Skip to Content

คู่มือเว็บไซต์

sort icon
คู่มือการใช้งาน Siriraj KM’s website ฉบับ Admin CoP
วิธีการสร้างเนื้อหาบนพื้นที่ของชุมชนนักปฏิบัติ (Create CoP Topic)
วิธีการค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์งานจัดการความรู้ (Search)
วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม PDFCreator v.1.7 สำหรับสร้างเอกสาร PDF
วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม PhotoScape v.3.6 สำหรับการตกแต่งรูปภาพ
วิธีการสร้างข้อความด้วยโปรแกรม Notepad v.6.1
วิธีการปรับแต่งเซ็นเซอร์รูปภาพเฉพาะจุดที่ต้องการด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6.1
วิธีการปรับแต่งจัดหน้ารูปภาพหลายๆ รูปภาพให้สวยงาม ด้วยโปรแกรม PhotoScape v.3.6
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลในเว็บไซต์ (Link)
วิธีการแปลงไฟล์เป็น PDF ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat (PDF)
วิธีการปรับขนาดของรูปภาพด้วยโปรแกรม Paint v.6.1 (Image size)
วิธีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ (Register)
วิธีการแสดงรูปภาพในรายละเอียดของเนื้อหา (Picture)


Dr. Radut