Skip to Content

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนกันยายน 2560
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนกันยายน 2560
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนกันยายน 2560
Siriraj KM Strategy (Si Link - Share - Learn)
ไฟล์นำเสนอ การจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน" (สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน)
คำถาม LO เพื่อใช้ในการสำรวจระหว่างปี Leading Indicator
บทความคุณภาพงานบริหารทรัพยากรสุขภาพ (UM) ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
บทความคุณภาพหน่วยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
บทความคุณภาพงานจัดการความรู้ (KM) ฉบับเดือนสิงหาคม 2560
ก้าวอย่างไร ไปให้ถึง Platinum Winner


Dr. Radut