เรียนอะไร?

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตร
ที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือ
ผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำ
ไปใช้เพื่อ อ่านต่อ...

 

 

เรียนจบแล้วทำอะไร?

เรียนจบแล้วสามารถศึกษาต่อ
ทั้งในและต่างประเทศ หรือ
สามารถประกอบอาชีพเป็น
นักวิชาการ นักพัฒนาสื่อหรือ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทั้งในด้าน  อ่านต่อ...

สมัครอย่างไร?

การสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
สามารถทำได้ 2 วิธีคือ สมัคร
สอบตรง และการยื่นคะแนน
แอดมิชชั่น โดยมีหลักเกณฑ์
การรับเข้าศึกษา  อ่านต่อ...

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ รับสมัครนักศึกษารอบเพิ่มเติม (หลัง Admission)

 

ประกาศด่วน....
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม (รอบหลัง admission 2557) จำนวน 8 คน

 

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครและยื่นเอกสารคะแนน GPAX, O-NET, GAT, PAT1 ด้วยตนเอง

ได้ตั้งแต่วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2557 (เวลา 08.30-16.30 น.)

*** วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ปิดรับสมัครเวลา 12.00 น. ***

 

สมัครด้วยตนเองที่... สำนักงานโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา ชั้น 14 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...
02-419-8987 และ 02-419-5524 

 

Admission2557

 

แนะนำหลักสูตร

 

          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการแพทย์ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่หรือเพื่อการโฆษณาทั่วไปเสมือนหนึ่งการผสมผสานระหว่างสาขาวิชา ศิลปกรรม เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อชนิดต่างๆที่ศึกษาครอบคลุมสื่อ 5 ชนิดได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ หุ่นจำลอง การที่เรียนเกี่ยวกับสื่อหลายชนิด และเน้นให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติได้จริง ทำให้ผู้จบออกไปมีโอกาสในการได้งานทำมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาของการค้นหาตัวเองของนักศึกษาว่าตัวเองชอบสื่อชนิดใดหรือถนัดอย่างใดเป็นพิเศษจะได้ศึกษาต่อหรือเอาดีในสาขานั้นๆต่อไป

ตัวอย่างผลงานนักศึกษาตัวอย่างผลงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

คลิปแนะนำหลักสูตร