Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

งานประชุมวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ลำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงการ จำนวนคน ค่าลงทะเบียน
เดือน พฤศจิกายน
1 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยCardiac  Imaging  for  Nurse 25 6,000
เดือน ธันวาคม
2 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต  ครั้งที่ 1 10 1,500
เดือน มกราคม
3 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่ 5 40 80,000
4 โครงการอบรม  Safety in Contrast Medium: Role of Radiology Nurse รุ่นที่ 3 40 3,000
5 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลจักษุวิทยา รุ่นที่ 5 25 15,000
6 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก  ครั้งที่ 1 10 1,500
เดือน กุมภาพันธ์
7 โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่  รุ่นที่ 12 50 20,000
8 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ 12 7,500
9 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 3 80 1,500
10 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 4 30  
11 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา 40 15,000
12 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  30 15,000
13 โครงการOpen House:การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่ 1  10 1,500
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ ครั้งที่ 1  40 4,500
15 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ    40 4,500
เดือน มีนาคม
16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ 40 6,000
17 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต  ครั้งที่ 2 10 1,500
18 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device 20 7,500
เดือน เมษายน
19 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตรุ่นที่ 1 30 60,000
20 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง (หลักสูตร 10 วัน) 20 15,000
21 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร พื้นฐาน  16 25,000
22 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น :การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง 10 35,000
เดือน พฤษภาคม
23 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 30 7,500
24 โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในห้องผ่าตัด  160 3,000
เดือน มิถุนายน
25 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ 20 15,000
26 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค 30 15,000
27 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลัง 30 20,000
28 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 60 15,000
29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการล้างทางช่องท้อง(CAPD) 30 10,000
30 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก  ครั้งที่ 2  10 1,500
31 โครงการประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 500 2,000
เดือน กรกฎาคม
32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ  35 7,500
33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เพิ่มประสิทธิภาพการดูผู้ป่วยวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือด 45 15,000
34 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 18 24 35,000
35 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : เตรียมความพร้อมการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 50 20,000
36 โครงการOpen House :ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต  ครั้งที่ 3 10 1,500
37 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง รุ่นที่ 3 20 15,000
38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ ครั้งที่ 2 40 4,500
39 โครงการOpen House :การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่2  10 1,500
เดือน สิงหาคม
40 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 33 65 60,000
41 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3 60 60,000
42 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 60 65,000
43 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิดรุ่นที่ 3 30 60,000
44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  NCPR for nurse 30 3,000
เดือน กันยายน
45 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางตา รุ่นที่ 1 30  
 
46 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลผิวหนังในผู้ป่วยเด็กและทารก ครั้งที่ 1 30 3,000
47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลผิวหนังในผู้ป่วยเด็กและทารก ครั้งที่ 2 30 3,000
48 โครงการดูงานระบบบริหารจัดการผู้ป่วยเด็กอย่างครบวงจร ครั้งที่ 1 20 1,500
49 โครงการดูงานระบบบริหารจัดการผู้ป่วยเด็กอย่างครบวงจร ครั้งที่ 2 20 1,500

 

 

 

หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2017