Skip to Content

ขอเชิญชวนชาวศิริราชร่วมกิจกรรม Siriraj CoP of the Year 2018

 

           งานจัดการความรู้จึงจัดกิจกรรม Siriraj CoP of the Year 2018 เพื่อยกย่องชมเชย สร้างขวัญกำลังใจ ให้กับกลุ่ม CoP ที่มีการดำเนินการผ่านกระบวนการจัดการความรู้  ได้แก่ ค้นหา รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนสามารถสร้างและต่อยอดเป็นองค์ความรู้ แนวปฏิบัติ และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงาน และคณะฯ

ประกาศผลกิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2561

heart รางวัลเรื่องเล่ารูปแบบงานเขียน จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 

เรื่อง  “You will never walk alone”
นายพุฒินันท์ รังสรรค์โลหะกุล
งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรื่อง  “รอยยิ้มในความมืด”
นางณัชชา จันทร์วราภา 
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เรื่อง  “Acute Care เรา Care”
พว. จุฬาพร ประสังสิต 
งานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

สาระความรู้โรคผิวหนัง เรื่อง "ผื่นแพ้ยา (Drug Eruption)"

สาระความรู้กลุ่ม CoP ชุมชนนักปฏิบัติโรคผิวหนัง
โรคผิวหนังอักเสบ (Seborrheic Dermatitis)
คลิกดาวน์โหลดเอกสาร enlightened

Syndicate content


Dr. Radut