Skip to Content

คลังความรู้

บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2560
ผลงานที่ได้รับรางวัลเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: KM Inspiration ปี 3
ไฟล์นำเสนอจากการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 6/2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนตุลาคม 2560
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนตุลาคม 2560
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนตุลาคม 2560
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เรื่อง “S2: SMART การทำงานอย่างมีคุณค่า”
KM Society : บริการด้วยใจก้าวไกลสู่ Platinum Winner กับงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย


Dr. Radut