Skip to Content

คู่มือเว็บไซต์

คู่มือการใช้งาน Siriraj KM’s website ฉบับ Admin CoP
วิธีการสร้างเนื้อหาบนพื้นที่ของชุมชนนักปฏิบัติ (Create CoP Topic)
วิธีการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์งานจัดการความรู้ (Search)
วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม PDFCreator v.1.7 สำหรับสร้างเอกสาร PDF
วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม PhotoScape v.3.6 สำหรับการตกแต่งรูปภาพ
วิธีการสร้างข้อความด้วยโปรแกรม Notepad v.6.1
วิธีการปรับแต่งเซ็นเซอร์รูปภาพเฉพาะจุดที่ต้องการด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6.1
วิธีการปรับแต่งจัดหน้ารูปภาพหลายๆ รูปภาพให้สวยงาม ด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์ (Link)
วิธีการแปลงไฟล์เป็น PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat (PDF)
วิธีการปรับขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint v.6.1 (Image size)
วิธีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ (Register)
วิธีการแสดงรูปภาพในรายละเอียดของเนื้อหา (Picture)


Dr. Radut