ลงทะเบียนออนไลน์

รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2560  เวลา 9.00 – 12.00 น.

รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน  2560  เวลา 9.00 – 12.00 น.

รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่  4 ธันวาคม  2560  เวลา 9.00 – 12.00 น.

รุ่นที่ 4 วันพุธที่ 6 ธันวาคม  2560  เวลา 9.00 – 12.00 น.