แบบประเมิน Online

ฝ่ายการคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการจัดทำแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ภายในฝ่ายการคลัง ตาม Link ที่อยู่ด้านล่างนี้  ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสำรวจ Online ค่ะ

     แบบประเมิน งานงบประมาณ

     แบบประเมิน งานประเมินต้นทุน

     แบบประเมิน งานบัญชี

     แบบประเมิน งานการเงิน

     แบบประเมิน งานเงินรายได้

     แบบประเมิน งานธุรการและสนับสนุน

     แบบประเมิน หน่วยตรวจสอบ

 

 

   สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการของฝ่ายการคลัง ปีงบประมาณ 2561

  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการของงานงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561

  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ การให้บริการของฝ่ายการคลัง ปีงบประมาณ 2560