Skip to Content

บทเรียนจากการประชุมวิชาการ

ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการประจำปี 2560 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เรื่อง “S2: SMART การทำงานอย่างมีคุณค่า”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ ๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช เรื่อง "ได้หมด...ถ้า (ประชาชน) ..สดชื่น บทบาทแพทยสภาราชวิทยาลัยฯ ในวิกฤตศรัทธา"
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ ๑๐๐ ปี ศัลยศาสตร์ศิริราช ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ศัลยแพทย์กับ Thailand 4.0”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “Lean Innovation: Robot จัดยา”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “ก้าวนำอย่างไร ผู้นำยุคใหม่ Thailand 4.0: Leadership in the Future”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “ถอดรหัสมัดใจคุณภาพสร้างได้งานจ่ายกลาง”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง "เรื่องเล่าเร้าคุณภาพได้อย่างไร"
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “ผสานพลังจากภายในสู่การรับรองมาตรฐานรายโรค (DSC)”
ถอดบทเรียนการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง “Inner Power & Employee Experience: เปลี่ยนประสบการณ์เป็นงานบันดาลใจ”
ถอดบทเรียนจากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 18 เรื่อง "KM 4.0 มิติใหม่ของการจัดองค์กรเรียนรู้"


Dr. Radut