Skip to Content

ข่าวสาร/กิจกรรม : ทันข่าวทันเหตุการณ์กับ KM

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน
ถอดบทเรียนแบบเรียบง่าย สไตล์ Siriraj KM
การจัดการความรู้ (Knowledge Management Tools) ในฝ่ายการศึกษา
กรมชลประทาน สำนักชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด นครสวรรค์ ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
งานจัดการความรู้ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก Siriraj Diabetes Collaborative and Research Meeting
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมพลังขับเคลื่อนชุมชนนักปฏิบัติด้วย KM Tool


Dr. Radut