เรียนอะไร?

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตร
ที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือ
ผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำ
ไปใช้เพื่อ อ่านต่อ...

 

 

เรียนจบแล้วทำอะไร?

เรียนจบแล้วสามารถศึกษาต่อ
ทั้งในและต่างประเทศ หรือ
สามารถประกอบอาชีพเป็น
นักวิชาการ นักพัฒนาสื่อหรือ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทั้งในด้าน  อ่านต่อ...

สมัครอย่างไร?

การสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
สามารถทำได้ 2 วิธีคือ สมัคร
สอบตรง และการยื่นคะแนน
แอดมิชชั่น โดยมีหลักเกณฑ์
การรับเข้าศึกษา  อ่านต่อ...

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Admission2557

 

แนะนำหลักสูตร

 

          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการแพทย์ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่หรือเพื่อการโฆษณาทั่วไปเสมือนหนึ่งการผสมผสานระหว่างสาขาวิชา ศิลปกรรม เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อชนิดต่างๆที่ศึกษาครอบคลุมสื่อ 5 ชนิดได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ หุ่นจำลอง การที่เรียนเกี่ยวกับสื่อหลายชนิด และเน้นให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติได้จริง ทำให้ผู้จบออกไปมีโอกาสในการได้งานทำมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาของการค้นหาตัวเองของนักศึกษาว่าตัวเองชอบสื่อชนิดใดหรือถนัดอย่างใดเป็นพิเศษจะได้ศึกษาต่อหรือเอาดีในสาขานั้นๆต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
ตัวอย่างผลงานนักศึกษาตัวอย่างผลงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

ให้ผู้ที่มีชื่อในประกาศดังกล่าว เข้ารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

ตามวัน และเวลาที่กำหนดไว้

 

 

ถ้าหากไม่เข้ารายงานตัว ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ 

จะถือว่าสละสิทธิ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระบบรับตรง 2557

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยระบบรับตรงของคณะ ได้ที่นี่

คลิปแนะนำหลักสูตร

หน้า 1 จาก 2