Skip to Content

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2560 ปี 3

                

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

           - Download รูปแบบ PDF

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “ผสานพลังจากภายในสู่การรับรองมาตรฐานรายโรค (DSC)”

                

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18

เรื่อง “ผสานพลังจากภายในสู่การรับรองมาตรฐานรายโรค (DSC)”

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00-14.30 น.

ณ ห้อง Sapphire 106 ศูนนย์ประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

สาระความรู้ CoP การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เรื่อง "ล้างมืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ"

              

สาระความรู้ CoP การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ เรื่อง "ล้างมืออย่างไรให้มีประสิทธิภาพ"

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร 

Syndicate content


Dr. Radut