องปฏิบัติการเตรียมเลือดให้ผู้ป่วย จะต้องมีความรู้ ความชำนาญ มีประสบการณ์ มีความเข้าใจในทฤษฎี มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตรงตามมาตรฐานสากล และจะต้องมีการประสานงานกับทีมที่ทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับการรักษา 21/07/2021 - 23/07/2021
64067 โครงการอบรม การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง สำหรับบุคลากรสาธารณสุขขอเชิญผู้ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงและผู้สนใจเข้ารับการอบรม “การช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงสำหรับบุคลากรสาธารณสุข” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2564 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 17-20 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-16.00 น. 20/07/2021 - 20/08/2021
64078 ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ ประจำปี 2564 อบรม SHEE Live training ผ่านระบบ Zoom meeting 19/07/2021 - 23/07/2021
64079 ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน SHEE Streaming 19/07/2021 - 23/07/2021
64082 การประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “BCG Models and Physiologists in the Disruptive Era”โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการประยุกต์ใช้ความรู้ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ได้ประโยชน์เต็มที่ 14/07/2021 - 16/07/2021
64084 โครงการประชุมวิชาการเรื่อง ภาวะดื้อต่อสารโบทูลินัม ทอกซิน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดประชุมวิชาการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้ในการใช้สารโบทูลินัม ทอกซินได้อย่างถูกวิธี เพื่อลดสาเหตุการเกิด ภาวะดื้อต่อสารโบทูลินัม ทอกซินจากแอนติบอดี รวมถึงวิธีการส่งตรวจหาแอนติบอดีเพื่อวินิจฉัยภาวะดื้อต่อสารโบทูลินัม ทอกซิน รวมถึงเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 02/07/2021 - 02/07/2021
64086 Developing a Competency-Based Curriculum รุ่นที่1 ประจำปี 2564 อบรม SHEE Live training ผ่านระบบ Zoom meeting 01/07/2021 - 02/07/2021
64087 Developing a Competency-Based Curriculum รุ่นที่1 ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน SHEE Streaming 01/07/2021 - 02/07/2021
64077 Digital tools for disruptive education ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 24/06/2021 - 24/06/2021
64070 โครงการ การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 21/06/2021 - 22/06/2021
64074 โครงการ การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน SHEE Streaming 21/06/2021 - 22/06/2021
64066 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 30โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 30 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 18/06/2021 - 27/05/2022
64091 โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง ประจำแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2564หลักสูตรอบรมทางด้านการศึกษาสำหรับอาจารย์แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์ที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทย ระยะเวลา จ านวน 30 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์หรือออนไซต์จัดช่วงเดือน มิ.ย. - ต.ค. พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 5 รุ่น รุ่นละ 30 คน 07/06/2021 - 07/06/2021
64062 Advanced skills for clinical teachers ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 27/05/2021 - 28/05/2021
64063 Advanced skills for clinical teachers ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน SHEE Streaming 27/05/2021 - 28/05/2021
64071 ประชุมวิชาการ Siriraj Alumni Foot and Ankle Orthopaedics Meeting 2021โครงการนี้จัดขึ้นเพิ่มความร่วมมือระหว่างแพทย์ต่างสถาบัน อันจะช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ ทั้งในแง่การเรียนการสอนการพัฒนางานวิจัย และการบริการผู้ป่วย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ได้ที่http://www.sirirajconference.comผู้ประสานงาน/เบอร์โทรน.ส.ดุจเดือน วิรัตนชัย โทร.02-419-7968 ต่อ 139 อีเมล์ siortho.conference@gmail.com 24/05/2021 - 24/05/2021
64052 การอบรมระยะสั้น เรื่อง Customized management in Infectious Diseasesขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมระยะสั้น เรื่อง Customized management in Infectious Diseases จัดโดย สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอารยุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุกัญยา โทร. 024197783 15/05/2021 - 16/05/2021
64060 Advances in competency-based assessment ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 26/04/2021 - 27/04/2021
64061 Advances in competency-based assessment ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน SHEE Streaming 26/04/2021 - 27/04/2021
64053 โครงการ How to teach non-technical skills ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องฝึกทักษะทางคลินิก ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 01/04/2021 - 02/04/2021
64042 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 Meet the Experts in Dermatology: Let Meet (with social Distancing)การประชุมวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวชปฏิบัติ 01/04/2021 - 02/04/2021
64054 โครงการ How to teach non-technical skills ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 01/04/2021 - 02/04/2021
64056 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2564 Meet the Experts in Dermatology: Let Meet (with social Distancing) (รับชมออนไลน์-ช่วงบ่าย)การประชุมวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวชปฏิบัติ 01/04/2021 - 02/04/2021
64057 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกอบรมนักเทคนิค ด้านการใช้สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ (Simulation Technician) 01/04/2021 - 02/04/2021
64043 โครงการ Media creation tools for online course ประจำปี 2564 29/03/2021 - 30/03/2021
64059 โครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2021ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานโครงการ Palliative Care for Nurse in Siriraj 2021 22/03/2021 - 26/03/2021
64050 โครงการ Assessment workshop for clinical teachers ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17/03/2021 - 19/03/2021
64051 โครงการ Assessment workshop for clinical teachers ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 17/03/2021 - 19/03/2021
64047 SIMPIC 2021 13/03/2021 - 14/03/2021
64073 สัมมนาออนไลน์ United States National Eye Institute-ASEAN-Thailand Virtual Symposium on Vision Healthด้วยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข, สถานเอกอัครราชทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย และ National Eye Institute (NEI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา จัดการประชุมทางวิชาการ หัวข้อ “UnitedStates National Eye Institute-ASEAN-Thailand Virtual Symposium on Vision Health” ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Webinar ร่วมกันระหว่างหลายสถาบันการแพทย์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และประเทศไทย เป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางจักษุวิทยาในปัจจุบัน และสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันในระดับนานาชาติ 12/03/2021 - 12/03/2021
64017 Basic non-technical skills for healthcare providers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 อบรม ณ ห้องบรรยาย 3A01 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3A คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 08/03/2021 - 08/03/2021
64018 Basic non-technical skills for healthcare providers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564 เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่าน Webinar 08/03/2021 - 08/03/2021
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2021