ปฏิทินประจำปี (ปีงบประมาณ)

 

 

ปฏิทินบริหารงบประมาณ

งานประเมินต้นทุน / หน่วยตรวจสอบ  คำนวณยอดเงินจัดสรรประชุมวิชาการที่ผ่านเกณฑ์และเบิกจ่าย

เสร็จในสิ้นปี (ต.ค. และ ม.ค.)

 

งานงบประมาณ (สัปดาห์แรก ของเดือน ต.ค.)

 

  ปิดระบบงบประมาณปีปัจจุบัน เพื่อยกยอดรายการภาระผูกพันข้ามปีและตรวจสอบข้อมูล

 

  เปิดระบบงบประมาณ ปีงบประมาณใหม่ พร้อม Release งบประมาณ

 

  ส่งใบจองงบประมาณเงินจัดสรรอุดหนุน และงบลงทุนแก่ภาควิชา/หน่วยงาน

 

        - เงินอุดหนุนจัดสรรหน่วยงาน

 

        - เงินอุุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (HA)

 

        - เงินอุดหนุุนค่าใช้จ่ายรับรองพิธีการ

 

        - เงินอุดหนุนจัดสรรสำหรับการจัดซื้อหนังสือหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

 

        - งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรปี 2560

 

        - จ้างเหมาบริการ ประจำปี 2560

 

  แจ้งมหาวิทยาลัยเรื่องการโอนรายการภาระผูกพันเหลือจ่ายเข้ารายได้สะสมส่วนงานและโอนงบประมาณ

เงินรายได้คณะฯ เหลือจ่ายประจำปี

งานบัญชี   รายงานสถานะคงเหลือ เงินยืมทดรองจ่าย ณ 30 กันยายน

งานธุรการและสนับสนุน

 

  เสนอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับประเภทการจ้างลูกจ้างชั่วคราว

 

  รายงานประจำปีเรื่องการเบิกใช้วัสดุ / รายงานด้านทรัพยากรบุคคล

 

  ทำบุญสำนักงานประจำปีงบประมาณ

    

งานประเมินต้นทุน NPV (งบครุภัณฑ์กลางปี) พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค.

งานบัญชี

 

    ส่งงบการเงินประจำปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีของโครงการบริการวิชาการ ไปยังรองคณบดีฝ่ายวิจัย

 

    ยกยอด carry forward ข้ามปีงบประมาณถัดไป (หลัง Audit รับรองงบฯ)

 

   ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ คณะฯ ศุกร์ที่ 3 ของเดือน

 

           -   วาระผลการลงทุนไตรมาส 4  

 

           -   วาระรายงานการเงิน ไตรมาส 4 และรายปี*

* วันที่ของไตรมาส 4 และรายปี เป็นการระบุเพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามวาระ ทั้งนี้หากไม่ทันจะเป็นการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรองรับงบการเงินประจำปีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 

   ประชุมคณะอนุกรรมการเงินลงทุน วาระนำเสนอผลการลงทุนไตรมาส 4

งานการเงิน

 

    ติดตามการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของโครงการบริการวิชาการจากฝ่ายวิจัย

 

         - การจัดสรรผลประโยชน์ของโครงการศิริราชเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ฉลาดคิด)

 

         - การจัดสรรผลประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญหา มหาวิทยาลัยมหิดล

งานงบประมาณ

 

  ส่งใบจองงบประมาณเงินจัดสรรอุดหนุน และงบลงทุนแก่ภาควิชา/หน่วยงาน

 

        - เงินอุดหนุนการจัดสรรกำไรจากโครงการ (ตามที่ได้รับจัดสรร)

 

        - เงินจัดสรรกำไรของโครงการบริการวิชาการ

งานการเงิน การขออนุมัติปรับปรุงบัญชีพักไม่ทราบแหล่งที่มา

งานบัญชี

 

  ส่งงบการเงินประจำปีที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี S001+S004 S002 S003 S001-S007

ไปกองคลัง MU(หลังได้รับมติที่ประชุม คกก.ประจำคณะฯ 3 วัน)

 

  โอนปิดเม็ดเงินรายได้คงเหลือประจำปี เข้ารายได้สะสม

 

  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ อังคารที่ 1 ของเดือน

 

        -    วาระรายงานการเงิน ไตรมาส 4 และรายปี

 

        -    วาระนำเสนอผลการลงทุนไตรมาส 4

งานประเมินต้นทุน   NPV (งบครุภัณฑ์กลางปี) พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค.

งานประเมินต้นทุน/หน่วยตรวจสอบ  คำนวณยอดเงินจัดสรรประชุมวิชาการที่ผ่านเกณฑ์และเบิกจ่าย

เสร็จในสิ้นปี (ต.ค. และ ม.ค.)

  งานธุรการและสนับสนุน

 

     รายงานประจำไตรมาสเรื่องการเบิกใช้วัสดุ / รายงานด้านทรัพยากรบุคคล

หน่วยตรวจสอบ 

 

    รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน วันที่ 1-15 ม.ค.

 

    จัดทำรายงาน 16-25 ม.ค.

 

    นำเสนอ 26-30 ม.ค.

  

 งานบัญชี

 

    ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศุกร์ที่ 3 ของเดือน

วาระรายงานการเงิน ไตรมาส 1

 

    ประชุมคณะอนุกรรมการเงินลงทุน วาระผลการลงทุนไตรมาส 1 และแผนการลงทุนไตรมาส 3-4

 

งานประเมินต้นทุน  NPV (งบครุภัณฑ์กลางปี) พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค.

