Skip to Content

ข่าวสาร/กิจกรรม : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลกิจกรรม Siriraj CoP of The Year 2018
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประเมินออนไลน์งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561
ประกาศผลกิจกรรม Popular Vote งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2561
ขอเชิญชวนชาวศิริราชร่วมกิจกรรม Siriraj CoP of the Year 2018
ประกาศผลกิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ : KM Inspiration ประจำปี 2561
Siriraj Concurrent Trigger Tool ที่ประกาศใช้ในโรงพยาบาลศิริราช
ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Quality Conference ครั้งที่ 5/2561
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายชื่อผู้โชคดีจากการเข้าร่วมประเมิน “ความพึงพอใจในการใช้บริการ Siriraj KM Website ประจำปี 2560”
แบบประเมิน "ความพึงพอใจของสมาชิก KM ในการใช้บริการ Siriraj KM Website" ประจำปี 2560


Dr. Radut