คู่มือการปฏิบัติงาน,การเรียกดูรายงาน - ฝ่ายการคลัง

   

            การเก็บตัวชี้วัด (รายรับ-รายจ่าย) - IO            

 

          คู่มือการเรียกดูรายงานใบจองงบประมาณ (Earmarked Funds)

          คู่มือการเรียกดูรายงานความเคลื่อนไหวของสัญญาจะซื้อจะขาย

        คู่มือการเบิกเงินทุนสำหรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

        คู่มือผู้รับทุนศึกษา

 

 

            การคำนวณความคุ้มค่าการลงทุน (ครุภัณฑ์ มูลค่าเกิน 1 ลบ.)           

            การคำนวณต้นทุนและการขอกำหนดอัตรา        

             รหัสหน่วยงานทั้งหมดในระบบ SAP ณ  1 ตุลาคม 2561    

             ระบบค่าตอบแทน ที่มีการใช้ IO

             การเรียกดูรายงานระบบ SAP-CO

             การเขียนโครงการและงบประมาณการจัดฝึกอบรม

             การคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนด้วยวิธี NPV

             อัตรากรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2547

 

 

              คู่มือการออกสัญญาเงินยืมทดรองจ่ายจาก SAP