แบบฟอร์ม,บันทึก - ฝ่ายการคลัง

          

             IO_ตัวอย่างหน้าบันทึกเบิกเงินโครงการ

             IO_ตัวอย่างหน้าบันทึกเบิกอนุมัติหลักการโครงการ

             IO_แบบนำส่งเงินโครงการบริการวิชาการ

              แบบฟอร์ม ขออนุมัติกันเงิน   

              แบบฟอร์มขอสร้างใบจองงบฯ BG001 , ขอขยาย BG002 และขอยกเลิก BG003

             แบบฟอร์มขออนุมัติยกเลิกบันทึกอนุมัติในหลักการ

             แบบฟอร์ม ขออนุมัติในหลักการและค่าใช้จ่ายการจัดโครงการ 

     กรณีที่ 1 เงินจัดสรรไม่เพียงพอ และจะต้องมีการจัดทำ PR และ CO เพิ่มเติม   

              ตัวอย่างบันทึก ของบเพิ่มเติมค่าวัสดุคงคลัง.

              ตัวอย่างบันทึก ของบเพิ่มเติมค่าวัสดุนอกสำรองคลัง

       กรณีที่ 2 เงินจัดสรรไม่เพียงพออย่างเดียว (PR และ CO ไม่ต้องทำเพิ่ม)

             ตัวอย่างบันทึก ของบเพิ่มเติมค่าวัสดุคงคลังและนอกสำรองคลัง

             ตัวอย่างบันทึก ของบเพิ่มเติมค่าวัสดุคงคลัง

 ตท.101 แบบฟอร์มการขอรับคำนวณต้นทุน (ปรับปรุง มิ.ย. 63)  

 ตท.102 แบบฟอร์มคำนวณต้นทุนครุภัณฑ์ห้องผ่าตัด
   ตท.103 แบบฟอร์มคำนวณต้นทุนวัสดุทางการแพทย์ (Reuse) ห้องผ่าตัด
   ตท.104 แบบฟอร์มคำนวณต้นทุน Instrument set ห้องผ่าตัด
   ตท.202 แบบฟอร์มการขอรับการคำนวณต้นทุนครุภัณฑ์งบลงทุน
   ขั้นตอนการขอรับการคำนวณต้นทุน (ปรับปรุง มิ.ย. 63)
   แบบฟอร์มขอเพิ่ม/เปลี่ยนแปลงรหัสหน่วยงาน

 

            แบบฟอร์มขอเปิด Period

              แบบฟอร์มขอสร้าง GL Account

            แบบฟอร์มการปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วย

              แบบฟอร์มข้อมูลผู้รับบริจาคเงิน ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 (OPD เก่า)

              แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน (กรณีรับเงินจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

              แบบฟอร์มแสดงความจำนงขอบริจาคเงินค่ารักษาพยาบาล

              แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีรายได้คณะฯ

              แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายละเอียดผู้บริจาค สำหรับใช้อออกใบเสร็จรับเงินบริจาค 

          แบบฟอร์มการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน / Generate Bill

          แบบฟอร์มการปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน      
          บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) FROM_A

             บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด (AIA) FROM_B

              แบบฟอร์มหลักการ_เบิกเงินกิจกรรม (ตัวอย่าง)

              แบบฟอร์มหลักการ_เบิกเงินกืจกรรม  (Master)

              แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

              แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรภายนอกคณะฯ (ใช้แทนแบบ บก.กจ.9)

              แบบฟอร์มใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ

              แบบฟอร์ม Check list ประกอบการส่งเอกสารเบิกจ่าย 

              อัตราค่าใช้จ่ายตามประกาศ 20 กรกฎาคม 2561

            ใบสำคัญรับเงิน_ภาษาอังกฤษกำกับ

             แบบฟอร์มพร้อมสูตรสำเร็จ