เม.ย.13

ผลการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กติดเกม

หลังจากที่ได้ดำเนินการเท่าที่จะทำได้ในปริบทของโรงเรียนโดยดำเนินการกับนักเรียน ม. 2  ในปีการศึกษา  2556  ได้ข้อสรุปดังนี้

1.  โดยภาพรวม

1.1.  นักเรียนติดเกม    ลดลง ร้อยละ 0.38  ความคิดเห็นของครู คือ  ครูไม่ใช่หมอที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาเด็กติดเกม  และครูก็ไม่ได้รักษาเด็กกลุ่มนี้ 

1.2.  นักเรียนกลุ่มเกือบติดเกม  ลดลง  ร้อยละ  3.95      

1.3   นักเรียนกลุ่มไม่ติดเกม   เพิ่มขึ้น  ร้อยละ  4.34

ผลเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเด็กะหนักและห็นผลเสียของการติดเกม

2.  เมื่อพิจารณาในรายบุคคล  พบว่า

2.1  นักiรียนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย  ร้อยละ  84.21   เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนและหลังการทดสอบการติดเกม   ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเด็กที่ติดอยู่เดิมยังคงติดเกมอยู่ ร้อยละ  3.76   กลุ่มที่เกือบติดก็ยังคงเกือบติด  ร้อยละ  5.64  ส่วนกลุ่มที่ไม่ติดก็ไม่ติดเช่นเดิม  ร้อยละ  74.81  เมื่อนำกลุ่มที่เกือบติดมารวมกับกลุ่มที่ไม่ติดได้ค่าร้อยละ 80.45   ที่เป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กติดเกมที่ดำเนินการได้ผลดี

2.2  นักเรียนที่เปลี่ยนแปลงสภาพการติดเกม  แบ่งได้  2  กลุ่ม คือ

2.2.1  กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้น  คือ  นักเรียนกลุ่มที่ติดเกมเปลี่ยนเป็นไม่ติดเกม  หรือ  เกือบติดเกม  และนักเรียนกลุ่มที่เกือบติด  เปลี่ยนเป็นไม่ติด  มีร้อยละ  7.89

2.2.2  กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงในทางแย่่ลง  คือ  นักเรียนกลุ่มที่ไม่ติดเกมเปลี่ยนเป็นเกือบติดเกม  หรือ  ติดเกม  และนักเรียนกลุ่มที่เกือบติดเกม  เปลี่ยนเป็น ติดเกม  มีร้อยละ  7.89

ข้อมูลทั้งหมดนี้วัดโดยใช้แบบทดสอบการติดเกมฉบับเด็ก  ซึ่งอาจมีตัวแปรสอดแทรกหลายด้าน  ได้แก่  สภาพการทดสอบในขณะนั้น  การเสแสร้งแกล้งทำของนักเรียน   ตรงนี้เป็นข้อจำกัดของการวัดครั้งนี้

 

#1 ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