ยื่นผลคะแนนสอบ GAT, PAT2, PAT6 (สำหรับระบบรับตรง 2...

ประกาศสำหรับนักเรียนที่สอบระบบรับตรงของหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ผู้สมัครสอบยื่นผลคะแนนสอบ GAT, PAT1, PAT6 พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ โดยผู้สมั...


Read More...
01234

เรียนอะไร?

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตร
ที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือ
ผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำ
ไปใช้เพื่อ อ่านต่อ...

 

 

เรียนจบแล้วทำอะไร?

เรียนจบแล้วสามารถศึกษาต่อ
ทั้งในและต่างประเทศ หรือ
สามารถประกอบอาชีพเป็น
นักวิชาการ นักพัฒนาสื่อหรือ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ทั้งในด้าน  อ่านต่อ...

สมัครอย่างไร?

การสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร
สามารถทำได้ 2 วิธีคือ สมัคร
สอบตรง และการยื่นคะแนน
แอดมิชชั่น โดยมีหลักเกณฑ์
การรับเข้าศึกษา  อ่านต่อ...

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แนะนำหลักสูตร

 

          หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการสร้างหรือผลิตสื่อชนิดต่างๆ สำหรับนำไปใช้เพื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการแพทย์ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์เพื่อการเผยแพร่หรือเพื่อการโฆษณาทั่วไปเสมือนหนึ่งการผสมผสานระหว่างสาขาวิชา ศิลปกรรม เทคโนโลยีการศึกษา นิเทศศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อชนิดต่างๆที่ศึกษาครอบคลุมสื่อ 5 ชนิดได้แก่ ภาพวาด ภาพถ่าย คอมพิวเตอร์ วีดิทัศน์ หุ่นจำลอง การที่เรียนเกี่ยวกับสื่อหลายชนิด และเน้นให้นักศึกษาทุกคนปฏิบัติได้จริง ทำให้ผู้จบออกไปมีโอกาสในการได้งานทำมากขึ้นนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาของการค้นหาตัวเองของนักศึกษาว่าตัวเองชอบสื่อชนิดใดหรือถนัดอย่างใดเป็นพิเศษจะได้ศึกษาต่อหรือเอาดีในสาขานั้นๆต่อไป

งานกีฬาสัมพันธ์ Siriraj fit&fun game 2013


นักศึกษาชั้นปี 2 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดละครเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม ในหัวข้อ "รักศิริราช" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรแพทย์ฯ และโรงเรียนในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รวมทั้งสิ้น 5 โรงเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะมีการแสดงละครที่สร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะแล้ว ในช่วงบ่ายยังมีการแข่งขันกีฬาสีซึ่งมีกีฬาทั้งหมด5 ประเภทด้วยกัน

ตัวอย่างผลงานนักศึกษาตัวอย่างผลงานนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม...

ยื่นผลคะแนนสอบ GAT, PAT2, PAT6 (สำหรับระบบรับตรง 2557)

 

ประกาศสำหรับนักเรียนที่สอบระบบรับตรงของหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ผู้สมัครสอบยื่นผลคะแนนสอบ GAT, PAT1, PAT6 พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ

 

โดยผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการได้ที่... โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา ชั้น 14 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่... 
โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ระบบรับตรง 2557

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โดยระบบรับตรงของคณะ ได้ที่นี่

คลิปแนะนำหลักสูตรคุณรู้จักหลักสูตรนี้จากสื่อใด?
ผลลัพธ์