Member
Login / E-mail:
Password:
 
  Sign up
Forgot password

งานประชุมวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2560

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ลำดับ ชื่อหลักสูตร/โครงการ จำนวนคน ค่าลงทะเบียน
เดือน พฤศจิกายน
1 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยCardiac  Imaging  for  Nurse 25 6,000
เดือน ธันวาคม
2 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต  ครั้งที่ 1 10 1,500
เดือน มกราคม
3 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไตรุ่นที่ 5 40 80,000
4 โครงการอบรม  Safety in Contrast Medium: Role of Radiology Nurse รุ่นที่ 3 40 3,000
5 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลจักษุวิทยา รุ่นที่ 5 25 15,000
6 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก  ครั้งที่ 1 10 1,500
เดือน กุมภาพันธ์
7 โครงการฝึกอบรมติดอาวุธผู้บริหารมือใหม่  รุ่นที่ 12 50 20,000
8 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยแผลไหม้ 12 7,500
9 โครงการฝึกอบรม การคัดแยก-คัดกรองผู้ป่วย รุ่นที่ 3 80 1,500
10 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา รุ่นที่ 4 30  
11 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลปริศัลยกรรมเฉพาะสาขา 40 15,000
12 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  30 15,000
13 โครงการOpen House:การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่ 1  10 1,500
14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ ครั้งที่ 1  40 4,500
15 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ    40 4,500
16 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยที่ใส่ Cardiac Device 20 7,500
เดือน มีนาคม
17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยวิกฤตทางการหายใจ 40 6,000
18 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต  ครั้งที่ 2 10 1,500
เดือน เมษายน
19 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตรุ่นที่ 1 30 60,000
20 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังและไขสันหลัง 20 15,000
21 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร พื้นฐาน  16 25,000
22 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น :การพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหารขั้นสูง 10 35,000
เดือน พฤษภาคม
23 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 30 7,500
24 โครงการอบรม เรื่อง การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในห้องผ่าตัด  160 3,000
25 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลนรีเวชก้าวหน้า 30 15,000
เดือน มิถุนายน
26 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอ 20 15,000
27 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลสูติศาสตร์ทันยุค 30 15,000
28 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ:การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาท สมองและ ไขสันหลัง 30 20,000
29 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 60 15,000
30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยบำบัดทดแทนไตที่ได้รับการล้างทางช่องท้อง(CAPD) 30 10,000
31 โครงการOpen House : ระบบบริหารจัดการผู้ป่วยนอกเด็ก  ครั้งที่ 2  10 1,500
32 โครงการประชุมวิชาการประจำปี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 500 2,000
เดือน กรกฎาคม
33 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การให้คำปรึกษาเพื่อการเยียวยาผู้ป่วยและญาติ  35 7,500
34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : เพิ่มประสิทธิภาพการดูผู้ป่วยวิกฤตทางหัวใจและหลอดเลือด 45 15,000
35 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยออสโตมี แผลและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ รุ่นที่ 18 24 35,000
36 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น : เตรียมความพร้อมการพยาบาลเฉพาะทาง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 50 20,000
37 โครงการOpen House :ระบบบริหารจัดการ ทารกแรกเกิดระยะวิกฤต  ครั้งที่ 3 10 1,500
38 หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการพยาบาลเลเซอร์และหัตถการทางผิวหนัง รุ่นที่ 3 20 15,000
39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาวิกฤตระบบหายใจ ครั้งที่ 2 40 4,500
40 โครงการOpen House :การส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ครั้งที่2  10 1,500
เดือน สิงหาคม
41 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต รุ่นที่ 33 65 60,000
42 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 3 60 60,000
43 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 3 60 65,000
44 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิดรุ่นที่ 3 30 60,000
45 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  NCPR for nurse 30 3,000
เดือน กันยายน
46 หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลทางตา รุ่นที่ 1 30  
 
47 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลผิวหนังในผู้ป่วยเด็กและทารก ครั้งที่ 1 30 3,000
48 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลผิวหนังในผู้ป่วยเด็กและทารก ครั้งที่ 2 30 3,000
49 โครงการดูงานระบบบริหารจัดการผู้ป่วยเด็กอย่างครบวงจร ครั้งที่ 1 20 1,500
50 โครงการดูงานระบบบริหารจัดการผู้ป่วยเด็กอย่างครบวงจร ครั้งที่ 2 20 1,500

 

 

 

 

หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Siriraj Management Unit for Academic-Conference and Related Tasks
งานวิชาการ สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล E-mail siriraj.conference@gmail.com
Follow us on
      
Copy right © 2012 - 2018