สำหรับสมาชิก
ล็อกอิน / อีเมล์:
รหัสผ่าน:
 
  สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ค้นหางานประชุม


ค้นหาด้วยรหัสโครงการ :   ชื่อโครงการ :  
ระหว่างวันที่ : ถึง      
รหัสโครงการ ชื่อโครงการ วันที่จัด
63002 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
63003 การประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ The 20th Thai Medical Education Conferenceเป็นการบรรยาย และเสวนา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีเนื้อหาครอบคลุมในประเด็น Educational disruption in medical schools ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 1) Pre-conference workshop จำนวน 6 ห้อง 2) Conference โดยมีหัวข้อการบรรยาย 11/12/2019 - 13/12/2019
63001 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรทบทวน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 11/12/2019 - 13/12/2019
63005 โครงการ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2562กิจกรรมการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับหลักการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ จริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ได้ให้เหมาะสม อาทิ วิทยาศาสตร์การเรียนรู้กับการพัฒนาสื่อการสอน, การน าเสนอด้วย PowerPoint, การสร้าง Infographic, นวัตกรรมการใช้สื่อแบบดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้, Mobile application ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และเทคนิคในการสร้างสื่อให้น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดทักษะในการผลิต 07/10/2019 - 08/10/2019
62350 โครงการ Advanced skills for clinical teachers ประจำปี 2562ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Advance skills for clinical teachers” เพื่อเป็นการต่อยอดสำหรับอาจารย์แพทย์ที่ผ่านการอบรม Clinical Teaching หรือ Essential skill for clinical teachers มาแล้ว เพื่อลงลึกในเทคนิคการสอนและการประเมินผลใหม่ๆ ที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับการสอนทางคลินิก เพื่อให้การเรียนการสอนเหมาะสมกับผู้เรียนยุคใหม่ กระตุ้นความสนใจ สร้างทักษะที่ยั่งยืน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน ตลอดจนการสอดแทรกการสอน P 19/09/2019 - 20/09/2019
62329 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการแพทย์ดั้งเดิม International Symposium on Traditional Medicines Theme: Non-communicable diseasesThe 2-days symposium will focus on the integration of traditional medicines into non-communicable diseases (NCDs) care. This conference will provide opportunities for academics, researchers, and traditional medical practitioners to share and discuss challenges of the integration of TMs into NCDs care, clinical practices, as well as researches. The scientific program includes plenary lectures and panel discussions. The latter sessions will provide a perfect chance for networking and collaboration 19/09/2019 - 20/09/2019
62339 โครงการ How to teach non-technical skills? รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 11/09/2019 - 13/09/2019
62349 12 years of inspiration: The Future of Endoscopyงานประชุมวิชาการครบรอบ 12 ปี ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารวีกิจ วีรานุวัตติ์ เผยแพร่ความรู้แนวทางการตรวจรักษาโดยการส่องกล้องทางเดินอาหารในยุคปัจจุบันและแนวทางสู่ยุคอนาคต ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.วรรณภา ย่อมเจริญ/อ.นพ.จิรวัฒน์ สว่างศรี เบอร์โทร 99610-1 06/09/2019 - 07/09/2019
62223 3rd Thailand Ian Donald Advance Course of Ultrasound in Obstetrics and GynecologyScientific Program and Online Registration will open soon 04/09/2019 - 06/09/2019
62305 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 4 02/09/2019 - 20/12/2019
62347 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding รุ่นที่ 2งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้พยาบาลมีทักษะในการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจให้กับมารดาให้สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนานที่สุด จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding ขึ้น 02/09/2019 - 26/09/2019
62293 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท (Neuro Anesthesia)โครงการนี้ เป็นโครงการสำหรับวิสัญญีพยาบาลที่สนใจอบรม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยผ่าตัดโรคระบบประสาท (Neuro Anesthesia) โดยมีระยะเวลา 1 เดือนระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2562 สำหรับวิสัญญีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับบุคลากรภาครัฐสามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังและผู้อบรมสามารถเข้าอบรมได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโดยรับสมัครผู้เข้าอบรม 6 คน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวันทนีย์ โทร: 02 419 7990 หรือ คุณรานี 02 419 7990 02/09/2019 - 26/09/2019
