นักศึกษา AEC


โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

 

หลักการและเหตุผล
         
ตามที่ประเทศอาเซียนได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีเริ่มต้นของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พิจารณาเห็นว่าการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับทุนอุดหนุนให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการการศึกษารวมทั้งเป็น การให้ความช่วยเหลือทางด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับอาเซียนและการพัฒนาระบบสุขภาพของอาเซียนต่อไป คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเห็นสมควรจัดทำโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่มีศักยภาพในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา
          2. เพื่อสร้างเครือข่ายบุคลากรที่ปฏิบัติงานในด้านการแพทย์ดั้งเดิมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการจัดการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน
          3. เพื่อเผยแพร่เกียรติภูมิของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล