Skip to Content

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2560 ปี 3

                

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

           - Download รูปแบบ PDF

แบบประเมิน "ความพึงพอใจของสมาชิก KM ในการใช้บริการ Siriraj KM Website" ประจำปี 2559

                    

คำชี้แจง  วัตถุประสงค์ของการประเมินการใช้บริการ Siriraj KM Website เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่า

ถอดความรู้จากการบรรยายแนวคิด Lean เรื่อง Trauma management และ Stroke fast track

              

ถอดความรู้จากการบรรยายแนวคิด Lean เรื่อง Trauma management และ Stroke fast track

วันพฤหัสบดีที่  12 มกราคม 2560 เวลา 10.30-11.45 น.ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

วิทยากร

  • อ. นพ.จตุพร ศิริกุล สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • รศ. นพ.ยงชัย นิละนนท์   สาขาวิชาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Syndicate content


Dr. Radut