Skip to Content

ข่าวสาร/กิจกรรม : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 5/2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมประเมิน “ความพึงพอใจในการใช้บริการ Siriraj KM Website ประจำปี 2560”
แบบประเมิน "ความพึงพอใจของสมาชิก KM ในการใช้บริการ Siriraj KM Website" ประจำปี 2560
กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2561
การรับรู้ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
“KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” สำหรับบุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
เอกสารประกอบงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X8"
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประเมินออนไลน์งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560


Dr. Radut