รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

       

       

ปีงบประมาณ 2561

 งานงบประมาณ
ตัวชี้วัดระดับคณะฯ ด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Budget Effectiveness)
         คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
         โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
         ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ปีงบประมาณ 2560

  งานงบประมาณ
ตัวชี้วัดระดับคณะฯ ด้านการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ (Budget Effectiveness)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก