Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

Events


Search by: Code :   Event :  
Between : to   Status :    
  Code Event Date
61018 การประชุมวิชาการ 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช 101th Anniversary of Siriraj Internal Medicine: Theory to Clinical Practiceการประชุมวิชาการ 101 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นความเป็นมาและสิ่งที่ดีงามในด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การบริการสุขภาพ ด้านการศึกษาฯ เพื่อทบทวนความรู้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงานและสังคม 06/02/2018 - 09/02/2017
61009 การประชุมวิชาการวิสัญญีศิริราช ประจำปี 2560 7th Asia Anesthesia Forum and 6th Annual Siriraj Conference: Anesthesia 4.0 Learn, Unlearn and Relearn 25/12/2017 - 26/12/2017
61025 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ครั้งที่ 1 19/12/2017 - 19/12/2017
61012 การเรียนรู้แบบ Active Learning ประจำปี 2560 18/12/2017 - 18/12/2017
61003 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 07/12/2017 - 07/12/2017
61024 ประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2017: Universal Health Coverage and Palliative Care – Do not leave those suffering behindขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Siriraj Palliative Care Day 2017 29/11/2017 - 01/12/2017
61008 The 48th Anniversary of Department of Parasitology International Conference: Towards the New Realm of Parasitology and Engineered Antibodies Research 23/11/2017 - 25/11/2017
61014 Toxicological and Hazmat Life Support – Asia Pacific Edition 2017 (THLS-AP 2017)The course is given by Clinical Toxicologists and is composed of a series of didactic lectures, simulation-based training, joint-operation training with Poison Center, hand-on practice, interactive case studies and field demonstration. 23/11/2017 - 24/11/2017
61017 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-O ฉบับมืออาชีพ 20/11/2017 - 22/11/2017
61042 การประชุมวิชาการ Basic Siriraj Adult Reconstructive Surgery Course (BSAR) 2017 20/11/2017 - 21/11/2017
60097 14th Asia Pacific Conference on Diabetic Limb Problems 17-19 November 2017 (APCDLP2017) 17/11/2017 - 19/11/2017
61010 โครงการประชุมวิชาการ 2017 International DIRFloortime Conference A Pathway to Understanding and Engaging a Child with Autism 09/11/2017 - 10/11/2017
61004 24 International Allergy and Rhinology Update 8-11 November 2017 Bangkok, Thailand 08/11/2017 - 11/11/2017
61007 Siriraj Pediatric Annual Conference 2017: Moving Forward to the Excellent Child health 07/11/2017 - 10/11/2017
61016 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วย Cardiac Imaging for Nurse 06/11/2017 - 09/11/2017
61002 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2560 (หลักสูตรทบทวน) ครั้งที่ 2 31/10/2017 - 31/10/2017
61005 โครงการ teaching doctor-patient communication ประจำปี 2560 18/10/2017 - 20/10/2017
60126 4nd SIRIRAJ PEDIATRIC AND ADULT CONGENITAL HEART DISEASE SYMPOSIUM (Understanding CHD from basic anatomy toward advanced imaging) 27/09/2017 - 29/09/2017
60130 ปาฐกถาพิเศษ วันมหิดล ประจำปี 2560 24/09/2017 - 24/09/2017
60129 โครงการฝึกอบรมต่อเนื่องเพื่อพัฒนาอาจารย์ เรื่อง Medical Illustrator การจัดทำภาพประกอบสำหรับตำรา/หนังสือทางวิชาการ 22/09/2017 - 22/09/2017
60125 ประชุมวิชาการและมุทิตาจิตแก่อาจารย์อาวุโส ภาควิชาพยาธิวิทยา 21/09/2017 - 22/09/2017
60096 การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์สามสถาบัน พ.ศ. 2560: จุฬาฯ - รามาฯ - ศิริราชฯ Joint Conference in Medical Sciences 2017: Chula - Rama - Sirirajจัดขึ้นโดย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 13/09/2017 - 15/09/2017
60084 การฝึกอบรม Advanced skills for clinical teachers รุ่นที่ 2 06/09/2017 - 07/09/2017
60124 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้และการจัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น สามารถออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ประมวลผลงานวิจัยอย่างง่ายได้ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้ 05/09/2017 - 06/09/2017