62338 โครงการ How to teach non-technical skills? รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 26/08/2019 - 28/08/2019
62299 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Modern Laboratory in Medicine 2019 : How and Whyโครงการนี้เป็นโครงการให้ความรู้เรื่องประเภทสิ่งส่งตรวจ การเตรียมสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง เพื่อให้การตรวจวิเคราะห์มีผลที่เที่ยงตรง แม่นยำ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง 22/08/2019 - 23/08/2019
62324 โครงการ Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 22/08/2019 - 23/08/2019
62336 โครงการประชุมวิชาการ The Conference of limbal stem cell deficiency เรื่อง Transformative therapy for limbal stem cell deficiencyLet’s REVIVE the cornea with SLET ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร สุพัตรา สว่างกุล โทร. 98037, 41232 22/08/2019 - 23/08/2019
62321 การประชุมวิชาการ เรื่อง First hour in Emergency Room 2019หัวใจของการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินให้พ้นระยะวิกฤต และมีผลลัพธ์ที่ดีนั้น คือการให้การรักษาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสม ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการพัฒนาของความรู้ เทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการรักษาที่มากเกินไป หรือไม่พอดีกับผู้ป่วย อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากการรักษา ทำให้ผลลัพธ์แย่ลง หรือการใช้ทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม 21/08/2019 - 23/08/2019
62319 The 5th ASEAN Seminar on Multidisciplinary Care for Children with Mobility Impairment (5th AMCM) 21/08/2019 - 23/08/2019
62252 โครงการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะการดูแลเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน ครั้งที่ 2 20/08/2019 - 20/08/2019
62334 การประชุมวิชาการทางเภสัชกรรม ศิริราช ประจำปี 2562 (Siriraj Pharmacy Conference 2019) ในหัวข้อ From Clinical Theory to Real-World Practiceขอเชิญเภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Siriraj Pharmacy Conference 2019 (SiPC 2019) “From Clinical Theory to Real-World Practice” ระหว่างวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 ( คะแนนCPE 12.5-13.75) ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร คุณ ปิยาภา แซ่คู ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช โทร 0 2419 8345 ต่อ 102 19/08/2019 - 21/08/2019
62265 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลเฉพาะทางหน่วยตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด 19/08/2019 - 23/08/2019
62292 การประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการศึกษาแบบสหวิชาชีพ Inter-professional education: IPE- Inter-professional education (IPE): lessons that the expert learned along the way - From silos to symphonies: break down the barrier and create a collaboration - How to turn the struggle into success: the beginner manual - Professional development: how to become a better debriefer - Healthcare transformation: role of simulation in patient care - One-day IPE workshop by the simulation expert For more information, please contact: Ms. Usapan Surabenjawong, Ms. Pannipa Lertpiyasiripong,SiM 19/08/2019 - 21/08/2019
62344 โครงการฝึกอบรมผู้สอนการช่วยชีวิตขั้นสูงระหว่างการผ่าตัดในผู้ป่วยเด็กระดับชาติการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูงในเด็ก (Pediatric Advanced Life Support; PALS) ที่จัดในประเทศไทยในปัจจุบันมีลักษณะการเรียนการสอนเน้นการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤตทั่วไป แต่ไม่ได้เน้นจำเพาะกับบริบทของการระงับความรู้สึก และการจัดการเรียนการสอน PALS นี้มีจำนวนการตัดการฝึกอบรมที่ไม่พียงพอกับความต้องการด้วยข้อจำกัดด้านทรัพยากรครูเป็นสำคัญ 19/08/2019 - 20/08/2019
62340 Consultative Hematology Episode II : Update Managementโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อให้แพทย์ได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงวิทยาการ เทคโนโลยี และทักษะที่สำคัญในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางโลหิตวิทยาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และทันสมัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและคณะแพทย์ผู้ดูแล 17/08/2019 - 18/08/2019
62239 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง NCPR for nurse รุ่นที่ 3 15/08/2019 - 16/08/2019
62017 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางจักษุ รุ่นที่ 1 05/08/2019 - 22/11/2019
62304 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิดรุ่นที่ 4 05/08/2019 - 29/11/2019
62303 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 4 01/08/2019 - 29/11/2019
62325 Common Movement Disorders & Skill Workshop for Clinical Practitionersการประชุมวิชาการ Common Movement Disorders & Skill Workshop for Clinical Practitioners โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการฉีดโบทูลินัมท็อกซิน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรต่างประเทศ Assoc. Prof. Erle Lim Chuen Hian จาก National University of Singapore ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และการฟังการบรรยายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสเรียนรู้และความก้าวหน้าด้านการวินิจฉัยและการรักษาโรคพาร์กินสัน และการเคลื่อนไหวผิดปกติอื่นๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทางเวชปฏิบัติ ติ 26/07/2019 - 27/07/2019
62290 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 26/07/2019 - 27/07/2019
62018 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง รุ่นที่ 3 22/07/2019 - 02/08/2019
62241 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น Laparoscopic Gynecologic surgery for nurse รุ่นที่ 1 22/07/2019 - 23/07/2019
62301 โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 11/07/2019 - 12/07/2019
62295 9th Annual Siriraj-Johns Hopkins Cytopathology CourseThe countinued international collaboration between Cytopathology Division, Department of Pathology, The Johns Hopkins Hospital, USA and Department of Pathology. Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand, It provides short-term training "9th Annual Siriraj-Johns Hopkins Cytopathology Course" 11/07/2019 - 12/07/2019
62332 The 2nd International Conference: Application of Zebrafish Model for Biomedical ResearchThis conference offers general knowledge on basic zebrafish husbandry and how zebrafish model is an excellent in vivo study model for different diseases. Contact: • Miss Wipada Phromkhunthod +66 2419 7000 Ext. 6679 (for Thai participants) • Assist. Prof. Chalermchai Mitrpant, MD, PhD +66 2419 7000 Ext. 7585 (for International participants) 11/07/2019 - 11/07/2019
62345 2nd Orthogeriatrics for Health Care Professionals: Compassion Care in Geriatric Spine Disorder เนื่องในปาฐกถาเกียรติยศวาระมุทิตาจิต 80 ปี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ณรงค์ บุณยะรัตเวชขอเชิญบุคลากรทางการพยาบาล นักกายภาพบาบัด และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรักษา การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกพรุน ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช 11/07/2019 - 12/07/2019
62255 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ ครั้งที่ 2 10/07/2019 - 12/07/2019
62229 โครงการ Open House : ระบบบริหารจัดการทารกแรกเกิดระยะวิกฤต ครั้ง 3 09/07/2019 - 09/07/2019
62269 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : เตรียมความพร้อมการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 08/07/2019 - 30/08/2019
62298 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พึ่งได้ รุ่นที่ 2 08/07/2019 - 12/07/2019
62327 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง เทคนิคการให้รหัสโรค ICD-10, ICD-9-CM และ ICD-O ฉบับมืออาชีพ ประจำปี 2562ทางสถานวิทยามะเร็งศิริราชจึงเล็งเห็นว่าจากนโยบายของรัฐบาลในการขอข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติเพื่อนำไปสู่การวางแผนแก้ปัญหาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนั้น ข้อมูลการให้รหัสโรคระดับโรงพยาบาลมีความสำคัญมาก จึงจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้นเรื่อง “เทคนิคการให้รหัส ICD-10, ICD-9-CM และ ICD-O ฉบับมืออาชีพ” ขึ้น 08/07/2019 - 12/07/2019
62333 Regenerative therapy in MSK problems: Hands-on Workshopโครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยฝึกอบรมให้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสนใจ และเพื่อเป็นการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะในการให้การรักษาด้วยเทคนิค Regenerative medicine therapy โดยการใช้ PRP 05/07/2019 - 05/07/2019
62266 โครงการฝึกอบรม การพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุตามหลักการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุสากล 03/07/2019 - 05/07/2019
