Skip to Content

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2560 ปี 3

                

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

           - Download รูปแบบ PDF

สิทธิเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืออะไร และมีสิทธิอะไรบ้าง?

สาระความรู้ CoP กระบวนการพัฒนางานบริการและระบบประกันสุขภาพ เรื่องสิทธิเหรียญพิทักษ์เสรีชนคืออะไร และมีสิทธิอะไรบ้าง?

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบันทึกข้อมูลรหัสบัญชีและรหัสหน่วยงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 งานประเมินต้นทุน ฝ่ายการคลัง ได้มีการนำเสนอโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกข้อมูลรหัสบัญชีและรหัสหน่วยงาน ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายการคลัง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องจากผู้ปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะช่วยให้คณะฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และลดความผิดพลาดของข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Syndicate content


Dr. Radut