มีคำถาม-มีคำตอบ


คำตอบ คือ เลขที่การจองงบประมาณ โดยภาควิชา/หน่วยงานจะทำบันทึกข้อความขอจองงบประมาณ ซึ่งจะออกโดยหน่วยงบประมาณ

คำตอบ รายละเอียดที่ต้องระบุในการทำการจองงบประมาณ ได้แก่
1. เลขที่ ศธ. เช่น ตจ015/2409
2. กองทุน (เงินแผ่นดิน/เงินรายได้) เช่น กองทุนเงินรายได้
3. หน่วยงานผู้ใช้งบประมาณ เช่น ภาควิชาตจวิทยา
4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เช่น ภาควิชาตจวิทยา
5. แผนงาน/โครงการ เช่น งานสนับสนุนการจัดการศึกษา
6. สิ่งที่ทำการขอซื้อขอจ้าง เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร
7. หมวดหมู่ของสิ่งที่ทำการขอซื้อขอจ้าง เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน
8. จำนวนงบประมาณที่ขอจอง (บาท) เช่น 14,000 บาท


คำตอบ โดยปกติตามธรรมชาติของต้นทุน ถ้าเรามีกระบวนการทำงานเหมือนเดิม ผลผลิตเท่าเดิม เมื่อเวลาผ่านไป ต้นทุนต่อหน่วยจะไม่ลดลงครับ เพราะ 2 องค์ประกอบหลักของต้นทุนอันได้แก่ ค่าแรง ค่าวัสดุสิ้นเปลือง มีแต่จะเพิ่ม (เจ้าหน้าที่ก็เงินเดือนเพิ่ม ค่าวัสดุสิ้นเปลืองก็ปรับราคาขึ้น) บางครั้งเราพบว่าต้นทุนต่อหน่วยลดลงได้เช่นกัน เช่น สถิติเพิ่มขึ้นมากอย่างเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เช่น เมื่อก่อนใช้วิธีซื้อน้ำยาสำเร็จรูปมาใช้ แต่ใช้ครบปี น้ำยาไม่หมด แต่หมดอายุไปก่อน แล้วมาปรับเป็นการทำน้ำยาแบบแบ่งใช้ ส่วนที่เหลือแบ่งเก็บ (โดยวิธีที่ศึกษาแล้วว่าสามารถคงทน ไม่เสื่อมสภาพได้) ก็มีแนวทางที่ต้นทุนต่อหน่วยจะถูกลงครับ ซึ่งเราก็สามารถขออนุมัติปรับราคาไปที่หน่วยบริหารธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อให้นำเข้าอภิปรายกันในที่ประชุมผู้บริหารได้ครับ

คำตอบสามารถส่งมาคำนวณต้นทุนใหม่ได้ครับ ปัจจุบันภาควิชาได้ทำการตกลงกับคณะฯว่า จะมีการทบทวนต้นทุนเพื่อการปรับอัตราทุก 3 ปีครับ
โดยสามารถกระทำดังนี้
1) download แบบฟอร์ม ตท.101ที่ website ฝ่ายการคลัง
2) เสนอหัวหน้าภาควิชาลงนาม
3) ส่งขออนุมัติจากผู้มีอำนาจตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
4) นำแบบฟอร์มนั้น ส่งมายังฝ่ายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์
5) เมื่องานประเมินต้นทุนได้รับแบบฟอร์ม จะติดต่อท่านกลับไปตามเมล์หรือโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ในแบบฟอร์ม


คำตอบ
1) ตามมาตรฐานบัญชี หนังสือไม่ถือเป็นสินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา
2) แต่เราสามารถลงมูลค่าของหนังสือที่ซื้อ ณ Period นั้น เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และทำการทยอยรับรู้เป็นรายเดือนทุกเดือนจนครบ 1 ปีได้ครับ