Skip to Content

คำถาม LO เพื่อใช้ในการสำรวจระหว่างปี Leading Indicator

 

KM ขอนำเสนอคำถาม LO เพื่อใช้ในการสำรวจระหว่างปี Leading Indicator

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เมนูคลังความรู้ Click ได้ที่นี่

การสังเกตอาการผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก

การสังเกตอาการผู้ป่วยที่มีภาวะกลืนลำบาก (ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม)

Syndicate content


Dr. Radut