Skip to Content

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนมีนาคม 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนมีนาคม 2561
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนมีนาคม 2561
ไฟล์นำเสนอ: อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ถอดบทเรียนแบบเรียบง่าย สไตล์ Siriraj”
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
KM Role Model ด้าน LO (องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 2)
KM Role Model ด้าน LO (องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภาควิชาตจวิทยา ตอนที่ 1)
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนมกราคม 2561


Dr. Radut