Skip to Content

ประกาศผลกิจกรรม Siriraj CoP of The Year 2018

heartรางวัล Siriraj CoP of The Year : The Best of Knowledge Sharing 2018

      ได้แก่ CoP : ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง

heartรางวัล Siriraj CoP of The Year : The Best of Knowledge Learning 2018

      ได้แก่ CoP : ความปลอดภัยในเรื่องยา (Medication Safety)

heart รางวัล Siriraj CoP of The Year : Siriraj CoP Popular Vote 2018

Frozen stress & Spread happy

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติ CoP จิตเวช
เรื่อง Frozen stress & Spread happy
โดย หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

Safety mind

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติ CoP จิตเวช

เรื่อง Safety mind

โดย หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์

Syndicate content


Dr. Radut