ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติ

 ประวัติฝ่ายสารสนเทศ

          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นคณะที่ใหญ่คณะฯ หนึ่ง ในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ นอกจากนี้ยังให้บริการแก่ประชาชนในด้านการพยาบาลอีกปีละกว่า 1 ล้านคน ดังนั้นปริมาณงานและข้อมูลนั้นมีจำนวนมาก ยากแก่การบริหารและดำเนินการ เดิมทางแผนกเวชระเบียน และสถิติ ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการประมวลผลข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาล เมื่อปริมาณงานต่างๆ เพิ่มขึ้น  ทางคณะฯ จึงได้มีการพิจารณานำคอมพิวเตอร์มาใช้งานภายในคณะฯ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ

           คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่เลือกหา สถานที่ โครงสร้าง ส่วนประกอบของตำแหน่งที่จะติดตั้งกับพิจารณาและดำเนินการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ IBM ซึ่งศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีดำริที่จะให้มาอยู่ในความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งต่อมาคณะกรรมการได้ลงความเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานั้นสูงมากเกินไป จึงได้ยกเลิกโครงการนั้นและเสนอว่าควรที่จะใช้ระบบ On-line ต่อพ่วงกับเครื่อง Perkin Elmer S/3230 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (กองเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องนี้  (4 ม.ค. 2526) ทางคณะฯ ได้อนุมัติให้ใช้เงินจากศิริราชมูลนิธิ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มีมติเห็นชอบที่จะติดตั้ง Terminal Computer ระบบ On-line จากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้ลงความเห็นใหม่ว่าเงินจากศิริราชมูลนิธิสามารถที่จะซื้อ Minicomputer ได้ และสามารถต่อ On-line กับศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  Perkin Elmer S/3230 พร้อมอุปกรณ์ขึ้น เพื่อใช้ในการทำงานต่างๆ ของคณะฯ และจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์" ขึ้น เมื่อปี 2527  เพื่อรับผิดชอบงานคอมพิวเตอร์ของคณะฯ ทั้งหมด

           การเปิดศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเสด็จแทนพระองค์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2527 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างยิ่ง

           ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศิริราชเป็นงานเวชสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2532 ตามพระราชกฤษฎีกา และเปลี่ยนผู้บริหารจากผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ มาเป็นรองคณบดีฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ  ตั้งแต่ปี 2541 ในปี 2553 ได้ปรับจากงานเวชสารสนเทศ มาเป็นฝ่ายสารสนเทศ กำกับดูแลโดยรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ

           ขอบข่ายการดำเนินงานในขณะนั้น ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศิริราชเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ

 1. รับผิดชอบงานการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดของคณะฯ
 2. บริการด้านการใช้คอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานและบุคลากรของคณะฯ
 3. ใช้คอมพิวเตอร์ในงานรักษาพยาบาล และควบคุมการใช้จ่ายวัสดุของหน่วยงานในคณะฯ
 4. รวบรวมสถิติ ข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ
 5. ดำเนินการตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมอบหมาย

และมีบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ศิริราช จำนวน 9 คน เมื่อเริ่มก่อตั้ง ปี 2527 ปัจจุบันมีบุคลากร จำนวน 138 คน (ปี 2554)

 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

 • ปี 2526 - 2535  ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในขณะนั้น มีจำนวน 3 ชุด คือ
  • เครื่อง Concurrent computer S/3205 พร้อมอุปกรณ์
  • เครื่อง  Concurrent computer S/3230 XP พร้อมอุปกรณ์
  • เครื่อง ND-100 Compact พร้อมอุปกรณ
 • ปี 2536 – 2542 ได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทั้งหมดจำนวน 9 ชุด เป็นเครื่อง IBM รุ่น RISC 6000 จำนวน 3 ชุด, IBM RISC 360 จำนวน 5 ชุด และ IBM F50 จำนวน 1 ชุด
 • ปี 2543 – ปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบงาน จากระบบ Unix มาเป็นระบบ Windows และมีการพัฒนาระบบเพิ่มเติมตามนโยบายของคณะฯ และนโยบายของรัฐบาล โดยมีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพิ่มเติมอีก รวมทั้งหมดในปัจจุบันจำนวน 220 ชุด อุปกรณ์เครือข่าย (Switch) 530 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์ 6,000 เครื่อง และสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (ใน 65 ตึก) 6,500 จุด

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย เอื้ออำนวยให้กระบวนการปฏิบัติงานของคณะฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริการ ทางการแพทย์ การศึกษา การวิจัย และวิชาการ (Support all of faculty mission)
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะฯ ทุกด้านให้ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทั้งข้อมูลการแพทย์ ข้อมูลการเงิน ข้อมูลการบริการ (Management Information System) ระบบการเรียกเก็บเงินผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ระบบ Data Warehouse ระบบ SAP
 • พัฒนาความรู้ด้านสารสนเทศแก่บุคลากรในคณะฯ (Training IT Competency) ฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรคณะฯ
 • ดูแลระบบสารสนเทศให้ดำเนินการได้ตลอดเวลา และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Maintain IT Facility with Security and Full Function)
 • พัฒนาโครงการตามนโยบายคณะฯ และนโยบายรัฐบาล