ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “How should Thailand produce ideal medical graduates for the ASEAN Community?” ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

งานวิเทศสัมพันธ์และสู่ความเป็นเลิศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ  “How should Thailand produce ideal medical graduates for the ASEAN Community?” ในวันพุธที่ 28 กันยายน  2554  เวลา 08.30 – 15.00 น.  ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A  อาคารพระศรีสวรินทรา  โรงพยาบาลศิริราช  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ก.ย. 54 โปรดสำรองที่นั่งได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ โทร 9465 - 6 โทรสาร 02 -418 -1621 หรือ email: siirce@diamond.mahidol.ac.th

 

 

หัวข้อที่น่าสนใจได้แก่ “ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2558” โดย   ดร. สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), “โรงเรียนแพทย์ไทย ควรผลิตบัณฑิตแพทย์อย่างไร ให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับประชาคมอาเซียน” โดย ศ. คลินิก นพ. ธีรวัฒน์   กุลทนันทน์   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล, ”การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้เข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)” โดย ผศ. นพ. มงคล เลาหเพ็ญแสง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา, เรื่อง “ประชาคมอาเซียนปี 2558 และผลกระทบต่อสาธารณสุขของประเทศไทย” โดย คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์ นายกสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย นอกจากนั้น มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการ เป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ “คุณสมบัติของบัณฑิตแพทย์ไทยในประชาคมอาเซียน”, “ผลดีและผลเสียของประชาคมอาเซียนที่มีต่อโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทย” และ “หลักสูตรของแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติ”