สิ่งอำนวยความสะดวก

  • PDF
หอพัก


 • ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา (ศาลายา)
 

                            

            บ้านมหิดล ดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ การให้บริการระดับโลก Know what is needed, go extra miles and be advocate และ พันธกิจคือ ให้บริการและจัดสวัสดิการรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นสุข
           บ้านมหิดล ประกอบไปด้วย อาคารหอพัก 6 อาคาร ดังนี้
                  - บ้านพุทธรักษา (หอ 1-2)
                  - บ้านอินทนิล (หอ 3-4)
                  - บ้านชัยพฤกษ์ (หอ 6-7)
                  - บ้านกันภัยมหิดล (หอ 8-9)
                  - บ้านลีลาวดี (หอ 10)
                  - บ้านศรีตรัง (หอ 11)

      อัตราค่าธรรมเนียมบ้านพักนักศึกษา (หญิง)

รายการ บ้านพุทธรักษา บ้านลีลาวดี บ้านศรีตรัง
  ค่าธรรมเนียม (บาท/คน/เทอม) 3,000 6,000 8,000
  ค่าประกันของเสียหาย (บาท/คน/ปีการศึกษา) 500 1,000 1,000
  ค่ามัดจำลูกกุญแจ 100 100 250
รวมเป็นเงินทั้งสื้น 3,600 7,100 9,250

 
     อัตราค่าธรรมเนียมบ้านพักนักศึกษา (ชาย)

รายการ บ้านอินทนิล บ้านชัยพฤกษ์ บ้านกันภัย
 ค่าธรรมเนียม (บาท/คน/เทอม) 6,000 6,000 3,000
 ค่าประกันของเสียหาย (บาท/คน/ปีการศึกษา) 1,000 1,000 500
 ค่ามัดจำลูกกุญแจ 100 100 100
รวมเป็นเงินทั้งสื้น 7,100 7,100 3,600

หมายเหตุ : 
ทั้งนี้นักศึกษาที่พักอาศัยในบ้านมหิดลมีสิทธิใช้ไฟฟ้า ฟรี 50 ยูนิต / ต่อห้อง ถ้าใช้ไฟฟ้าเกินจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้ายูนิตละ 5 บาท

การเข้าพักอาศัย :
นักศึกษาสามารถจองห้องพักในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเรื่องวันจองจากประกาศการจองหอพัก ได้ที่ 
www.muhome.mahidol.ac.th และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-4419725 และสามารถจองได้ที่เว็บไซต์ www.student.mahidol.ac.th โดยระบุความประสงค์ ชื่อบ้านที่จะเข้าพักอาศัย การประกาศรายชื่อผู้เข้าอาศัยจะเป็นไปตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด กรณีที่นักศึกษาได้สิทธิ์ในการพักอาศัยและมีความประสงค์จะยกเลิกห้องพักในภายหลัง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียม

 • ที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา (ศิริราช) 

รายการ หอพักหญิง
(หอพัก 11 อาคาร A
)
หอพักชาย
อาคารหอพักและปฏิบัติการสารสนเทศ
(หอพักเจ้าพระยา)
  ค่าธรรมเนียม (บาท/คน/ปีการศึกษา) 6,000 6,000
  ค่าประกันของเสียหาย (จ่ายครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า) 1,000 1,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 7,000

หมายเหตุ : 
นักศึกษาที่พักอาศัยสิทธิใช้น้ำประปา ฟรี / ค่าไฟฟ้าฟ้าหน่วยละ 4 บาท ส่วนกลาง มีตู้เย็น ไมโครเวฟ เครื่องซักฟ้า ตู้อบผ้า 
ตู้น้ำดื่ม ทีวี

ติดต่อสอบถามและจองห้องพัก :
นักศึกษาสามารถจองห้องพักในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดเรื่องวันจองจากประกาศการจองหอพัก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา ชั้น 14  อาคารศรีสวรินทิรา โทร 02-4198987

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2013 เวลา 09:16 น.
  • PDF
ห้องสมุด

 
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

         

          ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 สำนักหอสมุด ได้พัฒนาการดำเนินงานระบบห้องสมุดใหม่ โดยเปลี่ยนเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Automated Library) โดยได้รับอนุมัติงบประมาณดำเนินงานในโครงการ พัฒนาห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนกลาง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2538-2540) โดยมติของคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ให้พัฒนาระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งเป็นระบบอัตโนมัติและสามารถเชื่อมโยงกันเป็นข่ายงานได้ทั่วประเทศ เป็นผลให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมที่จะให้บริการนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในระบบอัตโนมัติดังกล่าว ซึ่งจะอำนวยความสะดวก ให้แก่ผู้ใช้ห้องสมุด ในการตรวจสอบรายชื่อทรัพยากรห้องสมุดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในสำนักหอสมุด ศาลายา หรือในห้องสมุดคณะ/สถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือเรียกค้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน หรือเครื่องส่วนตัวมายังฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด ในลักษณะออนไลน์ผ่านระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ยังอำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้ในการยืมคืนทรัพยากรห้องสมุด ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยใช้ระบบ Barcode
          นอกจากสำนักหอสมุด จะให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังให้บริการแก่บุคคลภายนอกทั่วไป เนื่องจากสำนักหอสมุด มีความพร้อมในทรัพยากรสารนิเทศ ด้านสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มากกว่าห้องสมุดสถาบันอื่นๆ สำนักหอสมุด จึงได้รับแต่งตั้ง เป็น "ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาแพทยศาสตร์ ในข่ายงานระบบสารนิเทศแห่งชาติ"
           ปัจจุบันสำนักหอสมุดให้บริการวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรตามหลักสูตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยดำเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชื่อมโยงห้องสมุดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกัน มีทรัพยากรห้องสมุดในรูปแบบหลากหลาย โดยการจัดหาในรูปอิเล็กทรอนิกส์สามารถให้บริการแบบบูรณาการแก่ห้องสมุดเครือข่ายทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

          ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.li.mahidol.ac.th

 เวลาเปิดทำการ  
 เปิดภาคเรียน    วันจันทร์-วันศุกร์  08.00-19.00 น.  
   วันเสาร์  09.00-17.00 น.  
 ปิดภาคเรียน  วันจันทร์-วันศุกร์  08.30-16.30 น.  
   วันเสาร์  09.00-17.00 น.  
 ปิดบริการ  วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์    

 

หอสมุดศิริราช

          ความสำคัญและบทบาทของหอสมุดศิริราช ที่มีต่อคณะฯ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การให้บริการและการวิจัย เป็นที่ตระหนักและเด่นชัด คณบดีและผู้บริหารของศิริราชทุกยุคทุกสมัย ได้ให้การสนับสนุนกิจการของหอสมุดศิริราชอย่างเต็มที่สืบเนื่องตลอดมา
          หอสมุดศิริราช เป็นห้องสมุดแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยที่สั่งสมทรัพยากรสารสนเทศ สาขาแพทยศาสตร์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุด ให้บริการสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
          หอสมุดศิริราชให้บริการทั้งแก่ผู้ใช้ในคณะฯ และนอกคณะฯ ทั้งที่เป็นบุคคลและสถาบันทั้งประเทศ ด้วยทรัพยากรจำนวนมากที่ห้องสมุดได้สั่งสม และบริการของหอสมุดศิริราชที่มีขอบเขตกว้างขวางสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี

  เวลาเปิดทำการ    
  วันจันทร์-วันศุกร์   08.00-20.30 น.  
  วันเสาร์   08.30-16.30 น.  
  วันอาทิตย์   09.00-12.00 น.  
  วันหยุดนักขัตฤกษ์   ปิดบริการ  

ห้องสมุดโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา

รูป

          ห้องสมุดโรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนามีหนังสือภาษาไทยและต่างประเทศมากกว่า 300,000 เล่ม วารสารกว่า 80,000 เล่ม สื่อโสตทัศนวัสดุกว่า 15,000 รายการ และมีคอมพิวเตอร์เครือข่าย (Internet) ไว้บริการนักศึกษา
          รวมทั้งให้บริการตรวจสอบรายการการยืม การค้นหาหนังสือ วารสาร สื่อดิจิตอล ตัวอย่างชิ้นงาน และรูปเล่มโครงงานส่วนบุคคล

เวลาเปิดทำการ    
วันจันทร์-วันศุกร์   08.30-16.30 น.  
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   ปิดบริการ  
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2013 เวลา 09:16 น.
  • PDF
สถานที่ออกกำลังกาย

 

Fitness Center Salaya

           ครบครันไปด้วยเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัยได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีห้องกิจกรรม ห้องอบไอน้ำ ห้องซาว์น่า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า และมีผู้ชำนาญการด้านสุขภาพ และผู้ได้รับการอบรมทางด้านสุขภาพและการออกกำลังกาย

เวลาให้บริการ    
วันจันทร์-วันศุกร์ 07.00-20.00 น.  
วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 08.30-20.00 น.  

 

 

  

Siriraj Fitness Center

          ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงได้ดำริให้มีการสร้าง Fitness Centre แห่งใหม่ขึ้น เพื่อสามารถรองรับกับจำนวนบุคลากรภายในคณะแพทย์ฯที่มีเป็นจำนวนมากได้ โดยจะดำเนินการสร้างบริเวณลานจอดรถชั้น 11 อาคารจอดรถ 2 หอกีฬาศิริราชสัมพันธ์ ซึ่งหากการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก็จะมี Fitness Centre ที่มีการบริการครบถ้วนเช่นเดียวกับ Fitness Centre ชั้นนำของเอกชน

เวลาให้บริการ    
วันจันทร์-วันศุกร์ 6:00 - 22:00 น.  
วันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 8:00 - 20:00 น.  

  

  

  

สนามกีฬากลางแจ้ง


สนามเปตอง (ข้างหอพักพยาบาล 3)
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 12.00-20.00 น.

สนามเทนนิส เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

สนามฟุตซอล เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.

สนามบาสเกตบอล/วอลเล่ย์บอล แบ่งช่วงเวลาการเปิดให้บริการสำหรับนักศึกษา และบุคลากร ดังนี้

การใช้สนาม จันทร์  อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
10.00 - 20.00  บาสเกตบอล
บุคลากร
วอลเลย์บอล
นักศึกษา
บาสเกตบอล
บุคลากร
วอลเลย์บอล
บุคลากร
บาสเกตบอล
บุคลากร
บาสเกตบอล
นักศึกษา
20.00 - 22.00  วอลเลย์บอล
นักศึกษา
บาสเกตบอล
นักศึกษา
วอลเลย์บอล
นักศึกษา
บาสเกตบอล
นักศึกษา
วอลเลย์บอล
นักศึกษา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  

 สนามกีฬาในร่ม

 

 

การใช้สนาม จันทร์ อังคาร  พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 แบดมินตัน 08.30-19.30  - 08.30-22.00 - 08.30-22.00 12.00-20.00
 เทเบิลเทนนิส 08.30-19.30 - 08.30-22.00 - 08.30-22.00 12.00-20.00
 บาสเกตบอล - 08.30-22.00 - 08.30-22.00 - -
 วอลเลย์บอล 19.30-22.00 - - - - -

หมายเหตุ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดให้บริการ

 

 

 

สระว่ายน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

นักศึกษาที่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (แสดงบัตร)
ค่าสมาชิกรายปี 300 บาท เสียค่าบริการลงสระครั้งละ 20 บาท

เวลาให้บริการ    
วันจันทร์ 11.00-20.00 น.  
วันอังคาร – วันอาทิตย์ 07.00-20.00 น.  
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2013 เวลา 15:33 น.
  • PDF
สถานที่จำหน่ายอาหาร

 
 • มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา          
          ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลมีห้องอาหารขนาดใหญ่ที่สะอาด สะดวก และทันสมัย ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไม่รวมถึงซุ้มอาหาร และร้านอาหารชื่อดัง อาทิเช่น Black Canyon, True Coffee เป็นต้น ที่กระจายตามจุดต่างๆของอาคารเรียนอีกเป็นจำนวนมาก จึงสร้างความสะดวกสบายต่อการนั่งพักผ่อนของนักศึกษา ทั้งยังมีความเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีแหล่งทานอาหาร บริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย โดยมีอาหารบริการหลากหลายประเภท ทั้งอาหารไทย อาหารอีสาน อาหารเหนือ อาหารใต้ อาหารอิสลาม อาหารญี่ปุ่น ผลไม้ตามฤดูกาล และของหวานต่างๆที่มีให้เลือกบริโภคมากมาย

 

สถานที่สำหรับโรงอาหาร

   
 

- MU_Cafeteria
  (อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล)
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
- Princess Cafe ข้างคณะศิลปศาสตร์
- The Herb Garden Restaurant ชั้น 2 MUIC
- The Little Mango Bar ชั้น 6 ศาลายาพาวิลเลียน

- ร้าน Fresh Coffee Bakery Food (บัณฑิตวิทยาลัย)
- ร้าน ฮ.นกฮูก หลังสถาบันวิจัยโภชนา
- ร้านก๋วยเตี๋ยวแม่ หลังสถาบันวิจัยภาษาฯ
- ร้านมิวสิคแสควร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- ร้านท่ารถ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- ร้านสยามสเต็ก ด้านข้าง สนง.อธิการบดี
- ร้านอาหารและเครื่องดื่ม Roll Queen
- เรือนโสเหล่ คณะสิ่งแวดล้อมฯ

 


 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

มีร้านค้าจำหน่ายอาหารราคาย่อมเยา สะอาด ถูกสุขลักษณะตามแหล่งต่างๆ ดังนี้
     1. ร้านค้าสวัสดิการคณะฯ
             - หอพักพยาบาล 3, 4 (หอ 8 ชั้น)
             - หอประชาธิปไตย
             - หอพักแพทย์ 10 ชั้น
     2. สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช
     3. คณะพยาบาลศาสตร์
     4. ร้านค้าสวัสดิการ อาคารศรีสวรินทรา

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2013 เวลา 15:35 น.
  • PDF
Shuttle Bus

 


           มหาวิทยาลัยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากร จึงจัดให้มีรถโดยสารรับส่งระหว่างวิทยาเขต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานขอบุคลากร และสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา โดยมุ่งหวังให้ผู้ใช้บริการ ได้รับบริการที่ดี มีสวัสดิภาพที่ปลอดภัย และประหยัดที่สุด  


ดาวน์โหลดตารางเดินรถ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2013 เวลา 18:26 น.

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 2