Skip to Content

คลังความรู้

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2562
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมกราคม 2562
รู้จักและเข้าใจการบริหารบุคลากรต่าง Gen
ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 8/2561
Quality Fair ประจำปี 2561 เรื่อง “เสริมพลัง สร้างคนทำงาน สู่ Smart people, Smart work”
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนธันวาคม 2561
การใช้กระบวนการจัดการความรู้ในพันธกิจการศึกษา
Quality Fair ประจำปี 2561 เรื่อง “Smile @ Change by Living Innovation: นวัตกรรมการทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข”
Quality Fair ประจำปี 2561 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “SMART Organization for Sustainability: องค์กรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน”
Quality Fair ประจำปี 2561 บรรยาย เรื่อง “Siriraj Quality Management towards SMART Organization”


Dr. Radut