Skip to Content

ข่าวสาร/กิจกรรม : ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "เรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ KM Inspiration" ประจำปี 2561
การรับรู้ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
“KM Tool เครื่องมือยกระดับความรู้เพื่อพัฒนางาน” สำหรับบุคลากรงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ฝ่ายการพยาบาล
เอกสารประกอบงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X8"
ประกาศรายชื่อผู้ร่วมประเมินออนไลน์งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560
ประกาศผลกิจกรรม KM Inspiration Popular Vote 2017
KM Inspiration Popular Vote 2017
ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2560
ประกาศผลกิจกรรมเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจ: KM Inspiration ปี 3


Dr. Radut