บุคลากร

ผู้บริหาร-ฝ่ายการคลัง

       


 

 

  

 

 

 

 

     

 ศ.นพ. กฤตย์วิกรม ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

 

ผศ.นพ. สรวุฒิ ชูอ่องสกุล 

 

ผศ.พญ. สุกัญญา  เดชอาคม

 

       

 

 

 

       

 นางสาวณัฐวสา สันต์จิตโต

 

 นายคฑาวุฒิ ประวัติศิลป์

 

 นางสาวภิรตา อริธชาติ

 

 

 

 

นางเพียงพิศ  บุญนก

เบอร์ต่อ 41688

VPN 090-990-5937