งานเงินรายได้  นำเสนอรายได้ค้างรับลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล (ทุก 6 เดือน)

  งานการเงิน

        การขออนุมัติปรับปรุงบัญชีพักไม่ทราบแหล่งที่มา
 

   การแจ้งยอดประมาณการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

 

 งานบัญชี

 

   เสนองบการเงินประจำปี S002  S003 เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยรับรอง

(หลังกองคลัง MU แจ้งกลับ ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนประชุมสภาครั้งถัดไป)

 

   รายงานแผนการลงทุนประจำไตรมาส 3 และ 4 ส่ง MU

 

   ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ คณะฯ ศุกร์ที่ 3 ของเดือน วาระผลการลงทุนไตรมาส 1 และแผนการลงทุนไตรมาส 3-4

 

  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ อังคารที่ 1 ของเดือน  วาระรายงานการเงิน ไตรมาส 1

 งานธุรการและสนับสนุน

 

   จัดทำโครงการติดดาว

 

   รายงาน Service Profile

 

 งานบัญชี รายงานสถานะเงินคงเหลือ เงินยืมทดรองจ่าย ณ 31 มีนาคม ไปที่กองคลัง MU

 

    ประชุมคณะอนุกรรมการเงินลงทุน  วาระผลการลงทุนไตรมาส 2

 

    ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ อังคารที่ 1 ของเดือน วาระผลการลงทุนไตรมาส 1 และแผนการลงทุนไตรมาส 3-4

งานธุรการและสนับสนุน รายงานประจำไตรมาสเรื่องการเบิกใช้วัสดุ / รายงานด้านทรัพยากรบุคคล

 งานประเมินต้นทุน NPV (งบครุภัณฑ์กลางปี) พ.ย. ม.ค. มี.ค. พ.ค.

 งานบัญชี

 

    ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ คณะฯ ศุกร์ที่ 3 ของเดือน

 

      -   วาระรายงานการเงิน ไตรมาส 2

 

      -   วาระผลการลงทุนไตรมาส 2

งานบัญชี

 

       ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ คณะฯ ศุกร์ที่ 3 ของเดือน

 

           วาระรายงานการเงิน ไตรมาส 2

 

           -  วาระผลการลงทุนไตรมาส 2

งานการเงิน การขออนุมัติปรับปรุงบัญชีพักไม่ทราบแหล่งที่มา

   งานงบประมาณ สมทบเงินต้นกองทุนเฉพาะ

 งานธุรการและสนับสนุน การสำรวจครุภัณฑ์ประจำปี เพื่อส่งข้อมูลการวางแผน

งานประเมินต้นทุนNPV (งบครุภัณฑ์ต้นปี) ก.ค. ถึง ส.ค.

งานบัญชี ประชุมคณะอนุกรรมการเงินลงทุน  วาระนำเสนอผลการลงทุนไตรมาส 3 และแผนการลงทุนไตรมาส 1-2 ของปีงบประมาณถัดไป

 งานธุรการและสนับสนุน รายงานประจำไตรมาสเรื่องการเบิกใช้วัสดุ / รายงานด้านทรัพยากรบุคคล

งานประเมินต้นทุน NPV (งบครุภัณฑ์ต้นปี) ก.ค. ถึง ส.ค.

งานเงินรายได้ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ (เดือน ส.ค.)

   งานบัญชี 
 

      ประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจ คณะฯ ศุกร์ที่ 3 ของเดือน

              -    วาระรายงานการเงิน ไตรมาส 3
              -   วาระผลการลงทุนไตรมาส 3 และแผนการลงทุนไตรมาส 1-2 ของปีงบประมาณถัดไป

งานการเงิน

 

  การอนุมัติกันงบประมาณช่วงสิ้นปีงบประมาณ

 

  การสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน

 

  การสั่งพิมพ์ใบแจ้งค่ารักษาพยาบาล (แจ้งผ่านฝ่ายสารสนเทศ)

 

  ทบทวนวงเงินประกันภัยในตู้นิรภัย

 

  การจัดทำข้อมูลการจัดสรรร้านฉลาดคิด และทรัพย์สินทางปัญญา

 

  รายงานแผนการลงทุนประจำไตรมาส 1 และ 2 ปีงบประมาณถัดไป ส่ง MU

 งานเงินรายได้  นำเสนอรายได้ค้างรับลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล (ทุก 6 เดือน)

งานงบประมาณ แจ้งกำหนดการกระบวนการสิ้นปีงบประมาณ (เดือน ก.ย.)

งานการเงิน

 

  การขออนุมัติปรับปรุงบัญชีพักไม่ทราบแหล่งที่มา

 

  การแจ้งยอดประมาณการดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

งานบัญชี  เปิด Period ปีงบประมาณใหม่

 

  ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ อังคารที่ 1 ของเดือน

 

       -    วาระรายงานการเงิน ไตรมาส 3

 

       -    วาระนำเสนอผลการลงทุนไตรมาส 3 และแผนการลงทุนไตรมาส 1-2 ของปีงบประมาณถัดไป

หน่วยตรวจสอบ  จัดทำสรุปรายการที่ต้องตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายให้งานงบประมาณ (วันที่ 25-29 ก.ย.2560)