62240 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า รุ่นที่ 2 01/07/2019 - 12/07/2019
62278 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่19 01/07/2019 - 30/08/2019
62302 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 34 01/07/2019 - 18/10/2019
62320 Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications (R2019)International workshop on “Advanced R Programing Language for Data analysis and Statistical Application (R2019)” is aimed to help participants learn how to use R programing language for advanced statistical analyses and applications. Contact: Dr.Kwanrutai Mairiang or Ms.Pornpen Nuchngam Email: sibdm@mahidol.ac.th 01/07/2019 - 03/07/2019
62341 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ Implanter ในการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผมเพื่อให้แพทย์ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Implanter และได้เห็นการสาธิตการใช้ Implanterในการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม ผู้ประสานงาน น.ส.คณิศร สีดีจริง เบอร์โทร 02-4194332-3 28/06/2019 - 28/06/2019
62318 the 2nd NCNP-Siriraj Muscle schoolAlthough Neuromuscular Diseases (NMDs) are rare, they affect patient’s quality of life in the long run. Accurate diagnosis is vital in planning the treatment and bringing the outcome into research evaluation for better treatment options in the future. 27/06/2019 - 29/06/2019
62348 โครงการเสวนา เรื่อง เตรียมการสอนอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ ก.พ.อตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฉบับปีพ.ศ.2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 ดังนั้นคณะฯ จึงจัดให้มีการเสวนาครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ภายในคณะฯ ทราบถึงการเตรียมการสอนอย่างไรให้ผ่านเกณฑ์ ก.พ.อ. ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.ประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์ โทร 92676 27/06/2019 - 29/06/2019
62316 โครงการอบรมเรื่อง การเสริมศักยภาพเด็กที่มีภาวะออทิสติก 21/06/2019 - 21/06/2019
62314 การประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Survival analysis (Workshop on suvival Analysis) 20/06/2019 - 21/06/2019
62309 การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน ประจำปี 2562 Update Diabetes Management and Holistic Care 2019การให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลเบาหวานแก่ผู้เป็นเบาหวานและญาติเป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพและจัดเป็นนโยบายของโรงพยาบาลศิริราช เน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม(Holistic Approach) เป็นหลัก ดังนั้นการให้ความรู้ การสร้างทักษะผู้เป็นเบาหวานจนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานขั้นสูง และมีทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์เบาหวานศิริราชจึงกำหนดให้มีการ“อบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และการจัดการดูแลผู้เป็นเบาหวาน” Update diabetes management and 19/06/2019 - 21/06/2019
62313 การประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Logistic regression (Workshop on Logistic Regression) 18/06/2019 - 19/06/2019
62250 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก ครั้งที่ 2 17/06/2019 - 17/06/2019
62312 การประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยด้วย Linear Regression (Workshop on Linear Regression Analysis) 17/06/2019 - 17/06/2019
62238 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค รุ่นที่ 3 10/06/2019 - 21/06/2019
62236 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลัง 10/06/2019 - 28/06/2019
62308 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 28โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 28 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 07/06/2019 - 22/05/2020
62288 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรทบทวน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 07/06/2019 - 22/05/2020
62315 โครงการ การพัฒนาข้อสอบปรนัยเพื่อประเมินความรู้ทางการแพทย์ ประจำปี 2562 06/06/2019 - 07/06/2019
62237 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ 04/06/2019 - 14/06/2019
62326 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน) เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการจัดตามหลักสูตรต้นแบบของสภาการพยาบาล ทำให้ผู้เรียนมีทักษะเฉพาะการบริหารยาเคมีบำบัด/ยาต้านมะเร็งได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จัดการอาการข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด/ยาต้านมะเร็ง และให้คำปรึกษาผู้ป่วย ผู้ดูแล และครอบครัวที่รับยาเคมีบำบัด/ยาต้านมะเร็ง 04/06/2019 - 26/07/2019
