Skip to Content

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2560 ปี 3

                

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

           - Download รูปแบบ PDF

แบบประเมิน "ความพึงพอใจของสมาชิก KM ในการใช้บริการ Siriraj KM Website" ประจำปี 2559

                    

คำชี้แจง  วัตถุประสงค์ของการประเมินการใช้บริการ Siriraj KM Website เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้รับใช้ในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของท่านมากขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่า

Syndicate content


Dr. Radut