Skip to Content

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน (Dialogue, Storytelling และ Mind map)"
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมิถุนายน 2561
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย…AAR สไตล์ศิริราช
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนเมษายน 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนเมษายน 2561


Dr. Radut