ประกาศ ข้อบังคับ กฏ ระเบียบ

 

 

   ค่าของรางวัล ของที่ระลึกในการจัดทำโครงการ 

   ค่าเครื่องบินวิทยากรต่างประเทศ 9_58

   ค่าเช่ารถบัส 72_55

   ค่าใช้จ่ายในการรับรองคุณภาพ 84_55

   ค่าตอบแทนคนขับรถกรณีส่วนบุคคล 48

   ค่าตอบแทนในกิจกรรมพิเศษ 58

   ค่าตอบแทนในงานพิธีการ 36_58

   ค่าตอบแทนโรงเรียนร่วมสอน 17_56

   ค่าตอบแทนวิทยากร 28_56

   ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 58

   ค่าแปลเอกสาร 3_57

   ค่าสถานที่ 36_58

   ค่าอาหารภายในคณะฯ 6_58

  ปกค. 1-2561 หลักเกณฑ์การใช้เงินจัดสรรประเภทต่างๆ พ.ศ.2561 (ฝ่ายการคลัง) 

  ปคส.6(เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ)

  ปคส.7(ค่าพวงมาลาในงานพระราชพิธี)

  ปคส.8(ค่าใช้จ่ายในการรับเสด็จ)

  ปคส.9(ค่าของที่ระลึกในนามของคณะ)

  ปคส.10(ค่าของที่ระลึกเพื่อการเชิดชูเกียรติ)

  ปคส.11(ค่าของที่ระลึกแก่บุคลากรที่เกษียณอายุ)

  ปคส.15(ค่าพวงหรีด) ใหม่

  ปทป.4(ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม61)