รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

       

       

ปีงบประมาณ 2562

งานงบประมาณ
ตัวชี้วัดระดับคณะฯ ด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Budget Effectiveness)
     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
      ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ปีงบประมาณ 2561

 

 งานงบประมาณ
ตัวชี้วัดระดับคณะฯ ด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Budget Effectiveness)
         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
         โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
         ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ปีงบประมาณ 2560

  งานงบประมาณ
ตัวชี้วัดระดับคณะฯ ด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Budget Effectiveness)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก