Work Flow การปฏิบัติงาน

  

                 Work Flow ทางเดินเอกสารอนุมัติหลักการ 

                 Work Flow ทางเดินเอกสาร อนุมัติเบิกจ่ายผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง

                 Work Flow ทางเดินเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายทั่วไป (ไม่ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง)

                 Work Flow ทางเดินเอกสารงบบุคลากร

                 Work Flow ขั้นตอนการเบิกเงิน

                 Work Flow การเบิกเงินค่าไฟฟ้า

                 Work Flow ทางเดินเอกสารกรณีเร่งด่วน

                 Work Flow ขั้นตอนการขออนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย

                 Work Flow ขั้นตอนการเบิกทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ต่างประเทศ

                  Work Flow 1 ขั้นตอนการขอรับบริการคำนวณต้นทุน

                  Work Flow 2 ขั้นตอนการขอกำหนดอัตราค่าบริการ

                  Work Flow 3 ขั้นตอนการสร้าง IO โครงการอบรม ดูงาน และขั้นตอนการรายงานผลฯ 

                  Work Flow 4 ขั้นตอนการปิดโครงการเพื่อตั้งงบอุดหนุนจัดสรร