Skip to Content

ข่าวสาร/กิจกรรม : ทันข่าวทันเหตุการณ์กับ KM

sort icon
แลกเปลี่ยนเรียนรู้“KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” สำหรับบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เพิ่มพลังการเขียนเรื่องเล่า KM Inspiration
ก้าวแรกมุ่งสู่ TQA ศิริราช สถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย รับรางวัลมาตรฐานระดับโลก Thailand Quality Class (TQC)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินระบบบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management Assessment: KMA)
KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน
KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน
การอบรมถอดบทเรียนแบบเรียบง่ายสไตล์ Siriraj KM
การใช้ KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้สู่ความสำเร็จในงาน OPD


Dr. Radut