บุคลากรตัวอย่าง

 

นายรักเกียรติ์ กุณฑียะ เจ้าหน้าที่การเงินส่วนหน้าผู้ป่วยนอก
ได้รับหนังสือชมเชยจากผู้มารับบริการ ด้านบริการ

 

Voice of Customer

 ให้คำแนะนำด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ พร้อมให้บริการรวดเร็ว

 มีจิตอาสาช่วยดำเนินการให้กับผู้มารับบริการที่สูงอายุ

 ผู้มารับบริการเกิดความประทับใจมาก