ตารางสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน หลักสูตรป. บัณฑิตชั้นสูงฯ ประจำปีการศึกษา 2555

 

ตารางสอนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ประจำปีการศึกษา 2555 
คณะแพทยศาสตร์ศิริาชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น. 
 

วิชาเลือก 1 : การบริหารจัดการทางการแพทย์ (SIID 523)  วันพุธ เวลา 15.00 – 17.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1

13  มิย. 55   1.        

กฎหมายน่ารู้ทางการแพทย์

ศ.แสวง  บุญเฉลิมวิภาส

20 มิย. 55    2.

ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการที่แพทย์ควรทราบ

ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ผศ.นพ.เสถียร สุขพณิชนันท์,

รศ.พญ.ดาราวรรณ  วนะชิวนาวิน

ภาควิชาพยาธิวิทยา ,รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย   กีรติสิน, ผศ.พญ.ศันสนีย์  เสนะวงษ์

27 มิย. 55    3.
 
โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ เกณฑ์และแนวทางดำเนินการ
ผศ.พญ.สุพร อภินันทเวช , ผศ.นพ.ธีระ  กุลลดาเรืองไกร
 
4 กค. 55      4.
 
การบริหารจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
ผศ. นพ.ธีระ  ฤชุตระกูลและคณะ 
 
11 กค. 55    5.
 
แนวคิดในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สำหรับโรงพยาบาล
ศ.พญ.ดวงมณี  เลาหประสิทธิพร
ทำอย่างไรไม่ถูกฟ้องปัญหาจากองค์กรแพทย์
ผศ.นพ.จักรพงศ์   นะมาตร์
 
18 กค. 55    6.
 
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพ
รศ. นพ.ประดิษฐ์  สมประกิจ 
 
25 กค. 55    7.
 
จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research: How we do it?
อ.นพ.อัครินทร์  นิมมานนิตย์
 
15 สค. 55    8.
 
การบริหารเพื่อลดความสูญเปล่าในระบบงานโรงพยาบาล (Lean Management) รศ. นพ.เชิดชัย นพมณีจารัสเลิศ 
 
8  กย. 55

สอบ  ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3

 

วิชาบังคับ : วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์   ศรคร 521  (SIID 521)  วันพุธ 15.00 - 17.00 น.
สถานที่ : ห้องสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1
 
1  สค. 55                  
 
Coagulopathy and Blood Component Therapy
- Coagulation and Common coagulopathy in adults
อ.นพ.ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์
- Common coagulopathy in pediatrics
ผศ.นพ.บุญชู พงศ์ธนากุล
- Blood component therapy
อ.พญ.ปาริชาติ เพิ่มพิกุล
สค. 55
 
  Practical Use and Common Pitfalls of Laboratory Investigations
 
- Basic laboratory test: General concept
ผศ.นพ.เสถียร สุขพณิชนันท์
- Basic laboratory test in infectious disease
รศ.ดร.นพ.ภัทรชัย กีรติสิน
- Common pitfalls in ordering laboratory tests
ผศ.พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์
22 สค. 55
Principle of Sepsis Management for Outcome Improvement
ศ. พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพรร   ศ. นพ.ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล
ศ. พญ. สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์            ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง
อ. นพ.วิทูร ชินสว่างวัฒนกูล           ผศ.นพ.มานพชัย  ธรรมคันโธ
29 สค. 55

Drung Allergy
          - Basic immunology for clinicians

 อ.นพ.วรวิชญ์ เหลืองเวชการ

- Drung hypersensitivity

อ.นพ.อภิชาติ วัลยะเสวี

- Rash from Drung allergy

ผศ.พญ.ปภาพิต ตู้จินดา 

5  กย. 55   
 Essential Knowledge in HIV Infection
- Basic structures and pathogens
ศ.พญ.รวงผึ้ง  สุทเธนทร
- Epidemiology and mode of transmission
รศ.นพ.วินัย  รัตนสุวรรณ
 - Management of HIV/AIDS patients        
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
12 กย. 55      
Application of Molecular Biology in Clinical Use
- Basic molecular biology for clinicians  
อ.นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์
- Application in common diseases                     
ผศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร
 - Application in oncology
รศ.นพ.สิทธิ์ สาธรสุเมธ
19 กย. 55   ประชุมวิชาการ
26 กย 55
Applied Pulmonary Physiology and Clinical Correlations
ผศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ     อ.นพ.เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ
ผศ.ดร.พญ.เบญจมาศ ช่วยชู
6 ตค. 55      
สอบ  ศรคร  ๕๒๒  วัดความรู้ภาษาอังกฤษ  (9.00 น.)
ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ  ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
13 ตค.  55  สอบครั้งที่ 1 ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3
 
    
วิชาบังคับ : วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกสัมพันธ์   ศรคร 521  (SIID 521)  วันพุธ 15.00 - 17.00 น.
สถานที่ : ห้องสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1   
 
3 ตค.55 
Principle of Stem cell and Organ Transplantation
- Principle of stem cell transplantation
ผศ.พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ
- Solid organ transplantation: medical aspect
อ.พญ.นลินี เปรมัษเฐียร
- Solid Organ transplantation: surgical aspect
อ.นพ.ประวัฒน์ โฆสิตะมงคล
10 ตค.55   
Application of radiology for physicians
- Current diagnostic radiology for emergency situation
อ.พญ.ศิริวรรณ ปิยพิทยานันท์
- Current interventional radiology for emergency situation
อ.นพ.สมราช  ธรรมธรวัฒน์
-  Common application of nuclear medicine
รศ.พญ.ภาวนา  ภูสุวรรณ
17 ตค.55   
Emerging Infectious Diseases, Mechanisms and Prevention
- Mechanisms of emerging Infectious diseases
ผศ.ดร.นพ.ชาญวิทย์ ตรีพุทธรัตน์
- Principle of management
ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง
- Prevention
ผศ.นพ.สุสัณห์ อาศนะเสน
24 ตค.55
 