16010 โครงการอบรมวิสัญญีพยาบาล เรื่อง การดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาท 01/09/2017 - 30/09/2017
60121 Consultative Hematologyการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “Pitfalls in Hematology” เพื่อให้แพทย์ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงวิทยาการ เทคโนโลยี และทักษะที่สำคัญในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และทันสมัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและคณะแพทย์ผู้ดูแล 26/08/2017 - 27/08/2017
60110 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิก 23/08/2017 - 25/08/2017
60114 การอบรมบุคลากรเพื่อเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก 23/08/2017 - 23/08/2017
60119 FIRST HOUR in Emergency Room 2017 : Integration of Care from Pre-hospital to Definitive Care 23/08/2017 - 25/08/2017
60078 การฝึกอบรม Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 3 22/08/2017 - 23/08/2017
60111 โครงการ Coaching and mentoring roles of medical teachers 2560 07/08/2017 - 08/08/2017
60123 โครงการประชุมวิชาการ การตรวจรักษาและดูแลช่วยเหลือผู้ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ Medico-legal care for victim of sexual assault 07/08/2017 - 08/08/2017
60113 โครงการ พัฒนาอาจารย์งานวิจัยด้านคลินิก รุ่นที่ 1 04/08/2017 - 04/08/2017
60122 การประชุมวิชาการร่วมเพื่อต่อต้านภัยคุกคามสมองเสื่อม2017 02/08/2017 - 04/08/2017
60090 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 26/07/2017 - 26/07/2017
60127 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ IT ในการแต่งตำรา (Turnitin / EndNote) 25/07/2017 - 25/07/2017
60083 การฝึกอบรม Advanced skills for clinical teachers รุ่นที่ 1 13/07/2017 - 14/07/2017
60112 International Conference and Workshop Application of Zebrafish Model for Biomedical Research 13/07/2017 - 14/07/2017
60116 7th Annual Siriraj-John Hopkins Cytopathology Course 13/07/2017 - 14/07/2017
60118 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย(R2R)ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ทศวรรษ R2R พัฒนาคนสู่สังคม 4.0 ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 05/07/2017 - 07/07/2017
60120 การอบรมการใช้ IT ในการแต่งตำรา MS Word Basic / Advance 26/06/2017 - 26/06/2017
60101 การประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Survival analysis (Workshop on suvival Analysis) 22/06/2017 - 23/06/2017
60106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Medical Laboratory Practice and Application 22/06/2017 - 23/06/2017
60108 โครงการ การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ 2560 22/06/2017 - 23/06/2017
60100 การประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Logistic regression (Workshop on Logistic Regression) 20/06/2017 - 21/06/2017
60099 การประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Linear Regression (Workshop on Linear Regression Analysis) 19/06/2017 - 19/06/2017
60109 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 26โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 26 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 16/06/2017 - 27/04/2018
60077 การฝึกอบรม Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 2 15/06/2017 - 16/06/2017
60117 ประชุมวิชาการเพิ่มพูนความรู้การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน Everything you should know about osteoporosis 08/06/2017 - 09/06/2017
60107 โครงการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ 06/06/2017 - 07/06/2017
60088 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2560 (หลักสูตรทบทวน) ครั้งที่ 1 31/05/2017 - 31/05/2017
60103 โครงการ Effective Preclinical teaching 30/05/2017 - 31/05/2017
60082 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา (Knowledge and Diagnostic Skills Refreshment in Parasitology) 24/05/2017 - 26/05/2017
60098 การประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางคลินิก: สถิติพื้นฐาน (Workshop on Essential Statistics for Clinical Research) 24/05/2017 - 26/05/2017
60032 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ Practical Management in Obstetric emergencies (PMOE) 15/05/2017 - 16/05/2017
