Skip to Content

แบบประเมิน "ความพึงพอใจของสมาชิก KM ในการใช้บริการ Siriraj KM Website" ประจำปี 2559

                    

คำชี้แจง  วัตถุประสงค์ของการประเมินการใช้บริการ Siriraj KM Website เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่า

ต้อนรับปีใหม่ และสมาชิกใหม่ของกลุ่ม CoP respiratory

CoP Respiratory ต้อนรับสมาชิกใหม่ ปี 2560 จัดกิจกรรมให้ความรู้ KM สาธิตและทดลองการใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 29/12/2017

             

Syndicate content


Dr. Radut