 Vaccination: From basic knowledge to current clinical application
- Principle of vaccination and clinical application in pediatrics
ผศ.พญ.เกษวดี ลาภพระ
- clinical application in adults
รศ.นพ.วินัย รัตนสุวรรณ
31 ตค.55       
 Physiology of Aging and Principles of Geriatric Care
- Neurological problems in elderly
ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ
- Common geriatric problems
รศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย
- Principle of geriatric care
รศ.พญ.วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
7  พย. 55 
Pain Control: from Basic Knowledge to Clinical Practice guideline
- Pathophypiology of pain
รศ.ดร.พญ.กนกวรรณ ติลกสกุลชัย
- Principle of chronic pain management
รศ.นพ.ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช
- Principle of cancer pain management
รศ.พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
14 พย. 55        
ปาฐกถาพิเศษ เกียรติยศ - 1
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ห้องบรรยายอวย  เกตุสิงห์  อาคารศรีสวรินทิรา  ชั้น 3
21 พย. 55
ปาฐกถาพิเศษ เกียรติยศ - 2
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3
22 ธค. 55 สอบครั้งที่ 2  ห้องคอมพิวเตอร์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3
 
 
วิชาเลือก ๒ : การสื่อสารและสารสนเทศทางการแพทย์ ศรคร 525 (SIID 525) วันพุธ 15.00 - 17.00 น.
สถานที่ : ห้องคอมพิวเตอร์ ศรีสวรินทิรา ชั้น 6
 
12 ธค.55     1
พื้นฐาน ขอบเขต และความสำคัญของสารสนเทศทางการแพทย์ – 1
อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ 
19 ธค.55     2
พื้นฐาน ขอบเขต และความสำคัญของสารสนเทศทางการแพทย์ - 2
อ.พญ.วราลักษณ์   ศรีนนท์ประเสริฐ
26 ธค.55     3
มุมมองสำคัญ ด้านสารสนเทศทางการแพทย์
อ.นพ.ชนินทร์   ลิ่มวงศ์ อ.พญ.วันรัชดา  คัชมาตย์
2  มค.56      4
การจัดเก็บข้อมูล และการจัดเก็บเอกสารอ้างอิง
อ.ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ 
9 มค.56       5
การประยุกต์ใช้งาน: PICO – Problem, Intervention, Comparison, Outcome
อ.นพ.ชนินทร์   ลิ่มวงศ์ อ.พญ.วราลักษณ์   ศรีนนท์ประเสริฐ
อ.พญ.วันรัชดา  คัชมาตย์
16 มค.56     6
การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง และการค้นคว้าร่วม
อ.ดร.ประพัฒน์  สุริยผล
23 มค.56     7
ทักษะการพูดในที่ชุมนุม และการนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ
 
20 กพ.56     8
Case Study / นำเสนองานกลุ่ม
อ.ดร.นพ.บดินทร์, อ.นพ.ชนินทร์,อ.นพ.อัครินทร์,
อ.พญ.วราลักษณ์ อ.พญ.วันรัชดา, อ.ดร.ประพัฒน์
 
 
วิชาแกน : ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์  ศรคร ๕๒๔ (SIID 524) (วันพุธ 15.00 - 17.00 น.)
สถานที่ : ห้องสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1
 
30 มค.56     1

Overview of Research Methodology 

ศ.นพ.วิษณุ  ธรรมลิขิตกุล

6 กพ.56       2

Primary Study Research Methodology I

ผศ.นพ.เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ

13 กพ.56     3

Primary Study Research Methodology II 

รศ.พญ.ศิริพร  ปิติมานะอารี

27 กพ.56     4

Secondary Study Research Methodology I 

อ.นพ.อัครินทร์  นิมมานนิตย์

6 มีค.56       5

Secondary Study Research Methodology II 

ผศ.นพ.กมล  อุดล

13 มีค.56     6

Ethical Issues in Clinical Research and Preparation of Research Proposal

ศ.พญ.จารุพิมพ์  สูงสว่าง ศ.นพ.วิษณุ  ธรรมลิขิตกุล


 
วิชาบังคับ : ภาษาอังกฤษสำหรับแพทย์ โดย William Lee Bloch  ศรคร ๕๒๒ (SIID 522)  (วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.)
สถานที่ : ห้อง 352  ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 3
 
20-Oct-12    1 Introduction - Taking a history 1
27-Oct-12    2 Taking a history 2
3-Nov-12      3 Taking a history 3
10-Nov-12    4 Examining a patient
17-Nov-12    5 Examining a patient 2
24-Nov-12    6 Special examinations
5-Jan-13       7 Special examinations 2
12-Jan-13     8 Investigations
19-Jan-13     9 Making a diagnosis
26-Jan-13    10 Treatment
2-Feb-13     11 Writing a letter of reference: from general practitioner to specialist
9-Feb-13     12 Language functions in medical writing
16-Feb-13   13 USMLE Step 2 CS style
23-Feb-13   14 Project presentations: Doctor–Patient–Specialist interview, consultation, case discussion
2-Mar-13     15 Going aboard for international education
 
 

16-Mar-13 (Saturday)      สอบ ศรคร ๕๒๒ (SIID 522)    ภาษาอังกฤษ (เช้า) (09.00 น. - 12.00 น.)

          ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์  ชั้น 7

 
งานการศึกษาระดับหลังปริญญา
ฉบับวันที่ 31.08.55