Skip to Content

ข่าวสาร/กิจกรรม : ทันข่าวทันเหตุการณ์กับ KM

แลกเปลี่ยนเรียนรู้“KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เพิ่มพลังการเขียนเรื่องเล่า KM Inspiration
ก้าวแรกมุ่งสู่ TQA ศิริราช สถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย รับรางวัลมาตรฐานระดับโลก Thailand Quality Class (TQC)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment: KMA)
KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน
KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน
การอบรมถอดบทเรียนแบบเรียบง่ายสไตล์ Siriraj KM
การใช้ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้สู่ความสำเร็จในงาน OPD


Dr. Radut