Skip to Content

ข่าวสาร/กิจกรรม : ข่าวประชาสัมพันธ์

Siriraj Drug List
ประกาศผลกิจกรรม Siriraj CoP of The Year 2018
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประเมินออนไลน์งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561
ประกาศผลกิจกรรม Popular Vote งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนชาวศิริราชร่วมกิจกรรม Siriraj CoP of the Year 2018
ประกาศผลกิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2561
Siriraj Concurrent Trigger Tool ที่ประกาศใช้ในโรงพยาบาลศิริราช
ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 5/2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมประเมิน “ความพึงพอใจในการใช้บริการ Siriraj KM Website ประจำปี 2560”


Dr. Radut