16011 Short course training in Modern Dndoscopic Surgery: For Gynecologists&Nurses 15/05/2017 - 19/05/2017
16012 TB/MDR-TB Research Capacity Building in LMIC in Southeast Asia 03/04/2017 - 30/09/2017
60081 โครงการทบทวนเตรียมความพร้อมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ Siriraj Internal Medicine Board Review 2017ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทบทวนเตรียมความพร้อมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โดยแบ่งการจัดเป็น 4 วัน คือวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 1-2 และ 8-9 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 01/04/2017 - 09/04/2017
60091 โครงการอบรมระยะสั้น ประสาทพยาธิวิทยาน่ารู้ 31/03/2017 - 02/04/2017
60075 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Siriraj Survive On Service (SiSOS) 29/03/2017 - 31/03/2017
60085 การประชุมวิชาการนานาชาติ 100 ปี ศัลยศาสตร์ (Mastery of Surgery 2017) 29/03/2017 - 31/03/2017
60105 การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ อย่างมื่ออาชีพ 27/03/2017 - 27/03/2017
60089 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 24/03/2017 - 24/03/2017
60073 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 (สำหรับแพทย์ประจำบ้านต่อยอดร่วมปฏิบัติงานตลอด 5 วัน 3A) 20/03/2017 - 24/03/2017
60074 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 (ทีมสหสาขาวิชาชีพ 3B)เบาหวานชนิดที่ 1 มักพบในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่และรักษาเป็นพิเศษ เนื่องจากเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตมีระยะเวลาที่ยาวไกล รวมทั้งโรคเบาหวานที่เป็นอยู่มีลักษณะบางอย่างต่างไปจากโรคเบาหวานในผู้ใหญ่และมีการรักษาที่จำเพาะเจาะจงคือ การฉีดยาอินซูลิน แต่หลักสำคัญในการดูแลรักษาก็คือ การรับประทานอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม การออกกำลังกาย การใช้ยาควบคู่กับการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและดูแลตนเอง การดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เป็น 20/03/2017 - 24/03/2017
60080 โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ และงานประชุมวิชาการครบรอบ 100 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 14 - 17 มีนาคม 2560 14/03/2017 - 17/03/2017
16008 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 10 Year Anniversary of Siriraj Skin Laser Center 01/03/2017 - 01/03/2017
16009 Interdepartmental Conference เรื่อง Perioperative care Improvement in VTE Patientsภาควิชาวิสัญญีวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 24/02/2017 - 24/02/2017
60072 โครงการประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2017 (Siriraj Psychiatric Practice 2017: Consultation-Liaison Psychiatry)การประชุมวิชาการประชุมวิชาการจิตเวชปฎิบัติ 2017 Siriraj Psychiatric Practice 2017 : Consultation - Liaison Psychiatry ระหว่างวันพุธที่ 22 ถึงวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 22/02/2017 - 24/02/2017
16007 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการในวาระครบรอบ 100 ปี ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา THEME : STD's & HIV / AIDS a Centennial Practice วันอังคารที่ 21 - วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 21/02/2017 - 24/02/2017
16006 การบรรยาย เรื่อง แกว่งแขนอย่างไร ไม่บาดเจ็บ 20/02/2017 - 20/02/2017
16005 Interdepartmental Conference เรื่อง A Dysphagic, Frail and Malnourished Demented Older Patient: An Integrated Approachภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 10/02/2017 - 10/02/2017
60003 3rd Thailand Ian Donald Advance Course of Ultrasound in Obstetrics and GynecologyScientific Program and Online Registration will open soon 08/02/2017 - 10/02/2017
60076 การฝึกอบรม Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 1 08/02/2017 - 09/02/2017
16005 ปาฐกถาเกียรติยศ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 30/01/2017 - 30/01/2017
16004 Interdepartmental Conference เรื่อง Urgent Reversal of DOACs in Surgical Settingภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย 13/01/2017 - 13/01/2017
60071 Ultrasound Guided Intervention Workshop From Basic to Clinical Practice 11/01/2017 - 11/01/2017
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2017