62222 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ รุ่นที่ 5 03/06/2019 - 07/06/2019
62342 หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเลเซอร์ผิวหนัง (Short Course Training in Skin Laser Surgery)สาขาวิชาตจศัลยศาสตร์มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ สามารถเปิดให้การอบรมแก่แพทย์ประจำบ้านที่มีความรู้พื้นฐานทางตจวิทยา และมีความสนใจศึกษาเพิ่มเติมเฉพาะทางด้านเลเซอร์ ในขณะเดียวกันสาขาตจศัลยศาสตร์สามารถเป็นแหล่งวิชาการเพื่อทำการวิจัย และพัฒนาด้านตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาจะได้เผยแพร่สู่ประชาชนและสังคมโดยรวม ทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.กนกพร กุลจิตติวณิชย์ เบอร์ติดต่อ 02-4199922/9933 03/06/2019 - 28/06/2019
62306 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก (Clinical Application in Simulation Education (Sim-CASE2019)สามารถนำไปปรับใช้ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนปกติ เนื่องจากมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงสถานการณ์จำลองต่าง ๆ ที่หลากหลายและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่ถูกต้องมาใช้ในการปฏิบัติการทางคลินิกในอนาคตต่อไป 30/05/2019 - 31/05/2019
62253 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 27/05/2019 - 31/05/2019
62256 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 27/05/2019 - 07/06/2019
62335 Preceptorship in NHL ManagementHeld during May 27th - 28th, 2019 for Myanmar doctors. The Training cost will be supported by Roche Myanmar Company Limited. 27/05/2019 - 07/06/2019
62287 โครงการ Essential skills for clinical teachers รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 23/05/2019 - 24/05/2019
62273 โครงการ Clinical Pearl in Infectious Diseasesขอเชิญแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Antimicrobial Stewardship Workshop” และการอบรมระยะสั้น เรื่อง Clinical Pearl in Infectious Diseases จัดโดย สาขาวิชาโรคติดเชื้อและอารยุรศาสตร์เขตร้อน ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 17/05/2019 - 20/05/2019
62296 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะพื้นฐานและทักษะขั้นสูงในการวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาโครงการนี้เป็นการอบรมทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ 15/05/2019 - 17/05/2019
62311 การประชุมเชิงปฏิบัติ เรื่อง สถิติที่จำเป็นสำหรับการวิจัยทางคลินิก: สถิติพื้นฐาน (Workshop on Essential Statistics for Clinical Research) 15/05/2019 - 17/05/2019
62277 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device รุ่นที่ 3 14/05/2019 - 17/05/2019
62310 Regional Training Course and Workshop on Principle and the Use of Neuroimaging and Brain Mapping in Dementias and EpilepsyIn this course, the participants will learn basic clinical neurology in dementia and epilepsy, neuroimaging protocol and technique (quality control, acquisition, reconstruction, processing), image interpretation using both qualitative assessments and quantitative analysis using appropriate software. Update in radiopharmaceuticals using in neuroimaging studies will be also discussed. contact person: Prapatson Pantatan Tel 02-419 6220-1, Phataranan Phawaphutanont Tel 02-419 6229 13/05/2019 - 17/05/2019
62322 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชวิทยา สำหรับแพทย์และพยาบาล ระยะสั้นเป็นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของการผ่าตัดทางนรีเวชผ่านกล้อง แก่แพทย์ประจำบ้าน และนรีแพทย์ ตลอดจนพยาบาลที่สนใจทั้งจากในประเทศไทยและจากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติและสามารถฝึกหัดเพิ่มเติมในระยะต่อมาด้านการผ่าตัดทางนรีเวชผ่านกล้อง และเพื่อให้นรีแพทย์ และพยาบาลที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ ความชำนาญ ที่ได้จากการฝึกอบรมร่วมกันนี้ไปใช้จัดตั้งทีมผ่าตัดได้จริง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการแพทย์ต่อไป 13/05/2019 - 17/05/2019
62331 Interdepartmental Conference Conjoined TWINS 13/05/2019 - 17/05/2019
62291 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Clinical Pathology 2019บรรยายวิชาการทางพยาธิวิทยาคลินิก ที่ทันสมัยให้กับบุคลากรในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อได้นำความรู้และประสบการณ์ไปปรับปรุงและพัฒนางานของห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการวินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 03/05/2019 - 03/05/2019
