Skip to Content

คลังความรู้

ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และ Mind map)"
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 เรื่อง “หนึ่งชีวิตที่เปลี่ยนชีวิตคนทั้งโลก”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 เรื่อง “เคล็ดลับขยับคุณภาพ Benchmarking ด้วย THIP”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 เรื่อง “ผู้นำที่ลูกน้องถวิลหาในยุค 4.0”
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย…AAR สไตล์ศิริราช
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561


Dr. Radut