Skip to Content

สื่อการเรียนรู้ : บทเรียนผู้เชี่ยวชาญ

KM Society: บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ศ. พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์
KM Society : Learn & Share กับ หน่วยตรวจโรคจักษุ
KM Society: บุคคลคุณภาพประจำปี 2560 ศ. พญ.กนกวลัย กุลทนันทน์
KM Society : Learn & Share กับ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
KM Society : Learn & Share กับ ฝ่ายนโยบายและแผน
KM Society : Learn & Share กับ คลินิกออสโตมีและแผล
KM Society : บุคคลคุณภาพประจำปี 2559
Siriraj KM Society ฝ่ายการคลัง หน่วยงานดีเด่นแพลตินั่ม ปี 2558
Siriraj KM Society งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หน่วยงานดีเด่นแพลตินั่ม ปี 2558
KM Society : CoP การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care)
KM Society : หน่วยงานแพลตินั่ม สาขากิจกรรมบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
KM Society : บุคคลคุณภาพประจำปี 2558
KM Society : CoP แผลและออสโตมี (Wound and Ostomy)
KM Society : CoP งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
KM Society : CoP เวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลการกลืน
บุคคลคุณภาพประจำปี 2557
KM Society : CoP หอสมุดศิริราช (Siriraj Medical Library)
KM Society : CoP การดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ (Respiratory care)
ประสบการณ์การนำการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การนำ KM ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (คุณอุเทน รุ่งพาณิชย์)
การนำ KM ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (คุณสกุณา ต่ายจันทร์)
การนำ KM ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (คุณพรฤดี นราสงค์)
ประสบการณ์การนำ การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานการแนะนำผู้ป่วยก่อนวันนัดผ่าตัด (หน่วยตรวจโรคจักษุ : ศูนย์นัดผ่าตัด)
บทบาทผู้บริหารกับการบูรณาการการจัดการความรู้ในการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาคณะฯ สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน


Dr. Radut