62337 อบรมเชิงปฏิบัติการเวชศาสตร์การธนาคารเลือดโครงการนี้เป็นโครงการสำหรับสอนภาคทฤษฏี และปฏิบัติโดยใช้ตัวอย่างตรวจที่หายาก ได้แก่ การตรวจความเข้ากันของเลือด การตรวจ และการแก้ปัญหาการตรวจแอนติบอดีต่อเม็ดเลือดแดง การเตรียมเลือดให้ผู้ป่วยเด็กแรกเกิด การตรวจค้นเมื่อเกิด Transfusion Reaction การจ่ายเลือดและส่วนประกอบของเลือด โดยใช้เทคนิคการสอนให้ปฏิบัติได้จริง ผู้ประสานงาน: คุณศรินทิพย์ เชยกุล โทร. 02-4198081 03/05/2019 - 03/05/2019
62323 Short Course TB Training: From basic sciences to applications Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol UniversityWith the Fogarty International Center (FIC), National Institute of Health (NIH), USA scholarships, the short course will be a refresher course for persons who are already active in some capacity in TB research or clinical/laboratory diagnosis and care of TB patients at their institutions. The candidates will be selected in a way to maximize the benefit of the collaborating institutes and the target country. The candidate should have shown good performance in his/her work at the collaborating cen 01/05/2019 - 31/05/2019
62328 โครงการเสวนา เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับใหม่)ตามที่มีการประกาศหลักเกณฑ์ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับใหม่ นั้น ในการนี้จึงขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ เข้าร่วมฟังเสวนาฯ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเสวนาในครั้งนี้ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร น.ส.ประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์ โทร 92676 01/05/2019 - 31/05/2019
62267 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นพื้นฐาน 29/04/2019 - 05/07/2019
62268 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น :การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง 29/04/2019 - 02/08/2019
62283 โครงการ Advances in competency-based assessment ประจำปี 2562 29/04/2019 - 30/04/2019
62235 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง 22/04/2019 - 03/05/2019
62297 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้และทักษะพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พึ่งได้ รุ่นที่ 1เนื้อหาในหลักสูตรจะอบรมเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการคุ้มครองเด็กและสตรี แนวคิดพื้นฐานด้านพัฒนาการเด็ก ทักษะการสื่อสารสำหรับการตรวจประเมินผู้ที่ถูกกระทำรุนแรง การสัมภาษณ์หาข้อเท็จจริง 22/04/2019 - 26/04/2019
62317 Primary & Revision Hip Proceduresปัจจุบันวิทยาการทางด้านออร์โธปิดิกส์ที่จำเพาะมากขึ้น อีกทั้งวิทยาการทางการแพทย์ได้มีความเจริญก้าวหน้าทำให้ต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ให้กับแพทย์เพื่อการรักษาที่ได้ผลดียิ่งขึ้น 22/04/2019 - 26/04/2019
62280 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 สำหรับสหสาขาวิชาชีพการดูแลรักษาผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 เป็นหน้าที่โดยตรงของทีมสุขภาพ ต้องเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวม (Holistic) เป็นหลัก ดังนั้น เพื่อให้ทีมสุขภาพมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น ศูนย์เบาหวานศิริราช จึงกำหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการดูแลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1สำหรับสหสาขาวิชาชีพ” แก่ทีมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดูแลและให้ความรู้ รวมทั้งฝึกทักษะให้แก่ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว เพื่อผู้เป 01/04/2019 - 05/04/2019
62272 Siriraj Internal Medicine Board Review 2019ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทบทวนเตรียมความพร้อมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โดยแบ่งการจัดเป็น 4 วัน วันที่ 30-31 มีนาคม 2562 และ วันที่ 6 - 7 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 อาคารศรีสวรินทิรา 30/03/2019 - 07/04/2019
62285 International Short Course Training 2019 Motion Analysis in Rehabilitation including P&O 27/03/2019 - 28/03/2019
62281 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562 ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา THEME : I am in 19/03/2019 - 22/03/2019
62221 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ รุ่นที่ 5 18/03/2019 - 21/03/2019
62289 โครงการความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หลักสูตรพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 18/03/2019 - 21/03/2019
