Skip to Content

คลังความรู้

บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2562
ทำ KM อย่างไร ให้ครบกระบวนการ
พลังจาก CoP นำสู่เป้าหมายอย่างสร้างสรรค์
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 : เรื่อง “คุณลิขิตครึ่งทศวรรษ นักถอดบทเรียนคุณภาพ”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 : เรื่อง “From Global to National Movement on Quality and Safety in Healthcare”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 : เรื่อง “2P Safety เรื่องดีดี ที่ยาก แต่ทำได้”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 : เรื่อง “หนึ่งเป้าหมาย...หลายเส้นทาง…สู่จิตวิญญาณในการทำงาน”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 : เรื่อง “Life is Miracle”
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนเมษายน 2562
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมีนาคม 2562


Dr. Radut