สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหางานประชุม


ค้นหาด้วยรหัสโครงการ :   ชื่อโครงการ :  
ระหว่างวันที่ : ถึง      
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วันที่จัด
63002 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
62223 3rd Thailand Ian Donald Advance Course of Ultrasound in Obstetrics and GynecologyScientific Program and Online Registration will open soon 04/09/2019 - 06/09/2019
62293 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท (Neuro Anesthesia)โครงการนี้ เป็นโครงการสำหรับวิสัญญีพยาบาลที่สนใจอบรม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท (Neuro Anesthesia) โดยมีระยะเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 สำหรับวิสัญญีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับบุคลากรภาครัฐสามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและผู้อบรมสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโดยรับสมัครผู้เข้าอบรม 6 คน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวันทนีย์ โทร: 02 419 7990 หรือ คุณรานี 02 419 7990 04/09/2019 - 06/09/2019
62299 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Modern Laboratory in Medicine 2019 : How and Whyโครงการนี้เป็นโครงการให้ความรู้เรื่องประเภทสิ่งส่งตรวจ การเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์มีผลที่เที่ยงตรง แม่นยำ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 22/08/2019 - 23/08/2019
62252 โครงการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ครั้งที่ 2 20/08/2019 - 20/08/2019
62265 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด 19/08/2019 - 23/08/2019
62292 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการศึกษา แบบสหวิชาชีพ (Inter-professional education: IPE) 19/08/2019 - 21/08/2019
62239 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NCPR for nurse รุ่นที่ 3 15/08/2019 - 16/08/2019
62017 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางจักษุ รุ่นที่ 1 05/08/2019 - 22/11/2019
62304 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิดรุ่นที่ 4 05/08/2019 - 29/11/2019
62303 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 01/08/2019 - 29/11/2019
62290 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 01/08/2019 - 29/11/2019
62241 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น Laparoscopic Gynecologic surgery for nurse รุ่นที่ 1 22/07/2019 - 23/07/2019
62018 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง รุ่นที่ 3 15/07/2019 - 16/07/2019
62301 โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 11/07/2019 - 12/07/2019
62307 9th Annual Siriraj-Johns Hopkins Cytopathology Courseเป็นการร่วมมือต่อเนื่องระหว่างสถาบันระดับนานาชาติ Division of Cytopathology, Department of Pathology, The Johns Hopkins Hospital และภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดให้มีการอบรมระยะสั้น เรื่อง “9th Annual Siriraj-Johns Hopkins Cytopathology Course” โดย Prof.r Syed Z. Aliและวิทยากรร่วมจากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 11/07/2019 - 12/07/2019
62255 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ ครั้งที่ 2 10/07/2019 - 12/07/2019
62229 โครงการ Open House : ระบบบริหารจัดการทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ครั้ง 3 09/07/2019 - 09/07/2019
62269 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : เตรียมความพร้อมการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 08/07/2019 - 30/08/2019
62266 โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล 03/07/2019 - 05/07/2019
62240 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า รุ่นที่ 2 01/07/2019 - 12/07/2019
62278 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่19 01/07/2019 - 30/08/2019
62302 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 34 01/07/2019 - 18/10/2019
62309 การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2562 Update Diabetes Management and Holistic Care 2019การให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติเป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพและจัดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลศิริราช เน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม(Holistic Approach) เป็นหลัก ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างทักษะผู้เป็นเบาหวานจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานขั้นสูง และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์เบาหวานศิริราชจึงกำหนดให้มีการ“อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน” Update diabetes management and 19/06/2019 - 21/06/2019
62250 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก ครั้งที่ 2 17/06/2019 - 17/06/2019
62238 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค รุ่นที่ 3 10/06/2019 - 21/06/2019
62236 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลัง 10/06/2019 - 28/06/2019
62308 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 28โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 28 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 07/06/2019 - 22/05/2020
62288 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรทบทวน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 07/06/2019 - 22/05/2020
62222 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 5 03/06/2019 - 07/06/2019
62237 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ 03/06/2019 - 14/06/2019
62306 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education (Sim-CASE2019)สามารถนำไปปรับใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนปกติ เนื่องจากมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติการทางคลินิกในอนาคตต่อไป 30/05/2019 - 31/05/2019
62253 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 27/05/2019 - 31/05/2019
62256 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 27/05/2019 - 07/06/2019
62287 โครงการ Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 23/05/2019 - 24/05/2019
62286 การประชุมเชิงปฏิบัติการทางกายภาพบำบัด เรื่อง Advanced Functional Therapy and correction techniques in Lumbosacral dysfunction 22/05/2019 - 24/05/2019
62273 โครงการ Clinical Pearl in Infectious Diseasesขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Antimicrobial Stewardship Workshop” และการอบรมระยะสั้น เรื่อง Clinical Pearl in Infectious Diseases จัดโดย สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอารยุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17/05/2019 - 20/05/2019
62296 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะพื้นฐานและทักษะขั้นสูงในการวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาโครงการนี้เป็นการอบรมทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 15/05/2019 - 17/05/2019
62277 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device รุ่นที่ 3 14/05/2019 - 17/05/2019
62291 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Clinical Pathology 2019 03/05/2019 - 03/05/2019
62267 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน 29/04/2019 - 05/07/2019
62268 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น :การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง 29/04/2019 - 02/08/2019
62283 โครงการ Advances in competency-based assessment ประจำปี 2562 29/04/2019 - 30/04/2019
62235 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง 22/04/2019 - 03/05/2019
62280 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 สำหรับสหสาขาวิชาชีพการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพ ต้องเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic) เป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้ทีมสุขภาพมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น ศูนย์เบาหวานศิริราช จึงกำหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1สำหรับสหสาขาวิชาชีพ” แก่ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลและให้ความรู้ รวมทั้งฝึกทักษะให้แก่ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว เพื่อผู้เป 01/04/2019 - 05/04/2019
62272 Siriraj Internal Medicine Board Review 2019ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทบทวนเตรียมความพร้อมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โดยแบ่งการจัดเป็น 4 วัน วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 6 - 7 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา 30/03/2019 - 07/04/2019
62285 International Short Course Training 2019 Motion Analysis in Rehabilitation including P&O 27/03/2019 - 28/03/2019
62281 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา THEME : I am in 19/03/2019 - 22/03/2019
62221 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 5 18/03/2019 - 21/03/2019
62289 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 18/03/2019 - 21/03/2019
62279 SIMPIC 2019 15/03/2019 - 18/03/2019
62300 International Training Course on Comprehensive Care Management for Children and Adolescents living with HIV/AIDS (CALHIV)This course is an international training course which provides Health care professionals the knowledge on Comprehensive Management for Adolescent Living with HIV. The course has been designed to strengthen capacity of health professionals to effectively address the needs of young people living with HIV Contact: Ms.Parichart Chantchara, Chief of International Training Center on AIDS, TB and STIs Tel. +66 2 590 3362 Mobile +66 869756072 Fax +66 2 591 8413 15/03/2019 - 18/03/2019
62294 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง GE-SiRAD Talk (International Conference)โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเพื่อการวินิจฉัยในโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และเพิ่มศักยภาพแก่นักรังสีแพทย์และนักรังสีการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทยและยกระดับมาตรฐานการบริการทางรังสีวิทยาในระดับประเทศ 08/03/2019 - 08/03/2019
62282 การประชุมวิชาการประชุมวิชาการจิตเวชปฎิบัติ 2019 Siriraj Psychiatry 2019 : Innovative Psychiatryวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการตรวจรักษาโรคทางจิตเวชให้แก่แพทย์ทั่วไปและบุคลากรทางสาธารณสุข 2. เพื่อทบทวนความรู้ทางจิตเวชและสุขภาพจิตสำหรับจิตแพทย์และบุคลากรผู้ให้บริการทางสุขภาพจิต รวมถึงแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ที่สนใจ 07/03/2019 - 08/03/2019
62243 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ 25/02/2019 - 01/03/2019
62276 โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่ รุ่นที่ 13 22/02/2019 - 22/03/2019
62284 การอบรม เทคนิคพิชิตการแต่งตำรา/หนังสือทางวิชาการการอบรมครั้งนี้เน้นเนื้อหาหลักเป็นการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการวางเค้าโครง สำนวนภาษาที่ใช้ เทคนิคในการเขียน รวมไปถึงทำอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ 22/02/2019 - 22/02/2019
62247 การประชุมวิชาการ 102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช 102nd Siriraj Medicine: Consensus & Controversies in Medicineการประชุมวิชาการ 102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นความเป็นมาและสิ่งที่ดีงามในด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การบริการสุขภาพ ด้านการศึกษาฯ เพื่อทบทวนความรู้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงานและสังคม 12/02/2019 - 15/02/2019
62242 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 5 11/02/2019 - 15/02/2019
62220 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 3 05/02/2019 - 05/02/2019
62225 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต รุ่นที่ 1 04/02/2019 - 24/05/2019
62234 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 5 04/02/2019 - 24/05/2019
62258 Siriraj Neuroscience Annual Conference 8 (SNAC8) 24/01/2019 - 25/01/2019
62260 โครงการฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแบบ CBT ผู้ป่วย Chronic pain (Workshop for CBT in Chronic Pain 2019) 24/01/2019 - 25/01/2019
62013 6th International Pain Forum and Cadaveric Workshop 21/01/2019 - 23/01/2019
62016 โครงการอบรม Safety in Contrast Medium : Role of Radiology Nurse รุ่นที่ 4 17/01/2019 - 18/01/2019
62019 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลจักษุวิทยา รุ่นที่ 5 14/01/2019 - 25/01/2019
62224 Meet the Experts in Dermatology: Facts and Fictions in Dematologyการประชุมวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวชปฏิบัติ 09/01/2019 - 11/01/2019
62011 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 6 (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 07/01/2019 - 15/11/2019
62231 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding 07/01/2019 - 29/01/2019
62233 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1 (การล้างไตทางช่องท้อง) 07/01/2019 - 10/05/2019
62010 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต 04/12/2018 - 30/01/2019
62274 External Quality Assessment Program in Parasitology (EQAPP) 01/10/2018 - 30/09/2019
61103 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 27โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 27 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 15/06/2018 - 24/05/2019
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2019