62300 International Training Course on Comprehensive Care Management for Children and Adolescents living with HIV/AIDS (CALHIV)This course is an international training course which provides Health care professionals the knowledge on Comprehensive Management for Adolescent Living with HIV. The course has been designed to strengthen capacity of health professionals to effectively address the needs of young people living with HIV Contact: Ms.Parichart Chantchara, Chief of International Training Center on AIDS, TB and STIs Tel. +66 2 590 3362 Mobile +66 869756072 Fax +66 2 591 8413 18/03/2019 - 21/03/2019
62294 โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง GE-SiRAD Talk (International Conference)โครงการนี้เป็นโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจเพื่อการวินิจฉัยในโรคได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และเพิ่มศักยภาพแก่นักรังสีแพทย์และนักรังสีการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ในประเทศไทยและยกระดับมาตรฐานการบริการทางรังสีวิทยาในระดับประเทศ 08/03/2019 - 08/03/2019
62282 การประชุมวิชาการประชุมวิชาการจิตเวชปฎิบัติ 2019 Siriraj Psychiatry 2019 : Innovative Psychiatryวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการตรวจรักษาโรคทางจิตเวชให้แก่แพทย์ทั่วไปและบุคลากรทางสาธารณสุข 2. เพื่อทบทวนความรู้ทางจิตเวชและสุขภาพจิตสำหรับจิตแพทย์และบุคลากรผู้ให้บริการทางสุขภาพจิต รวมถึงแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์ที่สนใจ 07/03/2019 - 08/03/2019
62243 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ 25/02/2019 - 01/03/2019
62284 การอบรม เทคนิคพิชิตการแต่งตำรา/หนังสือทางวิชาการการอบรมครั้งนี้เน้นเนื้อหาหลักเป็นการให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการวางเค้าโครง สำนวนภาษาที่ใช้ เทคนิคในการเขียน รวมไปถึงทำอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์ 22/02/2019 - 22/02/2019
62247 การประชุมวิชาการ 102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช 102nd Siriraj Medicine: Consensus & Controversies in Medicineการประชุมวิชาการ 102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นความเป็นมาและสิ่งที่ดีงามในด้านการบริการวิชาการ การวิจัย การบริการสุขภาพ ด้านการศึกษาฯ เพื่อทบทวนความรู้ แนวทางการรักษาผู้ป่วยอายุรศาสตร์ที่ทันสมัยเพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงานและสังคม 12/02/2019 - 15/02/2019
62242 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ รุ่นที่ 5 11/02/2019 - 15/02/2019
62220 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 3 05/02/2019 - 05/02/2019
62225 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤต รุ่นที่ 1 04/02/2019 - 24/05/2019
62234 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 5 04/02/2019 - 24/05/2019
62258 Siriraj Neuroscience Annual Conference 8 (SNAC8) 24/01/2019 - 25/01/2019
62260 โครงการฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแบบ CBT ผู้ป่วย Chronic pain (Workshop for CBT in Chronic Pain 2019) 24/01/2019 - 25/01/2019
62013 6th International Pain Forum and Cadaveric Workshop 21/01/2019 - 23/01/2019
62016 โครงการอบรม Safety in Contrast Medium : Role of Radiology Nurse รุ่นที่ 4 17/01/2019 - 18/01/2019
62019 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลจักษุวิทยา รุ่นที่ 5 14/01/2019 - 25/01/2019
62224 Meet the Experts in Dermatology: Facts and Fictions in Dematologyการประชุมวิชาการนี้ จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่ตจแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และแพทย์เวชปฏิบัติ 09/01/2019 - 11/01/2019
62011 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 6 (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) 07/01/2019 - 15/11/2019
62231 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Advanced course in breastfeeding 07/01/2019 - 29/01/2019
62233 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต รุ่นที่ 1 (การล้างไตทางช่องท้อง) 07/01/2019 - 10/05/2019
62010 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจและทรวงอกในระยะวิกฤต 04/12/2018 - 30/01/2019
62274 External Quality Assessment Program in Parasitology (EQAPP) 01/10/2018 - 30/09/2019
61103 โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 27โครงการศึกษาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเวชปฏิบัติปัจจุบัน ครั้งที่ 27 เป็นโครงการเพื่อให้รับทราบองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับสาเหตุ วิธีวินิจฉัยโรค หลักการรักษา และการป้องกันโรคที่พบได้บ่อยและเป็นปัญหาสำคัญในเวชปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในเวชปฏิบัติทั่วไป 15/06/2018 - 24/05/2019
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2019